Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Janina RZĄSA"

Wielopoziomowy przekształtnik matrycowy sterowany metodą Venturiniego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy dwupoziomowego przekształtnika matrycowego sterowanego z zastosowaniem modulacji szerokości impulsów metodą Venturiniego. W oparciu o analizę pracy wielopoziomowych falowników napięcia, w tym głównie falowników wielokomórkowych ustalono ogólne reguły wielopoziomowego przekształcania energii, które z kolei zastosowano do dwupoziomowego przekształtnika matrycowego. Rozpatrzono dwa[...]

Badania symulacyjne zmienno impedancyjnych kompensatorów szeregowych

Czytaj za darmo! »

W ramach wstępnych badań nad zagadnieniem związanym z wykorzystaniem urządzeń FACTS w sterowaniu rozpływem mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym wykonane zostały w programie PSIM modele symulacyjne układów energoelektronicznych używanych w reaktancyjnych kompensatorach szeregowych typu: TSSC, GCSC i TCSC. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych tych układów. Abstract. The article presents the results of simulation research of power electronic components of variable impedance series compensators working in FACTS technology. Models of tested schemes were prepared with use of PSIM program. There were the introductory studies involved in control of power flow. (Simulation research of variable impedance type series compensator ). Słowa kluczowe: kompensacja szeregow[...]

Wektorowe sterowanie dwumodułowego przekształtnika matrycowego z zastosowaniem przestrzennych wektorów wirujących

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera analizę wektorowego sterowania dwumodułowym przekształtnikiem matrycowym z wykorzystaniem przestrzennych wektorów wirujących chwilowych napięć na odbiorniku. Zaprezentowane dwa sposoby sterowania pozwalają na zwiększenie współczynnika napięciowego układu do wartości 1,5 oraz zapewniają całkowitą eliminację napięcia wspólnego (common mode voltage) po stronie odbiornika. Przedstawiona analiza teoretyczna jest potwierdzona badaniami symulacyjnymi, co stanowi bazę dla weryfikacji na drodze pomiarów laboratoryjnych. Abstract. The article consists of analysis of space vector control of two-modular matrix converter with use of rotating space vector of instantaneous voltages on load. Presented two methods allow increase the voltage transfer ratio into 1.5 as well entirely eliminate common mode voltage at load side. Demonstrated theoretical analysis is proved by simulation researches, what is base to laboratory verifications. (Space vector PWM of twomodular matrix converter with use of rotating vectors ). Słowa kluczowe: dwumodułowy przekształtnik matrycowy, wektorowa modulacja szerokości impulsów, napięcie common mode, przestrzenny wektor wirujący Keywords: two-modular matrix converter, space vector PWM, common mode voltage, rotating space vector.znanych dotychczas sposobów modulacji szerokości impulsów stosowanych w sterowaniu przekształtnikiem matrycowym należy wyróżnić: metody oparte na porównaniu sygnału modulującego z sygnałem nośnym [2], [25]; metody skalarne [18], [19], [23] metody predykcyjne [19], [24] i metody wektorowe [4], [10], [23]. W metodach wektorowych wykorzystywane jest przekształcenie układu trójfazowego napięć do postaci wektora przestrzennego, który na płaszczyźnie zespolonej określany jest przez podanie modułu i kąta jaki tworzy z osią liczb rzeczywistych. W trójfazowo-trójfazowym przekształtniku matrycowym, przy zasilaniu sinusoidalnym napięciem przemiennym, chwilowe napięcia wyjściowe są reprezentowa[...]

Prostownik matrycowy sterowany według nowej metody modulacji szerokości impulsów DOI:10.15199/48.2015.04.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje nową metodę modulacji szerokości impulsów w sterowaniu prostownikiem matrycowym. Metoda pozwala na czterokwadrantową pracę układu oraz regulację przesunięcia fazowego prądu i napięcia na wejściu. Dla porównania artykuł zawiera także omówienie modulacji z trapezowym sygnałem modulującym i prezentację dwóch wariantów modulacji wektorowej. Abstract. The article presents the new PWM method used in control of matrix rectifier. The method allows to four-quadrant work of converter and control of input displacement angle. For comparison, the modulation with trapezoidal modulation function and two versions of space vector modulation method are presented. (Matrix Rectifier Controlled with Use of the New PWM Method). Słowa kluczowe: prostownik matrycowy, modulacja wektorowa, metoda Venturiniego Keywords: matrix rectifier, space vector modulation, Venturini control method Wstęp Prostownik, jako przekształtnik napięcia zmiennego na stałe, w swym najprostszym wykonaniu może być niesterowanym prostownikiem diodowym. Układem, który realizuje sterowanie wartości średniej napięcia wyprostowanego jest prostownik tyrystorowy. Prostowniki diodowe i tyrystorowe, jako przekształtniki fazowo sterowane są dla sieci zasilającej odbiornikami nieliniowymi, pobierającymi moc bierną i obciążającymi fazy zasilające składowymi harmonicznymi o niskiej częstotliwości. W przypadku gdy prostownik fazowo sterowany jest zasilany napięciem jednofazowym, generuje on dodatkowo tzw. trzecie harmoniczne, które w systemie czteroprzewodowym, zamykają się przez przewód neutralny. Harmoniczne prądu odkształconego są źródłem strat mocy w urządzeniach sieci zasilającej i liniach przesyłowych, powodem odkształcenia napięcia w punkcie zasilania innych odbiorników oraz powodem powstawania rezonansu prądowego w obwodach z indukcyjnościami i pojemnościami. Z kolei, napięcie wyprostowane w prostownikach fazowo sterowanych zawiera składowe zmienne o niskiej często[...]

