Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz NOGAL"

Sterowanie szeregowych urządzeń FACTS z wykorzystaniem sygnałów WAMS w celu poprawy stabilności SEE

Czytaj za darmo! »

Stabilności i regulacji SEE (systemu elektroenergetycznego) poświęcono wiele prac, m.in. [14, 15, 21, 20, 16] jednak nadal jest to problem aktualny ze względu na skutki gospodarcze i społeczne, jakie niesie ze sobą utrata jego stabilności. Kołysania wirników generatorów synchronicznych są jednym ze zjawisk powodujących niestabilność systemu elektroenergetycznego. Tłumienie kołysań mocy zwykle nie jest wystarczająco dobre. Problem ten został zauważony już wiele lat temu [11, 1]. Ze względu na stałe czasowe stosowanych regulatorów oraz zjawisk występujących w SEE, urządzenia FACTS można wykorzystać do tłumienia tych kołysań. Obecnie istnieją również możliwości techniczne zastosowania tych urządzeń. W klasycznych, dotychczas stosowanych rozwiązaniach, algorytmy sterujące urządze[...]

Sterowanie łączem HVDC poprawiające stabilność systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę sterowania łączem HVDC, łączącym podsystemy, opartą na zmiennych stanu. Sterowanie stabilizuje system elektroenergetyczny, uaktywnia się w stanach nieustalonych i stanowi dodatkowe sterowanie w stosunku do regulacji przepływów mocy. Proponowany algorytm stabilizujący uzyskany został z wykorzystaniem bezpośredniej (drugiej) metody Lapunowa. Celem sterowania jest maksymalizacja tłumienia kołysań mocy czynnej w liniach wymiany. Abstract. This paper addresses the state-variable stabilizing control of the power system using HVDC connecting control areas in an interconnected power system. This stabilizing control is activated in the transient state and is supplementary with respect to the main steady-state control designed for power flow regulation. Proposed stabilizing control laws, have been derived using direct Lyapunov method with the aim to maximize damping of power swings. (Stability enhancing control of HVDC connection). Słowa kluczowe: Wysokonapięciowy prąd stały, sterowanie SEE, stany nieustalone SEE, wielkoobszarowe systemy pomiarowe Keywords: HVDC, power system control, power system transients, WAMS Wstęp Przesył energii oparty na prądzie stałym HVDC (High Voltage Direct Current) opiera się innych zasadach, niż w przypadku prądu przemiennego. Moc czynna w układzie przesyłowym nie zależy od argumentów napięć na końcach linii, lecz od różnicy napięć regulowanej przez sterowniki łącza. Pierwsze rozwiązania oparte były na zaworach rtęciowych, kolejna generacja oparta jest zaworach tyrystorowych. Są to przekształtniki typu CSC (Current Source Converter). Od kilkunastu lat zaczęto stosować również przekształtniki oparte na tyrystorach GTO lub tranzystorach IGBT typu VSC (Voltage Source Converter). Systemy tego typu, nazwane HVDC Light, mają szerokie możliwości. Wykorzystując te urządzenia możliwe jest m.in. niezależne sterowanie zarówno mocą czynną jak i bierną. Urządzenia te wykorzystują układy półprzewod[...]

Poprawa stabilności systemu elektroenergetycznego przez jednoczesne sterowanie połączeń HVDC oraz szeregowych urządzeń FACTS

