Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szczuko"

ZDALNY ZINTEGROWANY MODUŁ NADZORU RADIOWO – WIZYJNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.24


  Przedstawiono prace koncepcyjne, badawcze oraz implementacyjne skoncentrowane na praktycznej realizacji systemu lokalizacji i śledzenia obiektów z wykorzystaniem kamer wizyjnych i identyfikacji radiowej. Zaproponowano metodę integracji danych w celu zwiększenia dokładności i skuteczności detekcji obiektów. Omówiono założenia projektowe oraz technologie opracowane w ramach rozwijanego multimodalnego modułu nadzoru. Zaproponowano i przedyskutowano praktyczne zastosowania opisanego systemu. 1. WPROWADZENIE Aktualny coraz szybszy rozwój techniki, elektroniki, teleinformatyki, radiokomunikacji oraz innych dziedzin nauki możliwy jest dzięki właściwemu funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych. Elementy infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej jak również mechanizmy i protokóły ukryte w wyższych warstwach systemów mają strategiczne znaczenie w kontekście niezawodności i skuteczności wymiany informacji. Coraz częściej sieci telekomunikacyjne i systemy teleinformatyczne pełnią istotną funkcję w procesach utrzymania i zarządzania infrastrukturą krytyczną np. energetyczną [1]. Zapewnienie bezpieczeństwa strategicznym obiektom infrastruktury państwa wymaga działania w dwóch płaszczyznach: bezpieczeństwo sieci oraz fizyczne bezpieczeństwo obiektu. Ze względu na rozwijający się problem bezpieczeństwa informatycznego istnieje wiele mechanizmów, w tym komercyjnych, pozwalających zabezpieczyć infrastrukturę przed nieupoważnionymi dostępem do zasobów np. za pośrednictwem sieci Internet. Druga warstwa, która nie może być pominięta, związana jest z kontrolą fizycznego dostępu do obiektu. Istotne jest przeciwdziałanie nieuprawnionym próbom dostępu do obiektów strategicznych z zewnątrz, jak również zabezpieczenie przed niepowołanym celowym uszkodzeniem infrastruktury od środka przez personel obiektu np. sabotaż. Obserwowane na przełomie ostatnich lat zagrożenia bezpieczeństwa i spowodowany nimi wzrost [...]

Zastosowania elektroencefalograficznych interfejsów mózg-komputer do diagnozy i stymulacji osób po urazach mózgu DOI:10.15199/13.2016.9.18


  Przeanalizowano i opisano nowe rozwiązania kasków EEG, dostępne w laboratorium Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Opisano koncepcje prowadzenia z ich użyciem testów diagnostycznych i sesji terapeutycznych, polegających na stymulacji polisensorycznej, z podkreśleniem roli tego typu metod w ocenie świadomości stanu pacjentów pourazowych i usprawniania komunikacji z osobami po urazach mózgu. Przedstawiono także sposób połączenia modalności elektroencefalograficznej ze śledzeniem wzroku w oparciu o skonstruowane urządzenie do tego celu. Omówiono ponadto zagadnienie badania słuchu u osób niekomunikujących się z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia diagnostycznego. Słowa kluczowe: EEG, elektroencefalografia, stymulacja, interfejsy multimodalne, urazy mózgu.Przez wiele lat badania elektroencefalograficzne ograniczone były wyłącznie do szpitali i pracowni diagnostycznych. Wykorzystywany w tym celu sprzęt profesjonalny charakteryzuje się dużymi możliwościami w zakresie konfigurowania ustawień elektrod, ale najczęściej nie pozwala na zaawansowaną automatyczną analizę sygnałów. Zadaniem lekarza jest analizowanie zapisu z elektrod, pojawiającego się na wydruku, lub, w nowszych rozwiązaniach, na ekranie komputera. Cena tego typu rozwiązań (rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych) praktycznie wykluczała ich użycie poza ośrodkami medycznymi. W ostatnich kilku latach rośnie jednak liczba urządzeń EEG, które charakteryzują się nieco odmiennym podejściem do problemu odczytu fal mózgowych. Mają zdecydowanie mniejszą liczbę elektrod (8 lub mniej), często rozmieszczonych na stałe, bez możliwości zmiany konfiguracji. Ogranicza to zakres zastosowań, ale znakomicie ułatwia proces przygotowania urządzenia do pracy. Wyposażenie interfejsów EEG w dodatkowe podzespoły, jak np. akcelerometr czy żyroskop pozwala na nowe podejście do analizy sygnałów. Producenci udostępniają narzędzia programistyczne pozwalające na dostęp do sygnałów [...]

ZASTOSOWANIA DRONÓW I SENSORÓW WIZYJNYCH I AKUSTYCZNYCH DO ZDALNEJ DETEKCJI I LOKALIZACJI OBIEKTÓW I ZDARZEŃ DOI:10.15199/59.2016.8-9.75


  W referacie przedstawiono wybrane sensory akustyczne i wizyjne i propozycje ich zastosowania do wykrywania i lokalizacji obiektów i zdarzeń z pokładu drona. Opisano pokrótce zastosowane algorytmy analizy strumieni, przedstawiono wyniki badań stworzonych prototypów i metod, zaimplementowanych na wydajnych układach GPU Abstract: The paper presents acoustic and visual sensors and their application to detection and localization of objects and events on board of unmanned aerial vehicles. Developed algorithms and methods are described and evaluated, and power consumption and performance are reported. Several scenarios are proposed. Słowa kluczowe: Analiza dźwięku, analiza obrazu, sensory Keywords: Image analysis, sensors, sound analysis 1. WSTĘP Bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle - UAV), potocznie nazywane dronami, zyskują w ostatnim czasie dużą popularność. Wiele z nich jest wyposażonych w kamery wideo i umożliwią strumieniowanie obrazu do aplikacji klienta. Uzupełnienie w inne typy sensorów pozwoli na automatyczne wykrywanie i śledzenie obiektów i zdarzeń związanych z zagrożeniem. Na pokładzie drona zamontowane mogą być kamery, czujniki podczerwieni, skanery laserowe, odległościomierze, sensory akustyczne i inne. Z ich pomocą prowadzone może być lokalizowanie i monitorowanie zjawisk i procesów, nawigowanie i autonomiczne poruszanie się w środowisku. Zastosowania obejmują ochronę granic, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie infrastruktury krytycznej, wykrywanie i zwalczanie skutków pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, potencjalnie wspomagając człowieka w niebezpiecznych lub czasochłonnych zadaniach. W prezentowanych badaniach sprawdzono wydajność obliczeniową i skuteczność działania wybranych algorytmów analizy strumieni wizyjnych i akustycznych. Zakłada się, że dane przekazywane są z czujników siecią bezprzewodową do naziemnej jednostki obliczeniowej. Zaproponowano i przetestowan[...]

 Strona 1