Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krystian KRAWCZYK"

Wpływ napięcia na wyniki precyzyjnych pomiarów dużych rezystancji

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano hierarchiczny układ przekazywania jednostki rezystancji. Wymienione zostały czynniki wpływające na wyniki pomiarów dużych rezystancji oraz podane zostały przykładowe rozwiązania umożliwiające minimalizacje wpływu tych czynników. Szczegółowo opisano wpływ napięcia na wyniki pomiarów dużych rezystancji. Przedstawiono problematykę braku informacji o napięciu pomiarowym dla rezystorów wzorcowych oraz pokazano możliwe błędy z tego wynikające. Abstract. In this paper hierarchic system for resistance unit transfer has been described. Factors influencing high resistance measurements have been recognized and possible solutions for minimization of their influence have been shown. Influence of measurement voltage on the resistance measurements have been described in details. Problems of lack of information about the measurement voltage for resistance standards have been presented together with errors that may result from it. (Influence of voltage on high value resistance precision measurements). Słowa kluczowe: napięciowy współczynnik rezystancji, pomiary rezystancji, wzorce rezystancji, wzorcowanie. Keywords: voltage coefficient of resistance, resistance measurements, resistance standards, calibration. Wstęp W ostatnim okresie możliwe jest zaobserwowanie wzrastającego zapotrzebowanie na coraz dokładniejsze pomiary dużych rezystancji. W celu zaspokojenia tych potrzeb konieczny jest ciągły rozwój precyzyjnych metod pomiarowych dużych rezystancji jak również przyrządów do tego celu wykorzystywanych. Konieczne jest również uwzględnianie czynników, które dotychczas miały znikomy wpływ na wyniki pomiarów i ich niepewność, a które aktualnie są ważne, a często kluczowe. Ponadto, aby precyzyjne pomiary mogły być uznane za wiarygodne niezbędne jest zachowanie spójności pomiarowej do wzorców pierwotnych. W przypadku rezystancji pierwotnym wzorcem jest QHR (Quantum Hall Resistance) oparty na kwantowym efekcie Halla. Umożliw[...]

Analiza wpływu rezystancji izolacji na dokładność wysokoomowych transferów Hamona

Czytaj za darmo! »

Dokładność wysokoomowych transferów Hamona, stosowanych do porównywania rezystorów wzorcowych o dużych wartościach w stosunku 1:10 i 1:100, zależy głównie od upływności izolacji. Analiza wpływu rezystancji izolacji na dokładność tych transferów i opis sposobu minimalizacji wpływu prądów upływnościowych izolacji poprzez zastosowanie podwójnej izolacji są przedmiotem tej publikacji. Abstract. Accuracy of high-resistance Hamon transfers, used for standard resistors comparison in ratio 1:10 and 1:100, depends mainly from insulation leakage. Analysis of influence of insulation resistance on these transfers accuracy and description of the method for minimalization of insulation leakage current influence, by usage of double insulation are the subject of this paper. (Analysis of insulation re[...]

Badania wpływu temperatury i wilgotności na rezystywność powierzchniową materiałów kompozytowych ekranujących pole elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i wilgotności na rezystywność powierzchniową kompozytów złożonych z włókniny polipropylenowej, z naniesionymi warstwami metalicznymi otrzymanymi metodą impulsowego rozpylania magnetronowego targetów cynkowo-indowych (80%Zn-20%In) oraz tytanowych. Kompozyty starzono w temperaturach 23 i 40 .C, a wilgotność względną otaczającego powietrza zmieniano od 20 % do 90 %. Badania wykazały silny wpływ temperatury i wilgotności. Stwierdzono również małą odporność starzeniową warstw cynkowo-indowych. Abstract. Authors describe research over influence of temperature and humidity on the surface resistivity of composites made of polypropylene nonwoven fabric coated with pulls magnetron sputtering method with targets made of zinc-indium (80%Zn-20%In) and titanium. These materials were aged in two temperatures 23 .C and 40 .C, and relative humidity of surrounding air was changed from 20 % to 90 %. It was found also that temperature has significant influence on the value of surface resistivity of composite material with 80%Zn-20%In layer. Research revealed low ageing resistance of zinc-indium layer.(Research over influence of temperature and humidity on to surface resistivity of composites fabrics for electromagnetic shields). Słowa kluczowe: materiał barierowy, ekranowanie pola elektromagnetycznego, rozpylanie magnetronowe, badanie starzeniowe, rezystywność powierzchniowa. Keywords: barrier material, electromagnetic field shielding, magnetron sputtering, ageing research, surface resistivity.W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczny wzrost liczby źródeł promieniowania fal elektromagnetycznych. Dotyczy to nie tylko stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej i systemów radiotelewizyjnych, ale i urządzeń mikrofalowych wykorzystywanych w przemyśle (zgrzewarki, suszarki, nagrzewnice mikrofalowe). Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne znajdują zastosowanie również w diagnostyce medycznej[...]

 Strona 1