Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA PIANKO-OPRYCH"

Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej i numerycznej mechaniki płynów do badania warunków wytwarzania zawiesin w mieszalniku mechanicznym


  Przy użyciu pozytonowej tomografii emisyjnej PEPT (positron emission particle tracking) dokonano analizy warunków wytwarzania stężonej zawiesiny w mieszalniku mechanicznym, która pozwoliła na dokładne określenie stanu rozproszenia cząstek ciała stałego w cieczy w poszczególnych punktach mieszalnika. Otrzymane z pomiarów doświadczalnych PEPT lokalne wartości trzech składowych prędkości fazy ciągłej i rozproszonej wykorzystano do weryfikacji wyników numerycznych uzyskanych przy użyciu numerycznej mechaniki płynów CFD (computational fluid dynamics). Wyniki doświadczalne PEPT były zgodne z danymi literaturowymi. Najbardziej zbliżone do eksperymentu były wyniki CFD składowej prędkości promieniowej otrzymane dla mieszadła z łopatkami pochylonymi pompującymi płyn w kierunku powierzchni swobodnej PBTD (pitched blade turbine impeller down-pumping) oraz mieszadła z łopatkami pochylonymi pompującymi płyn w kierunku dna aparatu PBTU (pitched blade turbine impeller up-pumping). Mixing conditions of high concd. suspensions of glass spheres (2.85-3.3 mm in size) in saline (d. 1.15 kg/L) in a stirred vessel were studied by positron emission particle tracking (PEPT) method. The 3-dimensional velocity components for the continuous and dispersed phases were used to verify results of the numerical calcn. carried out by computational fluid dynamics method. The exptl. results were in good agreement with the literature data. Badania doświadczalne poświęcone analizie warunków wytwarzania zawiesiny w mieszalniku mechanicznym obejmowały dotychczas głównie pomiary mocy mieszania, liczby przepływu, częstości obrotów mieszadła, wyznaczania pola stężeń i oceny stopnia zawieszenia cząstek ciała stałego w cieczy1). Zaledwie kilka prac eksperymentalnych dotyczyło analizy warunków hydrodynamicznych w zawiesinach poprzez bezpośrednie pomiary średnich i lokalnych wartości prędkości fazy ciągłej2, 3). Geisler i Mersmann2) oraz Bottone4) stwierdzili, że pr[...]

Analiza CFD transportu cząstek ciała stałego w płynie rozrzedzanym ścinaniem podczas laminarnego przepływu w rurze


  Wykonano modelowanie CFD laminarnego transportu cząstek ciała stałego w płynach nienewtonowskich w rurze w ujęciu Eulera (podejście Eulerowsko-Eulerowskie). Lepkość płynów zdefiniowano za pomocą modelu potęgowego. Analizowano średnice cząstek ciała stałego 2, 4 i 9 mm, średnie stężenie fazy rozproszonej 25%, wartości współczynników reologicznych dla płynu nienewtonowskiego: K = 0,16 Pa.sn, n = 0,81. Wygenerowano dwie siatki numeryczne o różnej gęstości komórek obliczeniowych. Porównano wyniki badań numerycznych CFD profili prędkości fazy ciągłej i rozproszonej oraz wartości spadku ciśnień z wynikami literaturowymi1) i stwierdzono dobrą zgodność. Laminar pipe transport of solid Na alginate particles in non- Newtonian CM cellulose soln. was simulated by using an Eulerian-Eulerian approach. The fluids were described by the power law model. A good agreement of the predictions Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paulina Pianko-Oprych* Analiza CFD transportu cząstek ciała stałego w płynie rozrzedzanym ścinaniem podczas laminarnego przepływu w rurze Computational fluid dynamics analysis of the pipe transport of solid particles in a laminar shear-thinned fluid Instytut Inżynierii Chemicznej i Podstaw Ochrony Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-47-31, fax: (91) 449-46-42, email: Paulina.Pianko@zut.edu.pl Dr inż. Paulina PIANKO-OPRYCH w roku 2003 ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej na dwóch kierunkach studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność: informatyka procesowa, oraz ochrona środowiska, specjalność: procesy i aparaty w ochronie środowiska. W 2005 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej uczelni. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Pro[...]

Przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych


  Przedstawiono przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych. Omówiono główne cechy stosowanych technik integracji różnych metod modelowania ogniw paliwowych. Stwierdzono, że modelowanie numeryczne pozwala na lepsze zrozumienie złożonych zjawisk transportu, jakie przebiegają w ogniwach paliwowych, a uzyskane wyniki badań numerycznych mogą stanowić wytyczne przy podejmowaniu decyzji o wyborze konstrukcji ogniwa i kontroli warunków pracy układów wyposażonych w stałotlenkowe mikrorurowe ogniwa paliwowe. A review with 34 refs. Mikrorurowe stałotlenkowe ogniwa paliwowe mSOFC (microtubular solid oxide fuel cell) są urządzeniami elektrochemicznymi, które przekształcają energię chemiczną paliwa bezpośrednio w energię elektryczną i ciepło z wysoką wydajnością. Gęstość mocy pojedynczego mSOFC wynosi ok. 1,1 W/cm2 w temp. 600°C1). Wysoka sprawność tych ogniw wykorzystywana jest w układach hybrydowych, gdzie ogniwo pracuje w połączeniu z turbiną gazową lub mikroturbiną, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie energii paliwa i podwyższenie sprawności całego układu2). Podstawową zaletą mSOFC jest niewielki rozmiar3) (średnica 0,8-3 mm, grubość ścianki ok. 300 mm), dzięki czemu możliwy jest ich szybki rozruch zaledwie w ciągu kilku minut, w porównaniu do kilku godzin potrzebnych na uruchomienie standardowych SOFC4). Skrócenie czasu rozruchu wynika z zastosowania cieńszych warstw, dzięki czemu zmniejszono straty rezystancyjne, i ograniczenia dyfuzji w porowatym materiale elektrod, stanowiącej główną przyczynę obniżenia wydajności ogniw. Łatwość uszczelnienia (stały, gazoszczelny elektrolit zbudowany z tlenku metalu, najczęściej jest to tlenek cyrkonu ZrO2 stabilizowany tlenkiem itru Y2O3 oraz zamknięcie rur jednostronne) i niezawodność mechaniczna połączona z tańszymi katalizatorami oraz możliwością stosowania wielu paliw węglowodorowych (takich jak metan) ze względu na wysoką te[...]

Modelling of microtubular solid oxide fuel cells. Overview of the SUAV project.Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV


  A common European project under development was characterized. Rozwój nowych, miniaturowych, przenośnych urządzeń wyposażonych w ogniwa paliwowe jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań podejmowanych przez instytucje badawcze, rządy i firmy komercyjne na całym świecie. Inicjowanie działań w celu rozwiązania tego problemu stało się priorytetem wspólnych inicjatyw technologicznych realizowanych w ramach projektów współpracy (FP7- -JTI) w 7. Programie Ramowym. Przedstawiono zarys projektu SUAV realizowanego jako jeden z projektów priorytetu FP7-JTI-2010-1. Omówiono cele projektu oraz metody modelowania numerycznego wykorzystywane do projektowania i optymalizacji mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych SET-Plan (European Strategic Energy Technology Plan) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paulina Pianko-Oprych*, Zdzisław Jaworski Modelling of microtubular solid oxide fuel cells. Overview of the SUAV project Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 1, 51. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-47-31, fax: (91) 449-46-42, e-mail: paulina.pianko@zut.edu.pl Dr inż. Paulina PIANKO-OPRYCH w roku 2000 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2006 r. w specjalności inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. [...]

Wpływ umiejscowienia urzadzen zabezpieczajacych na stopien redukcji ryzyka DOI:


  W artykule opisano ogólnie zasady doboru urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz wpływ miejsca ich zainstalowania na poziom redukcji ryzyka i wymagana przepustowosc. Praca zawiera takze wyjasnienie przyczyny umiejscawiania zabezpieczenmajacych odprowadzac moc cieplna w postaci pary nasyconej w górnej czesci aparatów oraz koniecznosci uzupełniania ich o blokady od niskiego poziomu. Opisany przypadek studyjny uwidacznia problem przekraczania, dla pewnych wartosci cisnien, deklarowanej przez producenta maksymalnej temperatury dopuszczalnej, TS, zaworów bezpieczenstwa przez odprowadzana pare nasycona, której temperatura jest funkcja cisnienia poczatku otwarcia Ppo danego zaworu. 2. Wstep Głównym zródłem ryzyka stanowionego przez urzadzenia cisnieniowe jest mozliwosc uwolnienia energii zgromadzonej w postaci sprezonego medium i uwolnienie zawartosci. Skutkowac to moze bardzo powaznymi konsekwencjami dla ludzi, mienia i srodowiska. Wzrost cisnienia powoduje wzrost naprezen w powłoce cisnieniowej, a gdy przekrocza one wartosc dopuszczalna moze nastapic utrata integralnosci i wypływ gromadzonego medium. Przekroczenie naprezen dopuszczalnych moze byc spowodowane takze wzrostem temperatury, gdyz ich wartosc spada wraz ze wzrostem temperatury proporcjonalnie do spadku wartosci granicy plastycznosci, tak jak obrazuje to rys. 1. W praktyce inzynierskiej warunek bezpiecznej eksploatacji urzadzenia cisnieniowego polegajacy na nieprzekroczeniu naprezen dopuszczalnych dla maksymalnego cisnienia i temperatury zawarty jest w formułach wiazacych ze soba wymiary urzadzenia (np. srednice, grubosci scianek) i parametry wytrzymałosciowe materiału scianki (1), (2). W przypadkach gdy mozliwe jest przekroczenie parametrów dopuszczalnych stosuje sie odpowiednie zabezpieczenia. Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem cisnienia (np. zawory lub głowice bezpieczenstwa) sa jednymi z pierwszych i najpowszechnie[...]

 Strona 1