Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Ruci ński"

Gazowe pompy ciepła Cechy charakterystyczne, analiza zastosowania Część 1


  Artykuł dotyczy w szczególności sprężarkowych pomp ciepła z napędem w postaci silnika gazowego. Dokonano zestawienia gałęzi przemysłu i wskazano, gdzie w procesie technologicznym stosuje się pompy ciepła z napędem mechanicznym. Zaznaczono główne kierunki rozwoju, pokazano zastosowanie alternatywnego sposobu ich napędu za pomocą silnika gazowego. Opisano ogólnie zalety i wady takiego rozwiązania oraz przytoczono schematy układów z pompami ciepła napędzanymi silnikiem gazowym. Pokazano proste porównanie emisji spalin w przypadku tworzenia energii elektrycznej (silnik elektryczny) i mechanicznej (gazowy silnik spalinowy). GAS ENGINE HEAT PUMP - CHARACTERSISTICS, ANALYSIS OF APPLICATIONS. PART 1 The paper concerns in particular gas engine heat pump. It presents where in the industry the heat pump is used with a mechanical drive. There are mentioned the main directions of development and first of all pumps driven by gas engine. The paper provides an overview of the advantages and disadvantages of this approach and circuit diagrams reproduced with heat pumps powered by a gas engine are included. Simple comparison shows the emissions for the creation of electricity (electric motor) and mechanical power (gas engine).Wstęp W wyniku ustaleń międzynarodowych dotyczących oszczędności paliw kopalnych koniecznością jest ich ekonomiczne wykorzystywanie. Uzyskuje się to za pomocą technologii energooszczędnych, które projektuje się również w kierunku ich ograniczonej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Gdy zmniejsza się wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii, redukuje emisję zanieczyszczeń i jednocześnie osiąga się poprawę wskaźników ekonomicznych - można uznać, że określona technologia spełnia obecne założenia polityki energetycznej w Europie. 1. Efektywność energetyczna pomp ciepła Jedną z metod podnoszących efektywność wykorzystania źródeł energii są pompy ciepła, których ogólny sposób działania jest dobrze znany. Prowadzone ciągl[...]

Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach


  W artykule scharakteryzowano obserwowane struktury dwufazowe przepływu czynnika chłodniczego w mikrokanałach. Dokonano zestawienia stosowanych metod szacowania spadków ciśnienia dla tych przepływów i wykonano obliczenia. Otrzymane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi i podkreślono znaczenie i wpływ spadków ciśnienia w przemianach fazowych w mikrokanałach na efektywność urządzenia chłodniczego. The pressure drop in two -phase flows of refrigerants in microc hannels The paper presents the observed structures of the two-phase flow of refrigerants in microchannels. The study summarizes methods used to estimate the pressure drop of the computed two-phase flows of cooling agents. The obtained results are compared with experimental data. It is seen that the importance of pressure drop in gas-liquid flows in microchannels has a significant influence in the efficiency of hest transport in modern heat exchangers.Obecnie rosnące zapotrzebowanie na duże gęstości powierzchniowe mocy chłodniczej skutkuje powstawaniem nowych rozwiązań technologicznych. Aktualnie najbardziej perspektywiczną metodą jest chłodzenie za pomocą odparowania czynnika chłodniczego w mikrokanałach. Wymiana ciepła w mikrokanałach jest obecnie rozwijającym się obszarem zainteresowań w branży chłodniczej. Charakterystyczne cechy to większe współczynniki przejmowania ciepła oraz powierzchniowa gęstość wymienianego strumienia ciepła. Obszary stosowania mikrokanałów to przede wszystkim chłodzenie nowoczesnych układów elektronicznych, charakteryzujących się dużymi strumieniami ciepła, oraz potrzeba ich stabilnego i równomiernego odbioru. Należy pamiętać, że tego typu rozwiązania technologiczne obarczone są trudnościami w projektowaniu ze względu na znaczący wpływ sił tarcia na przepływ w przeciwieństwie do kanałów o średnicach tradycyjnych. Spadek ciśnienia w trakcie przepływu dwufazowego w mikrokanale może być na tyle[...]

 Strona 1