Modelowanie przekształtnika matrycowego w programie ATP-EMTP

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem niniejszego artykułu jest modelowanie przekształtnika matrycowego z wykorzystaniem pakietu ATP-EMTP. Opracowano modele symulacyjne przekształtnika sterowanego z zastosowaniem kilku metod modulacji szerokości impulsów, w tym: modulacji z sygnałem nośnym (metoda Venturiniego), modulacji wektorowej i skalarnej oraz modulacji opartej na pośrednim podejściu do sterowania przekształtnikie[...]

Badania symulacyjne szeregowego kompensatora statycznego SSSC w programie PSIM

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy pracy szeregowego kompensatora statycznego SSSC i jego roli w regulowaniu przesyłem mocy czynnej w linii elektroenergetycznej. Przeanalizowano zastosowanie siedmiopoziomowego falownika napięcia jako synchronicznego źródła napięcia w szeregowym kompensatorze statycznym. Wykonane w programie PSIM badania symulacyjne pozwoliły na wyciagnięcie wniosków odnoszących się do stanu ustalonego pracy systemu elektroenergetycznego i na porównanie możliwości przesyłowych linii bez kompensacji szeregowej i z jej zastosowaniem. Abstract. The article deals with analysis of work of Static Synchronous Series Compensator SSSC and its role in control of real power flow in supply network. Application of seventh level voltage inverter as a synchronous voltage source in static serie[...]

Tyrystorowy regulator napięcia w systemie elektroenergetycznym – badania symulacyjne w programie PSIM

Czytaj za darmo! »

W ramach badań nad zagadnieniem związanym z wykorzystaniem urządzeń FACTS opracowany został model symulacyjny tyrystorowo sterowanego regulatora napięcia TCVR. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają na przeanalizowanie zmian w przepływie mocy biernej w linii transmisyjnej w zależności od wartości napięcia dodawczego. Abstract. Idea of novel technology named FACTS and conception of thyristor controlled voltage regulator (TCVR) were presented. Simulation model of the TCVR working with transmission line was made. Simulation research, described rule and possibility of power flow regulation was investigated. (Thyristor-controlled voltage regulator in AC power system - simulation study in PSIM software) Słowa kluczowe: FACTS, regulacja napięcia, tyrystorowy regulator napięcia TCVR, transformator regulacyjny, przełącznik zaczepów Keywords: FACTS, voltage regulation, thyristor controlled voltage regulator TCVR, regulation transformer, tap-changer Wprowadzenie Szybki rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii, pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną pod względem ilości, jakości oraz niezawodności w dostawie. System elektroenergetyczny (SEE) jest układem dynamicznym, służącym do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odbiorcom ciągłej dostawy energii przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych. Zapotrzebowanie na moc u poszczególnych odbiorców nieustannie ulega zmianie, co wiąże się z wahaniami napięcia, dlatego wartość i poziomy napięcia w SEE muszą być na bieżąco regulowane. Regulacja napięcia może odbywać się pod obciążeniem lub w stanie beznapięciowym. Można to realizować bezpośrednio, przez wprowadzanie do układu dodatkowych napięć, oraz pośrednio, przez zmianę spadku napięcia w linii. W związku z tym rozróżnia się kilka metod regulacyjnych, takich jak: zmiana parametrów sieci, zmiana rozpływu mocy biernej, zmiana napięcia generatorów oraz zmiana [...]

Przekształtnik matrycowy z jednostkowym współczynnikiem napięciowym i zerowym napięciem common mode

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy dwumodułowego przekształtnika matrycowego i sposobu sterowania pozwalającego na zwiększenie współczynnika napięciowego do wartości równej jeden. Jest to sterowanie, w którym osiągnięta jest całkowita eliminacja napięcia common mode. W artykule są zaprezentowane wyniki symulacji dla dwóch wersji sterowania z eliminacją napięcia common mode. Wyniki rozważań teoretycznych i symulacji są potwierdzone pomiarami laboratoryjnymi. Abstract. The article deals with two-modular matrix converter and controlling methods enabling to increase voltage transfer ratio up to one. This is the controlling with entirely elimination of common mode voltage. I the article are presented simulation results for two controlling versions. The theoretical considerations are confirmed by laboratory measurements. (Matrix converter with unitary voltage transfer ratio and zero common mode voltage). Słowa kluczowe: dwumodułowy przekształtnik matrycowy, metoda modulacji Venturiniego, napięcie common mode Keywords: two-modular matrix converter, Venturini modulation method, common mode voltage Wstęp Przekształtnik matrycowy, należący do grupy bezpośrednich przemienników częstotliwości, ma szansę zastąpić w wielu zastosowaniach układ pośredniego przemiennika częstotliwości, zawierającego prostownik i falownik, które są połączone obwodem pośredniczącym dc ze stosunkowo dużym kondensatorem. Oprócz stosunkowo niewielkich kondensatorów stanowiących filtr wejściowy, ustalający charakter napięciowy źródła zasilającego, przekształtnik matrycowy nie zawiera elementów biernych. Do zalet przekształtnika matrycowego należy możliwość regulacji częstotliwości i wartości skutecznej napięcia odbiornika oraz zdolność zarówno do pobierania jak i generowania mocy biernej na zaciskach wejściowych. Ograniczeniem, które powoduje że przekształtnik matrycowy ciągle nie jest szeroko stosowany, mimo dużego zainteresowania środowisk badawczych, jest małe wykorzystanie źródła nap[...]

 Strona 1  Następna strona »