Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI"

Laser surface re-melting of borided layer

Czytaj za darmo! »

Influence of laser surface modification with re-melting on structure and properties of borided 41Cr4 steel was investigated. Microhardness and wear resistance of surface layer was tested. Crystallite sizes after laser treatment were estimated from half-width of XRD lines using Scherrer method. Surface layer properties after laser modification have been compared with the results after classic [...]

Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali Hardox 450

Czytaj za darmo! »

Duży postęp w technologii maszyn i narzędzi pracujących w trudnych warunkach stawia coraz większe wymagania materiałom stosowanym do ich konstrukcji. Do urządzeń takich zalicza się m.in. maszyny do obróbki gleby, górnicze, do przetwórstwa tworzyw sztucznych, odlewnicze. Od stali w czasie eksploatacji coraz częściej wymaga się dużych właściwości wytrzymałościowych połączonych z odpornością na zużycie przez tarcie, przy zachowaniu dobrej udarności, odporności na korozję [1÷5]. Od stali takich oczekuje się również dobrej spawalności. Stale o podwyższonych właściwościach zaczęto uzyskiwać przez dodatek boru oraz obróbkę cieplną prowadzącą do uzyskania materiału o strukturze odpuszczonego martenzytu. Przykładem stali uzyskanej w takiej technologii jest szwedzka stal Hardox [1÷4]. Stal Hardox ma dobre właściwości wytrzymałościowe i większą odporność na ścieranie niż inne stale konstrukcyjne [2, 3]. Bardzo dobra spawalność stali Hardox pozwala uznać ją jako przydatną w procesach laserowej obróbki cieplnej. Jedną ze znanych metod podwyższających trwałość części maszyn jest borowanie dyfuzyjne [5÷9]. Borowanie przeprowadza się głównie metodami: gazową [5], jarzeniową [6, 7], proszkową [8]. Powstałe warstwy borowane mają charakterystyczną iglastą strukturę złożoną z borków żelaza FeB i Fe2B. Wytworzone warstwy borowane mają szereg zalet, do których można zaliczyć dużą twardość dochodzącą do 2000 HV, odporność na zużycie przez tarcie i na korozję. Natomiast do ich wad można zaliczyć kruchość w strefie przypowierzchniowej w zakresie występowania borku żelaza FeB, która może przejawiać się odpryskiwaniem warstwy od podłoża, jak również duży gradient twardości między warstwą a podłożem [5, 6, 8]. W celu zmniejszenia negatywnych cech warstw borowanych stosuje się wytworzenie warstw jednofazowych zawierających tylko borek żelaza Fe2B [5], kompleksowych warstw borowanych powstałych w wyniku połączenia dwóch procesów, np. borowania z nawęgla[...]

WPŁYW OBRÓBKI KRIOGENICZNEJ I CIEPLNO-CHEMICZNEJ NA POPRAWĘ TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MATRYCY PRASY DO WYCISKANIA METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2018.10.2


  WPROWADZENIE Jedną z kluczowych tendencji współczesnej inżynierii materiałowej jest poszukiwanie możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej narzędzi roboczych wykorzystywanych w procesach przeróbki plastycznej i ubytkowej na drodze zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku procesów, w trakcie których obrabiane są materiały trudnoodkształcalne, takie jak np. stopy utwardzane wydzieleniowo (CuTi, CuCrZr). Jedną z takich metod jest proces wyciskania na prasie metodą KOBO. W metodzie tej, elementem kształtującym materiał i jednocześnie najbardziej narażonym na zużycie jest matryca. Wytrzymałość i trwałość matrycy jest zatem elementem kluczowym i w dużym stopniu determinuje możliwość wyciskania danego materiału. Efektami pracy są: podniesienie trwałości użytkowej matrycy oraz umożliwienie przeróbki materiałów, których wyciskanie w chwili obecnej jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W efekcie przeprowadzonych badań opracowane zostały warianty obróbki umożliwiające podniesienie odporności na zużycie elementów kształtujących prasy KOBO. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość przeróbki materiałów trudnodkształcalnych dzięki zastosowanej obróbce oraz jej wpływ na poprawę trwałości eksploatacyjnej matrycy. METODYKA BADAŃ Opracowano 5 wariantów obróbki celem ustalenia wpływu obróbek na trwałość i wytrzymałość matryc ze stali narzędziowej do procesu wyciskania. Pierwszy wariant opierał się na Rys. 1. Schemat wariantów połączeń obróbki cielnej i cieplno-chemicznej próbek ze stali narzędziowej Fig. 1. Diagram of variants of combinations of heat treatment and thermo-chemical treatment of tool steel 9 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 10 klasycznie stosowanej obróbce dla tych narzędzi, polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu. Wariant ten był wariantem referencyjnym. Zestawienie wszystkich analizowanych wariantów przedstawiono na rysunku 1. WYTWARZANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO - [...]

 Strona 1