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera prezentację nowego algorytmu równoczesnego sterowania wieloma łączami HVDC i urządzeniami FACTS(Flexible AC Transmission System) w połączonych systemach elektroenergetycznych w celu poprawy stabilności całego połączonego systemu elektroenergetycznego. Algorytm doskonale tłumi międzyobszarowe kołysania mocy, wykazując się przy tym bardzo dużą odpornością na zmiany konfiguracji sieci i stanu jej obiążenia oraz addytywnością. Abstract. The article presents the algorithm of simultaneous control of multiple HVDC links (High Voltage Direct Current) and FACTS devices (Flexible AC Transmission System) in combined power system to improve the stability of the connected power system. The algorithm perfectly suppresses the inter-area power swings, showing at this very high robustness to changes in network configuration, loading conditions and its additivity. (Power system stability enhancement by simultaneous control of HVDC links and series FACTS devices) Słowa kluczowe: sterowanie SEE, stabilność SEE, HVDC, FACTS, WAMS Keywords: power system control, power system stability, HVDC, FACTS, WAMS Wstęp Ze względu na maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury systemy elektroenergetyczne (SEE) pracują w niemal ekstremalnych warunkach, zbliżonych do zagrożenia stabilności. Z tego względu na całym świecie wystąpiło wiele awarii systemowych o dużym zasięgu i poważanych kosztach gospodarczych oraz społecznych, [1],[2]. W znaczących ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie podejmowane są prace badawcze mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji automatyki przeciwawaryjnej, zapobiegającej tego typu awariom. Zakłada się wykorzystanie wszystkich możliwości oddziaływania na SEE, w tym urządzeń FACTS oraz HVDC. W SEE wdrażane są rozległe systemy pomiarowe WAMS wykorzystujące szybkie łącza telekomunikacyjne oraz pomiary synchronizowane sygnałem GPS [4]. Systemy WAMS dają nowe, niedostępne wcześniej możliwości. Umo[...]

Symulacyjny model cyfrowy transformatora elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Od czasów, kiedy powstały pierwsze transformatory elektroenergetyczne stały się one przedmiotem badań. Korzystając z dostępnych programowych narzędzi symulacyjnych można stworzyć cyfrowy model symulacyjny transformatora elektroenergetycznego. Porównując wyniki symulacji z przebiegami zarejestrowanymi przy pomocy oscyloskopu z modelu fizycznego można stwierdzić iż wyniki pokrywają się z bardzo du[...]

Stability enhancing control of series FACTS devices installed in tie-lines of large-scale interconnected power system

Czytaj za darmo! »

This paper addresses the state-variable stabilizing control of the power system using such series FACTS devices as TCPAR installed in the tie-line connecting control areas in an interconnected power system. This stabilizing control is activated in the transient state and is supplementary with respect to the main steady-state control designed for power flow regulation. Stabilizing control laws, proposed in this paper, have been derived for a linear multi-machine system model using direct Lyapunov method with the aim to maximize the rate of energy dissipation during power swings and therefore maximization their damping. The proposed control strategy is executed by a multi-loop controller with frequency deviations in all control areas used as the input signals.. Validity of the proposed [...]

HVDC jutra


  W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost realizacji projektów wykorzystujących technologię HVDC do przesyłu energii elektrycznej. Wynika to z różnych przesłanek: ekonomicznych, środowiskowych, technicznych. Faktem jest, iż układy wysokonapięciowego prądu stałego dzięki swoim licznym zaletom będą stosowane coraz częściej i z jeszcze większym rozmachem. Technologia ta jest obecna na rynku energetycznym od ponad 50 lat. Warto więc zaznajomić się z nią bliżej, ponieważ już niedługo może nam ona towarzyszyć w jeszcze większym zakresie. Niniejszy artykuł został poświęcony nowatorskim przedsięwzięciom związanym z wykorzystaniem HVDC. Trochę historii W dzisiejszych czasach energia elektryczna generowana jest niemal wyłącznie jako energia prądu przemiennego. Warto jednak przypomnieć, iż energią po raz pierwszy wygenerowaną w celach komercyjnych była energia elektryczna prądu stałego, której to prekursorem był Thomas Alva Edison. Ponadto pierwsza elektroenergetyczna sieć przesyłowa również została zbudowana w oparciu o prąd stały. Jednakże technologia, którą dysponowano ponad sto lat temu, nie pozwalała na wykorzystanie prądu stałego niskiego napięcia do przesyłu energii na duże odległości, co spowodowało rozpowszechnienie alternatywnego sposobu, jakim był wysokonapięciowy prąd przemienny. Dopiero dzięki znacznemu rozwojowi w dziedzinie energoelektroniki, m.in. zaworów wysokiego napięcia (zbudowanych z lamp rtęciowych lub tyrystorów), przesył prądu stałego na duże odległości stał się możliwy, powodując wzrost wykorzystania tej technologii w systemie elektroenergetycznym. Pierwsze ćwierć wieku wysokonapięciowego prądu stałego, poczynając od 1954 r. do połowy lat 70., opierało się głównie na lampach rtęciowych. Przez kolejne 25 lat, do 2000 r., dominowała technologia wykorzystująca przekształtniki tyrystorowe. Obecna technologia wykorzystuje głównie tzw. self-commutated converters, czyli przekształtniki samoistnie komutują[...]

