Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł M. Białoń"

METODA ROZWIA˛ZYWANIA ZADANIA k-PODZIELNEGO PRZEPŁYWUWIELOTOWAROWEGO Z OGRANICZENIAMI DOLNYMI NA PRZEPŁYW WS´CIEZ˙CE OPARTA O RANDOMIZOWANE ZAOKRA˛GLANIE DOI:10.15199/59.2015.8-9.48


  Opisano metode˛ rozwia˛zywania zadania przepływu wielotowarowego z praktyki zarza˛dzania siecia˛ z komutacja ˛ strumieni danych, o specyficznych cechach strukturalnych, jak k-podzielno´s´c przepływu, ograniczenia dolne na przepływ w ´scie˙zce, specyficzna funkcja celu. Rozwia ˛zanie rozszerza technike˛ randomizowanego zaokra˛glania Raghavana-Thompsona dla wymienionych cech strukturalych i zawiera mechanizm zmniejszania bł˛edu kwantyzacji przy zaokra˛glaniu. Podano wyniki eksperymentalnego badania metody. 1. WSTE˛P Przedstawione tu specyficzne zadanie przepływu wielotowarowego pojawiło si˛e w trakcie prac nad modułem zarza ˛dzania sterowanej programowo sieci z komutacja˛ strumieni danych RI-KSD. Sie´c ta, prezentowana [7] równolegle z niniejsza˛ praca˛, powstała w ramach działalnos´ci statutowej Instytutu Ła˛cznos´ci [3] jako rozwinie˛cie jednego z równoległych internetów w projekcie In˙zynieria Internetu Przyszłos´ci [4], którego idea˛ było umoz˙liwienie koegzystencji ró˙znych technik sieciowych (komutacja pakietów, komutacja ´scie˙zek, dostarczanie zawarto- ´sci w sieciach ´swiadomych tre´sci itd.) na zwirtualizowanej platformie sprze˛towej. Siec´ ta jest siecia˛ sterowana˛ programowo. Wykorzystuje ona protokół Open Flow, co dało duz˙a˛ strukturalna˛ elastycznos´c´ przy projektowaniu sterowania ruchem w sieci. W sieci przyj˛eto dwuetapowe obliczanie ´scie˙zek. Dla ka˙zdej relacji w˛ezeł brzegowywe ˛zeł brzegowy płaszczyzna zarza˛dzania moz˙e predefiniowa ´c wiele ´scie˙zek, które umieszcza w bazie danych. Zestawiaja˛c na z˙a˛danie aplikacji kolejne poła˛czenia, moduł Call Admission Control z płaszczyzny strerowania wybiera jedna˛ z moz˙liwych s´ciez˙ek w danej relacji, kieruja ˛c sie˛ biez˙a˛ca˛ zaje˛tos´cia˛ s´ciez˙ek. Przy wielu poła˛czen´ w danej relacji tworzy to moz˙liwos´c´ balansowania obcia˛- ˙ze´n ´scie˙zek i - efektywnie - przesyła´c ruch w danej relacji wieloma ´scie˙zkami. Zadanie przepływu wielotowarowego b[...]

 Strona 1