Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Klempka"

Metody analizy nośności słupów żelbetowych z uwzględnieniem pełzania betonu DOI:10.15199/33.2017.10.10


  Na podstawie Eurokodu 2 [3] opracowano numeryczne metody obliczania nośności słupów żelbetowych,wktórych uwzględnionowpływ efektów drugiego rzędu, rozpatrując słup o efektywnej wysokości l0 podparty przegubowo i obciążony siłą N działającą na mimośrodzie e0 (rysunek 1). Podobnymi zagadnieniami zajmowano się w pracach [5, 6, 7]. Słup podzielono na odcinki za pomocą m liczby przekrojów poprzecznych; odległość rozpatrywanego przekroju od końca słupa określa zmienna s. Wkażdymz założonych przekrojówwyznacza się moment zginający, dodając do momentów pierwszego rzędu iloczyny siły podłużnej i przemieszczeniawrozpatrywanym przekroju s = s0 (od w1 do wm), wg wzoru: w(s0) =∫l M--(s) κ(s) ds (1) gdzie: w(s0) - przemieszczenie w punkcie s0; M- -(s) - moment od jednostkowej siły wirtualnej przyłożonej w punkcie s0; κ(s) - krzywizna wyznaczana w zależności od zastosowanego modelu. Obliczenia odkształceń słupa wykonuje sięmetodą iteracji prostej, stosując wzór (1); iterację kontynuuje się aż do osiągnięcia zgodności przemieszczeń (z założoną wstępnie dokładnością) w dwóch kolejnych krokach. W tych obliczeniach do wzoru (1) podstawia się krzywiznę κ wyznaczoną dwiema metodami przedstawionymi w dalszej części artykułu. Obliczanie krzywizny metodą modyfikacji zależności σ -ε (MI) Pierw sza zme tod wykorzystuje za leż no ść σ -ε dla be to nu za le ca ną zgod nie z Eu ro ko - dem 2 do nie li nio wej ana li zy kon struk cji opi sa nej wzo rem: (2) gdzie (wszyst kie ozna cze nia we wzo rze przyj ę to wg [3]): k = 1,05Ec mε c1/fcm; η = εc/εc1; fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie; Ecm- średni moduł sprężystości betonu. Na po trze by ana liz za leż ność σ -ε zo sta ła zmo dy fi ko wa na przez po mno że nie od kształ - ceń przez wy ra że nie (1 + ϕ(∞, t0)), gdzie ϕ(∞, t0) jest współ czyn ni kiem peł za nia be - to nu (ry su nek [...]

 Strona 1