Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Damian GŁUCHY"

Modelowanie pracy superkondensatora zasilającego układ poprawiający bezpieczeństwo drogowe DOI:10.15199/48.2017.12.25

Czytaj za darmo! »

Przez ostatnie lata niemal na całym świecie zauważyć można stałą poprawę jakości życia. Wynika to przede wszystkim z intensywnego rozwoju metod i narzędzi do projektowania układów elektrycznych i elektronicznych [3,4]. Rozwój ten jest widoczny w obszarze wytwarzania struktur niskoenergetycznych, odnawialnych źródeł energii, jak i w nowych koncepcjach magazynowania energii elektrycznej [1,9]. Jednocześnie duży nacisk nakładany jest na wykorzystanie nowych technologii do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu zakończył się okres, w których infrastruktura ruchu drogowego wspierana była jedynie przez rozwiązania oparte o oznaczenia pionowe (znaki i słupki) i poziome (oznaczenia malowane na jezdni). Coraz częściej widoczne są rozwiązania niekonwencjonalne, wykorzystujące źródła światła typu LED zasilane ze źródeł fotowoltaicznych oraz układy magazynujące energię. Wśród nich można wyróżnić aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki aktywne oraz autonomiczne oświetlenie przejść dla pieszych. W szczególności te ostatnie układy mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ponieważ w Polsce aż 60% wypadków na przejściach dla pieszych ma miejsce w porze nocnej. Najczęściej energię gromadzi się z wykorzystaniem wtórnych ogniw elektrochemicznych (akumulatorów). Niestety, z magazynowaniem energii elektrycznej w akumulatorach wiąże się wiele wad, z których największymi są niska trwałość magazynu, niewielka odporność na prądy o wartości większej od znamionowej oraz niekorzystny wpływ zarówno wysokich jak i niskich temperatur na ich pracę [5,10,11]. Alternatywą dla akumulatorów w niektórych aplikacjach stają się superkondensatory. Pomimo wysokiej ceny (kilku tysięcy USD/kWh) i różnych ograniczeń technicznych (np. kilkukrotnie mniejsza gęstość energii w porównaniu do ogniw elektrochemicznych), stanowią one grupę magazynów, z którymi wiąże się duże nadzieje [2]. Z tego względu w pracy zajęto się tematyką modelowania [...]

Studying the Impact of Orientation and Roof Pitch on the Operation of Photovoltaic Roof Tiles

Czytaj za darmo! »

The work presents the dependencies between the value of power generated by photovoltaic roof tiles and different tile inclination angles in two planes. The power density of solar radiation for different orientations was compared with the values of generated power obtained. The results analyzed indicate the importance of considering the orientation and roof pitch during roof design. Streszczenie. W pracy przedstawiono zależność wartości generowanej mocy przez dachówkę fotowoltaiczną od zmiany kąta nachylenia dachówki w dwóch płaszczyznach. Porównano gęstości promieniowania słonecznego dla danego położenia z wartościami uzyskanej mocy. Opracowane wyniki wskazują na istotność uwzględnienia usytuowania oraz kąta nachylenia dachu podczas jego projektowania. (Badanie wpływu usytuowania oraz kąta nachylenia dachu na pracę dachówek fotowoltaicznych) Keywords: photovoltaics, roof pitch, power density of solar radiation, photovoltaic cell power Słowa kluczowe: fotowoltaika, kąt nachylenia dachu, gęstość mocy promieniowania słonecznego, moc fotoogniw. Introduction Elements integrated with the building, such as solar roof tiles, become more and more popular among individual investors, which shows an increase in their ecological awareness. Apart from serving as replacement for traditional photovoltaic panels, solar roof tiles can also replace the roofing itself, combining the features of both those elements. From the perspective of photovoltaic conversion, apart from the efficiency of particular installation elements, the location of the system installation also plays an important role. The contributing factor is not only the geographic location, on which the level of insolation, the number of solar insolation hours per day and the power density of solar radiation that reaches the Earth’s surface are directly dependent, but also the roof orientation and pitch. In the case of solar roof tiles that constitute an integral part of the roof, [...]

