Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Grzybowska"

Konkurencyjność firm wspomagana voucherami badawczymi na przykładzie projektów województwa kujawsko-pomorskiego DOI:10.15199/33.2016.08.37


  Wspomaganie konkurencyjności jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.W2012 r. w regionie kujawsko-pomorskim powołano unikatowy w skali kraju fundusz zasilający najlepsze projekty innowacyjne w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy". Połączenie sektora nauki i biznesu miało na celu pobudzenie aktywności sektora naukowego i jego kreatywności. Celemogólnymbyło przedstawienie nowego sposobu finansowania ukierunkowanego na innowacyjność technologiczną (procesową i produktową) zwiększającą konkurencyjność gospodarki regionu oraz wynikające z tego rekomendacje [1]. Słowa kluczowe: projekty, innowacje, konkurencyjność, finansowanie, region.Wwojewództwie kujawsko- -pomorskimdziękiwsparciu z funduszy strukturalnych UE oraz opracowanym instrumentomumożliwiającymich wykorzystanie, od 2004 r. nastąpił znaczny wzrost nakładów na działania skierowane bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców.Wramach programów operacyjnych wspomagano finansowo realizację nowych inwestycji, [...]

Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego DOI:10.15199/33.2017.05.42


  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementowego.Wykonano dwie serie badawcze mieszanek betonowych. W pierwszej objętość regranulatu EPS zmieniano na rzecz kruszywa drobnego przy stałej ilości zaczynu. W drugiej objętość regranulatu EPS była rekompensowana objętością zaprawy o stałych proporcjach kruszywa, wody i spoiwa. Obie serie potwierdzają, iż wytrzymałość na ściskanie i gęstość pozorna kompozytów cementowych zmniejszają się wraz ze wzrostem ilości dodawanego odpadu. Ponadto badania wskazują, że lekkie betony konstrukcyjne na bazie regranu[...]

Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków DOI:10.15199/33.2017.11.50


  Nie każdą technologię docieplania obiektów budowlanych można stosować wprost na każde podłoże i w każdych warunkach. Podstawą wdrożenia konkretnych rozwiązań powinna być analiza cieplno-wilgotnościowa przegród, uwzględniająca m.in. ich budowę oraz warunki eksploatacji, zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Pominięcie tych aspektów niejednokrotnie doprowadza do skutków pokazanych na fotografii 1, które nie występowały przed termomodernizacją budynku. Większość eksploatowanych obiektów nie ma dokumentacji projektowych, dlatego też każda decyzja o przeprowadzeniu ich termomodernizacji powinna być poprzedzona inwentaryzacją architektoniczną, ustaleniem liczby oraz rodzaju warstw przegród, a także określeniem warunków, w jakich jest i będzie eksploatowany obiekt oraz jego poszczególne pomieszczenia. Wówczas ze znacznie większym prawdopodobieństwem będzie można uniknąć skutków pokazanych na fotografii 1. W artykule przeprowadzono analizę przypadku, gdy w budynku docieplony zostaje, od strony zewnętrznej lub wewnętrznej, tylko jeden z jego fragmentów lub np. jeden lokal. Bezspornie skutecznym rozwiązaniem jest umieszczanie nowych warstw termoizolacji po zewnętrznych stronach przegród. Istnieją jednak sytuacje, kiedy takiej możliwości nie będzie. Wówczas pozostaje wybór zastępczego rozwiązania, np. wprowadzenia termoizolacji na wewnętrzne powierzchnie przegród [1]. Pomimo tego, że efekt ciepłochronny obu rozwiązań będzie porównywalny, to na przegrody i cały obiekt będą miały wpływ procesy zachodzące w jego wnętrzu, spowodowane kondensującą się tam wilgocią, skutkującą w okresie późniejszym pojawieniem się korozji biologicznej oraz szkodami mrozowymi. Procesy te będą wpływały na komfort użytkowy budynków lub ich wydzielonych części, a także na ich trwałość. Analiza wybranych przypadków częściowego docieplenia przegród zewnętrznych Analizie poddano fragment części parterowej budynku, docieplone[...]

