Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Maciejewska"

National database of greenhouse gases and other substances emissions – the Polish chemical industry Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – przemysł chemiczny w Polsce DOI:10.15199/62.2016.3.32


  The Polish reporting system of emissions and the obligations of users of the environment were presented. The data on installations and pollutions emitted from the chem. sector, oil or gas refineries and coke ovens, as well as on installations for the prodn. of electricity and heat in the chem. sector included in the system were disclosed. Przedstawiono system raportowania w ramach Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych** i innych substancji, a także obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska wynikające z funkcjonowania niniejszego systemu. Zaprezentowano dane zgromadzone w Krajowej bazie, w tym m. in. dane o instalacjach i zanieczyszczeniach emitowanych z sektora chemicznego, z rafinerii ropy naftowej lub gazu i piecy koksowniczych, a także z instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła eksploatowanych w sektorze chemicznym. Krajowa Baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), zgodnie z przepisami ustawy1), prowadzi Krajową Bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KB), będącą elementem krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. W ramach tego systemu są gromadzone i przetwarzane m.in. informacje o wielkościach emisji gazów i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska. Zgromadzone w KB dane są wykorzystywane m.in. na potrzeby sprawozdań międzynarodowych, negocjacji dotyczących ograniczania emisji prowadzonych na forum międzynarodowym lub unijnym, programów ochrony powietrza, analiz modelowych oraz prac naukowych. Obowiązek raportowania do KB wynika z art. 7 ust. 1 ustawy1), zgodnie z którym podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do KB, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje związane z emisją do powietrza substancji, o których mowa w tej ustawie1), dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Wykaz gazów i inn[...]

 Strona 1