Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Hrycko"

Praca kotła c.o. w warunkach laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistej eksploatacji


  W artykule wyjaśniono, dlaczego parametry energetyczno-emisyjne "automatycznego" kotła c.o. zasilanego węglem kamiennym, osiągane w warunkach rzeczywistej eksploatacji przez przeciętnego użytkownika znacznie odbiegają od parametrów takich samych, nowych urządzeń badanych w warunkach laboratoryjnych. Do badań wybrano kocioł c.o. z automatycznym podawaniem paliwa, tzw. retortowy, zasilany węglem kamiennym (sortyment groszek), eksploatowany od 10 lat na potrzeby ogrzewania i c.w.u. w obiekcie użyteczności publicznej. Wybrany kocioł należy do typoszeregu kotłów, które wcześniej były obiektem badań energetyczno-emisyjnych i uzyskał on świadectwo - "znak bezpieczeństwa ekologicznego". Przedstawiono porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych osiąganych przez nowy kocioł w warunkach laboratoryjnych i kocioł eksploatowany według uznania przez użytkownika, zgodnie z chwilowym zapotrzebowaniem obiektu na odpowiednie media, a więc w warunkach rzeczywistych.SYSTEMY MONITORIGU zainstalowane na terenie całej Polski oraz okresowe badania stanu środowiska naturalnego wykazują, że przyczyną złego stanu środowiska lokalnego jest głównie, tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalno-bytowego. Pomiary wykonane na terenie Górnego Śląska wykazały, że 60% średniorocznej emisji zanieczyszczeń pochodzi ze źródeł komunalnych, a w czasie sezonu zimowego wartość ta wzrasta okresowo nawet do 90% [1, 2]. Kotły na paliwa stałe, eksploatowane w sektorze "małej energetyki", mimo dynamicznego rozwoju konstrukcji i technik prowadzenia procesu oraz coraz niższej ceny urządzeń sterujących i pomiarowych, ciągle jeszcze w znacznej części są urządzeniami o niskiej sprawności i charakteryzującymi się wysokimi wartościami wskaźników emisji zanieczyszczeń. Jest to spowodowane tym, że użytkownicy kotłów nie mają pełnej wiedzy dotyczącej procesu spalania, termodynamiki, przepływu ciepła lub mechaniki płynów, a w związku z tym, nie mogą z[...]

Przeliczanie składników gazowych i pyłu w spalinach na tlen referencyjny – idea stosowania DOI:10.151.99/9.2015.2.1


  W normach i rozporządzeniach, dotyczących pomiarów składu spalin, występują pewne przeliczniki, których zastosowanie ma umożliwić porównanie wartości pomiarów wykonywanych w różnych warunkach. Szczególnie podczas porównywania wyników stężeń zanieczyszczeń gazowych lub pyłu w spalinach bardzo istotnym elementem jest zestawienie wartości przeliczonych na te same warunki, np. umowne lub normalne. W wielu aktach prawnych pojawia się różne nazewnictwo oraz indeksy stosowane w tych samych warunkach odniesienia. Najczęściej podając wartości emisji zanieczyszczeń w mg/m3 u dodatkowo określa się wartość tzw. tlenu referencyjnego. Ponieważ ten przelicznik stwarza wiele problemów, w niniejszym artykule zostanie on szczegółowo wyjaśniony.1. Tlen referencyjny - idea stosowania Zasadność przeliczania na tlen referencyjny przedstawiono schematycznie na rys. 1, na którym jest typowa instalacja grzewcza z kotłem lub kominkiem. Gdyby rozważania rozpocząć w momencie, kiedy w urządzeniu grzewczym nie zachodzi jeszcze proces spalania, analizatory, zarówno w punkcie pomiarowym k1, jak i k2 wskazywałyby wartości: SO2 = 0%, CO2 = 0%, O2 = 21%, przy czym N2 = (100% - suma zmierzonych składników), czyli N2 = 100 - SO2 - CO2 - O2 = 79% (rys. 2). Następnie, po rozpoczęciu procesu spalania i ustabilizowaniu parametrów w punkcie k1 wykonany zostaje pomiar składu spalin (rys. 3). Odnotowane średnie wartości wynoszą odpowiednio: SO2 = 1%, CO2 = 9%, O2 = 11%, N2 = 79%. Wartość N2 zazwyczaj nie jest mierzona, tylko obliczana, jak podano powyżej. Gdyby w opisie obiektu podawać wyłącznie wartości zan[...]

Crude glycerol as a bioliquid for renewable energy generation in power sector.Gliceryna techniczna jako nośnik energii odnawialnej dla energetyki zawodowej


  Three tech. glycerol samples were studied for phys. and chem. properties and added (1-2%) to bituminous coal or its blend with wooden chips (13.9%) used as solid fuel in a power plant (180 MW). Compn. of flue gas and properties of slags and fouling deposits were detd. The addn. of glycerol did influence neither the firing process nor the properties of fuel gases and solid wastes. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych fizykochemicznych właściwości gliceryny technicznej pochodzącej od krajowych dostawców. Zaprezentowano wyniki wielkoskalowych testów badawczych współspalania gliceryny z węglem kamiennym oraz biomasą stałą w jednej z krajowych elektrowni systemowych. Opracowano bilans cieplny badanego kotła OP-650, określono wpływ współspalania tego paliwa na jego parametry cieplne, a także wyznaczono stężenia zanieczyszczeń oraz omówiono wpływ tego paliwa na skłonność do zanieczyszczania powierzchni grzewczych i żużlowania. W systemowej energetyce zawodowej opartej na spalaniu paliw stałych, ciekłe paliwa pochodzenia petrochemicznego wykorzystywane są głównie jako paliwa rozpałkowe lub pomocnicze, służące do stabilizacji pracy kotła. Wykorzystanie biopłynów (gliceryna, tłuszcze zwierzęce, olej talowy) jako paliwa dodatkowego umożliwia wytworzenie energii zaliczanej do energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Mogą one być stosowane w istniejących instalacjach, bez ograniczeń, jakie stawiają instalacje młynowe w przypadku spalania biomasy stałej1). Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej2), biopłyny to paliwa ciekłe wytworzone z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu. Stosowanie biomasy pochodzenia roślinnego w procesach produkcji biopaliw ciekłych pozwala na klasyfikację odpadowej[...]

