Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA DĄBROWSKA"

Migracja jonów chlorkowych w betonie z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W)


  292 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 migracji jonów Cl- w głąb i transporcie jonów OH- do powierzchni betonu. Jony Cl- są najszybciej dyfundującymi jonami przez zaczyn cementowy [6, 7].Właściwie wykonane betony z dodat kami mineralnymi (żużel, popiół lotny) zazwyczaj wykazują wyższą odporność korozyjną na agresję chlorkową niż betony bez dodatków. Współczynniki dyfuzji chlorków w zaczynach na cemencie hutniczym CEM III są 10-krotnie mniejsze, natomiast w zaczynach na cemencie z dodatkiem 30% popiołu krzemionkowego - 3-krotnie mniejsze niż w zaczynie na cemencie portlandzkim CEM I [8]. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań odporności na przenikanie jonów chlorkowych przez beton z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego o składzie chemicznym spełniającym wymagania dla popiołu W według PN-EN 197-1 [3]. 2. Skład i właściwości badanych betonów Do wykonania mieszanek betonowych wykorzystano cement CEM I 42,5 R, popiół lotny wapienny z elektrowni (W) i popiół aktywowany przemiałowo (W+), piasek oraz naturalne kruszywo otoczakowe (żwiry). Skład chemiczny i właściwości fi zyczne cementu i popiołu stosowanego w badaniach zamieszczono w tablicy 1. Badaniu penetracji chlorków poddano 3 serie betonów. Wprowadzono popiół w ilości 20 i 33% w stosunku do masy cementu. Betony charakteryzowały się stałym stosunkiem w/s i stałą ilością spoiwa [spoiwo (s) = cement (c) + k · popiół; k = 0, 4]. Seria A i B to beto[...]

Mrozoodporność betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego


  Obecnie, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061 [1] oraz PN-EN450 [2], niemożna stosować popiołu lotnegowapiennego jako dodatku do betonu. Natomiast normy amerykańskie pozwalają na jego stosowanie, jeśli spełnia wymagania zawarte w ASTM C 618 [3]. Rozważając względy ekonomiczne i ekologiczne (emisja CO2, oszczędność surowcównaturalnych), należy przeanalizować możliwość stosowania wkraju popiołu lotnegowapiennegowprodukcji cementu i betonu. Jest to jednym z celówrealizowanego projektu Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego [4]. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów z dodatkiemtego rodzaju popiołu.Powstające naprężenia podczas zamarzania wody (zwiększenie objętości i ciśnienia osmotycznego) mogą powodować powstanie pęknięć [5, 6]. Obecność środków odladzających przyspiesza niszczenie betonu, powodując przede wszystkim odpryski na jego powierzchni. Zniszczenie betonu przez środki odladzające jest głównie natury fizycznej, natomiast procesy chemiczne odgrywają podrzędną rolę w procesie destrukcji [5, 7, 8].Woda nie zamarza w porach żelowych, gdyż są zbyt małe, aby powstały w nich trwałe zarodki lodu. Natomiast temperatura zamarzania wody w kapilarach zależy od ich średnicy - im mniejsza, tym niższa temperatura zamarzania.Wzwiązku z tymnajważniejszymczynnikiemwpływającym na mrozoodporność betonu jest jego przepuszczalność (zależna od stosunku w/s) oraz ilość i rozkład porów. Badania prowadzono na[...]

 Strona 1