Analysis of the influence of shading by horizon of PV cells on the operational parameters of a photovoltaic system DOI:10.12915/pe.2014.04.017

Czytaj za darmo! »

The work presents the components of solar radiation that reaches the horizontal plane and a method of determining the energy value of the radiation that reaches the surface of a photovoltaic receiver inclined to the ground line at a certain angle. A shading assessment diagram and a methodology for determining the vertical angles and the influence of the horizon on the shading of a PV receiver were provided. A method of determining the direct radiation correction factor depending on the horizon line was presented. The influence of light shading on the current and voltage characteristics of a solar module was determined. Streszczenie. W pracy przedstawiono składowe promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni horyzontalnej oraz sposób wyznaczenia wartości energii promieniowania padającej na powierzchnię odbiornika fotowoltaicznego nachylonego pod pewnym kątem do ziemi. Zamieszczono diagram oceny cieniowania oraz metodykę wyznaczenia kątów pionowych i wpływu horyzontu na cieniowanie odbiornika PV. Przedstawiono sposób wyznaczania współczynnika korekcyjnego promieniowania bezpośredniego wywołanego linią horyzontu. Określono wpływ słabego cienia na charakterystykę prądowo-napięciową modułu solarnego. (Analiza wpływu cieniowania ogniw PV przez horyzont na parametry pracy systemu fotowoltaicznego). Keywords: correction factor, shading, horizon, PV receiver, direct radiation Słowa kluczowe: współczynnik korekcyjny, zacienienie, horyzont, odbiornik PV, promieniowanie bezpośrednie doi:10.12915/pe.2014.04.17 Introduction Total solar radiation G that reaches a horizontally situated receiver is the sum of direct radiation GB and diffuse radiation GD. Sometimes also radiation reflected by the surface GR which is of derivative character as it co[...]

The use of fuel cells to store energy from renewable sources DOI:10.12915/pe.2014.04.018

Czytaj za darmo! »

The paper characterizes the design, operation, classification and application of fuel cells and presents a proposal of an analysis of the cooperation of a laboratory hydrogen fuel cell with photovoltaic modules that constitute the power source for an electrolyser. The results of the tests conducted can constitute a substantive teaching basis. Streszczenie. W pracy scharakteryzowano budowę, zasadę działania, klasyfikację i zastosowania ogniw paliwowych oraz przedstawiono propozycję analizy współpracy laboratoryjnego ogniwa wodorowego z modułami fotowoltaicznymi, stanowiącymi źródło zasilania dla elektrolizera. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń mogą stanowić merytoryczną bazę w dydaktyce.(Wykorzystanie ogniw paliwowych do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych) Keywords: types of fuel cells, electrolyser, hydrogen fuel cell, photovoltaic conversion, efficiency Słowa kluczowe: rodzaje ogniw paliwowych, elektrolizer, ogniwo paliwowe wodorowe, konwersja fotowoltaiczna, sprawność doi:10.12915/pe.2014.04.18 Introduction Fuel cells were used as early as during the Apollo space program, where they were used to generate electric energy and warm water on board of a space ship. The growing demand for highly efficient and clean energy sources at the time when fossil fuel sources are quickly depleting led to the rapid development of fuel cells. Nowadays, fuel cells are used to construct the batteries for mobile devices, low and high power generators, stationary power plants, vehicles, etc. [1],[3]. Fuel cells A fuel cell is an electro-chemical device which produces usable energy (electricity, heat) as a result of a chemical reaction of hydrogen and oxygen. The by-product of the reaction is water. Figure 1 presents the schematic structure and the principle of operation of a hydrogen fuel cell. Fig. 1. The structure and the principle of operation of a hydrogen fuel cell [4],[7] The hydrogen necessary for the fuel cell can be obtained [...]

 Strona 1