Carbonaceous smokeless fuel and modern small-scale boilers limiting the residential emission. Part 1. General aspects Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające "niską emisję" Cz. I. Prezentacja problemu DOI:10.15199/62.2016.2.8


  A review, with 21 refs., of the low-emission solid fuels and smokeless furnace constructions available under Polish conditions. Przeanalizowano przyczyny znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń i pogarszania się jakości powietrza w sezonie grzewczym w Polsce. Przedstawiono wielkość emisji wybranych zanieczyszczeń emitowanych z kotła małej mocy podczas spalania węgla kamiennego, drewna, współspalania odpadów oraz spalania węglowego paliwa niskoemisyjnego. Wskazano dwa realne do implementacji w Polsce kierunki możliwości redukcji "niskiej emisji" bez konieczności ograniczania wydobycia i spalania węgla kamiennego. Pierwszy z nich (długoterminowy) polega na systematycznej wymianie tradycyjnych kotłów z ręcznym zasypem paliwa, na zaawansowane technologicznie, niskoemisyjne konstrukcje zasilane automatycznie paliwem o bardzo dobrych, kontrolowanych parametrach jakościowych. Drugi, umożliwiający wykorzystanie istniejącej infrastruktury, gwarantujący szybką poprawę stanu środowiska naturalnego, polega na wprowadzeniu na rynek węglowego paliwa niskoemisyjnego, produkowanego z polskiego węgla kamiennego. Jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych w Polsce jest zła jakość powietrza, obniżająca standard życia polskiego społeczeństwa i wpływająca negatywnie na jego zdrowie. Za zanieczyszczenie powietrza w Polsce odpowiedzialna jest w dużej mierze tzw. "niska emisja". Powodowana jest ona głównie przez spalanie paliw napędowych w sektorze transportu, a w sezonie grzewczym potęgowana zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza przez sektor ogrzewnictwa indywidualnego. Wzrost zanieczyszczenia powietrza w miesiącach jesienno-zimowych jest niezwykle niepokojący. Istnieją rejony, gdzie stacje monitoringu powietrza w sezonie grzewczym odnotowują nawet 4-krotne przekroczenie zawartości w powietrzu tzw. "pyłu zawieszonego". Pył 224 95/2(2016) Dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Technologii i In[...]

Carbonaceous smokeless fuel and modern small-scale boilers limiting the residential emission. Part 2. Experimental tests of a new carbonaceous smokeless fuel Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające "niską emisję". Cz. II.** Doświadczalna ocena nowego paliwa o obniżonej emisyjności DOI:10.15199/62.2016.2.9


  New solid carbonaceous smokeless fuel was tested in a std. chamber boiler with power output 20 kW. Combustion of the new fuel was conducted with the same boiler power (21,3 kW) as in the case of bituminous coal and much higher than in the case of biomass combustion. Emissions of CO, dust, org. pollutants, benzo(a)pyrene and polycyclic arom. hydrocarbons in the flue gas from the combustion of the smokeless fuel were much lower than those detd. during the combustion of coal (nut assortment), furniture boards, wood lump, and lump wood coated with acrylic paint. Only the content of NOx in the flue gas was lower during the biomass combustion than during the smokeless fuel combustion. Przeprowadzono testy spalania nowego węglowego paliwa niskoemisyjnego w kotle komorowym o mocy 20 kW. Testy spalania nowego paliwa prowadzono przy podobnej mocy kotła, jak przy spalaniu węgla (ok. 21,3 kW), ale przy spalaniu biomasy moc kotła była niższa. Porównano emisję związków (CO, NOx, zanieczyszczenia organiczne, benzo(a)piren, wielopierścienio-we węglowodory aromatyczne) i pyłu w spalinach ze spalania węgla kamiennego sortyment orzech, węgla kamiennego sortyment orzech z płytami meblowymi, drewna kawałkowego, drewna kawałkowego pokrytego farbą akrylową oraz węglowego paliwa niskoemisyjnego. W trakcie realizowanego projektu pt. "Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym" opracowano niskoemisyjne paliwo węglowe, zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i kosztów wytwarzania oraz poprawy komfortu użytkowania. Nowe paliwo określone jest roboczo jako "błękitny węgiel". Powstało ono w IChPW na bazie wieloletnich badań paliw stałych, a do jego wytwarzania można będzie wykorzystać istniejące, przystosowane do celu instalacje. Na bazie wcześniej przeprowadzonych testów energetyczno-emisyjnych kilku różnych prekursorów "błękitnego węgla" ustalono, że w porównaniu ze spalaniem węgla będą zredukowane o ok. 30% straty[...]

 Strona 1