Domowe urządzenia elektryczne i ich cechy przydatne w metodach identyfikacji stosowanych w systemach Smart Metering DOI:10.12915/pe.2014.11.08

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat dotyczy właściwości urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Skupiono się w nim na określeniu zmian wielkości takich jak prąd, napięcie, moc, które mogą posłużyć w algorytmach pomiarowych/identyfikacji stosowanych w urządzeniach systemów smart metering, do stwierdzenia czy dane urządzenie zostało włączone. Ograniczenie zakresu wielkości mierzonych do 3 wspomnianych, było związane z założeniem łatwego przeprowadzenia pomiarów wielkości w jednym miejscu, którym w zamierzeniach powinien być punkt instalacji licznika energii elektrycznej. Część prezentowanych przebiegów pomiarowych pochodzi z testów zrealizowanych w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper concerns the properties of electrical equipment in households. It focuses on specific characteristics such as electrical quantities of the current, voltage, power which can be used in algorithms for measuring/identifying devices used in smart metering systems, to determine whether the device is working or not. Limiting the scope of the measured values to the 3 mentioned quantities, was associated with the founding to easily perform measurements of them in one point, usually a point of electricity meter installation. (Household electrical equipment and their features useful in methods of identification used in smart metering systems). Słowa kluczowe: inteligentne układy pomiarowe. Keywords: smart metering. doi:10.12915/pe.2014.11.08 Wstęp Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych są jednym z popularniejszych problemów z jakimi borykają się szeroko rozumiane systemy "smart metering". Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika domowego wiąże się z opisaniem cech źródła zasilania oraz samych urządzeń. Konieczne jest zatem znalezienie łatwo mierzalnych kryteriów, występujących np. w sygnałach p[...]

Cechy domowych urządzeń elektrycznych przydatne w metodach ich identyfikacji stosowanych w systemach Home - meteringu opracowane na podstawie pomiarów laboratoryjnych DOI:10.15199/48.2016.11.42

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych, są jednym z ważniejszych problemów z jakimi borykają się systemy sieci inteligentnych (ang. smart metering). Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika, wiąże się z wykonaniem pomiaru sygnałów dostępnych w domowej sieci nn, takich jak napięcie zasilania oraz prąd obciążenia. Na ich podstawie istnieje możliwość wykrycia faktu włączenia lub wyłączenia urządzenia, natomiast jego identyfikacja może być o wiele bardziej kłopotliwa. Artykuł opisuje wyniki testów i analiz związanych z zagadnieniami identyfikacji domowych urządzeń elektrycznych oraz ich stanów, wykonane w laboratorium IEN PW z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń. Abstract: Issues related to the identification of on or off state of household electrical appliances are one of the major problems faced by the intelligent network systems (ang. Smart metering). Discovery of such status is based on the measurement of signals available in a building wiring. Those signals are voltage and load current. On this basis, it is possible to detect the on or off state of a device, while identification of device type can be much more difficult. The article describes the results of tests performed in the IEN PW laboratory using real world equipment and analyzes the issues of identification of household electrical appliances and their states. (Household electrical equipment and their characteristics useful in methods of identification systems used in home metering developed on the basis of measurements made using real devices). Słowa kluczowe: metody identyfikacji, domowe urządzenia elektryczne, home metering Keywords: methods of identification, household electrical equipment, home metering Wprowadzenie Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych są jednym z głównych problemów inteligentnych systemów pomiarowych. Jak wiadomo w gosp[...]

 Strona 1