Rewitalizacja historycznych konstrukcji kratownicowych na przykładzie estakady żelbetowej z 1911 r. DOI:10.15199/33.2018.05.08


  Coraz częściejmamy do czynienia z nieświadomym lub nawet celowym doprowadzaniem wartościowych budynków i budowli do stanu ruiny, przyzwalając tym samym na ich eliminację z krajobrazu. Przykładem zapobiegania takimdziałaniomjest rewitalizacja estakady galerii taśmy kamienia, której właścicielemjest Cementownia ODRAS.A. w Opolu. Rewitalizację należy rozumieć jako przywrócenie do życia. Oznacza to działanie polegające na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celemjest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do zmiany funkcji. Przez rewitalizację konstrukcji budowlanych należy rozumieć przywrócenie im wymaganego stanu technicznego, z zachowaniem walorów, które je charakteryzowały pierwotnie. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabiera w odniesieniu do historycznych obiektów przemysłowych. Omawiana estakada wchodzi w skład historycznego kompleksu Cementowni ODRA S.A. pochodzącej z przełomu XIX/XX w. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wymaganiem konserwatorskim było maksymaln[...]

Wybrane problemy nowoczesnej technologii betonu DOI:10.15199/33.2015.05.29


  Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betonywysokowartościowe o polepszonychwłaściwościach mechanicznych i użytkowych. Artykuł stanowi próbę wskazania wybranych, istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Autorzy dokonali zwięzłego przedstawienia metod projektowania składumieszanki betonowej, podejść stosowanych w modelowaniu struktury betonu oraz scharakteryzowali grupę kompozytów wykonywanych na bazie zaczynów o ekstremalnie niskim stosunku wodno-cementowym. Słowa kluczowe: beton, wysokowartościowy, samozagęszczalny, technologia.Technologia betonu jest dziedziną, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Liczne modyfikacje składu (np. stosowanie domieszek, dodatków czy włókien stalowych) oraz wpływanie na strukturę betonu powodują znaczną poprawę jego parametrów. Działania te umożliwiają produkcjęm.in. betonów samozagęszczalnych, wysokowytrzymałościowych i ultrawysokowytrzymałościowych. Te ostatnie, o wytrzymałości powyżej 150MPa, zostały wykorzystane m.in. do budowy mostu dla pieszych w Sunyudo (fotografia) oraz mostu Sakata-Mirai [1]. Ważnym elementem w technologii betonów stała się również ochrona środowiska. Przykładem tego mogą być betony proekologiczne, m.in. z dodatkiem TiO2, które przez proces fotokatalizy redukują z powietrza szkodliwe związki chemiczne (tlenki azotu NOX) [2]. Wymienione aspekty orazmożliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych betonów dowodzą, że materiał ten z całą pewnością jest rozwiązaniem przyszłościowym. Tendencje pokazują, że konstruktorzy powoli odchodzą od tradycyjnych betonów recepturowych na rzecz betonów projektowanych. Oznacza to, że beton w przyszłości będzie materiałem dostosowanym do wymaganych cech fizycznych, zamiast [...]

Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie DOI:10.15199/33.2017.11.14


  Wartykule zaprezentowanoprzyczyny awarii i możliwości naprawy uszkodzonej podstawy szybu najstarszej windy w Grudziądzu. Została ona zainstalowana podczas realizacji budynkuw1890 r., a przestała funkcjonować po IIwojnie światowej. Winda jest starsza od rzekomo najstarszej windy w Europie, znajdującej się w Słupsku, pochodzącej z początku XX w. [2]. Zachowana dokumentacja archiwalna (poniemiecka) obejmuje jeden przekrój budynku z ciągami kanalizacyjnymi, wykonany w innym miejscu budynku niż rozważane. Obecnie kamienica, awraz z nią zabytkowa winda należą do prywatnego właściciela. Opis stanu istniejącego Inwentaryzowany fragment budynku zlokalizowany jest w południowo-zachodnim ciągu zwartej zabudowy przy ul. LegionówwGrudziądzu.Wobrębie posesji można wydzielić: ■ podpiwniczony, piętrowy (czterokondygnacyjny, z poddaszemużytkowym) budynekmieszkalno- usługowy (wczęści parterowej wyodrębniony jest lokal usługowy, tj. krawiecki warsztat rzemieślniczy); ■ przyległy do budynku teren podwórza; ■ przyległą do budynku część ul. Legionów; ■ nawierzchnię asfaltową i fragmentarycznie brukową (torowisko) wraz z chodnikiem dla pieszych, wyłożonym płytami chodnikowymi oraz asfaltową ścieżką rowerową. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dwuspadowym dachem z lukarną. Budynek zorientowany jest równolegle do ul. Legionów. Ściany, zarówno nośne, jak i działowe zostały wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściana frontowa budynku jest wykończona tynkiem, z licznymi ubytkami i rysami (fotografia 1). Płyty chodnikowe przylegają bezpośrednio do cokołu przyziemia poza wejściem do budynku, które stanowi jednocześnie wjazd. Na rysunku 1 przedstawiono rzuty oraz przekroje rozważanej części budynku sporządzone zgodnie z wykonaną inwentaryzacją. Podstawa szybu windy jest konstrukcją betonową, której podporę stanowi podciąg, będący jednocześnie oparciem rozpatrywanego PROBLEMY REMONTOWE[...]

Problemy związane z rewitalizacją historycznych konstrukcji wsporczych na przykładzie Chaty Chrystkowskiej DOI:10.15199/33.2017.05.15


  Wartykule, na podstawie studiumpojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chatywChrystkowie, przedstawiono problemdotyczącywielu obiektówhistorycznych,wprzypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrznywygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznymzużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie dominimumingerencjiw" atrakcyjność" historyczną obiektów, które niekonieczniemuszą być zabytkami.Problememnatomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację. Słowa kluczowe: renowacja, rewitalizacja, fundamenty, słupy, drewno, postarzanie.Podstawą do podjęcia prezentowanej tematyki była konieczność rewitalizacji budynku Chaty Chrystkowskiej, pochodzącej z drugiej połowy XVII w., która w rzeczywistości została ograniczona do elementów posadowienia podcienia budynku i wymiany odcinków słupów długości ok. 30 cm. Prace przeprowadzono na podstawie uzgodnionej z konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej [2]. Budownictwo tradycyjne jest nierozerwalnie związane z: jakością,[...]

Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych - od idei do prototypu DOI:10.15199/33.2018.12.10


  Aktualne trendy w rozwoju budownictwa kubaturowego wyznaczają producentommateriałów budowlanych nową perspektywę, w której, aby przetrwać globalną rywalizację, należy sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. Główne wymagania rynku to skrócenie czasu budowy i zmniejszenie kosztów z jednoczesnym spełnieniem określonych prawem standardów dotyczących bezpieczeństwa, oszczędności energii i komfortu użytkowania. Współczesne budownictwo musi również, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbać o rozsądne gospodarowanie odpadami budowlanymi. Obecnie duży problem stanowią odpady styropianowe (EPS). Ze względu na wielkogabarytowość i różny kształt, mały ciężar objętościowy, duże koszty transportu i niewielkie koszty produkcji, powszechnie panuje opinia o braku zasadności racjonalnego zagospodarowania EPS. Niestety z powodu utrudnionej biodegradacji przechowywanie tych odpadów na składowiskach jest mało efektywne, zaś ich spalanie emituje znaczą ilość dwutlenku węgla do środowiska. Idea nowego prefabrykatu Grupa naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przy[...]

 Strona 1