Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bakhtiar ALI"

Performance of Time Hopping Impulse Radio in Ultrawideband Propagation Channels: Implications of UWB and Diversity Order Selection

Czytaj za darmo! »

In this treatise, we quantify the effects of the UltraWideBand (UWB) on Time Hopping (TH) Impulse Radio (IR) operating in UWB propagation channels environment in terms of bandwidth utilization through diversity order selection. We select L strongest MultiPath Components (MPC) from Nr resolvable MPCs using Maximal Ratio Combining (MRC) in order to achieve maximum performance gain in single and full load scenarios. Three classical detectors have being used for analysis purposes named Correlation (Corr), Zero Forcing Detector (ZFD) and Minimum Mean Square Error (MMSE). Our results suggest that the diversity order L of 20 achieves maximum gain of 18dB and 12dB in single and full load Nu of 63 users scenarios, having spreading factor Ns of 63 over no diversity configuration. Hence, MPCs with delays greater than the TH chip time Tc are resolved by synchronization with the initial path of the received signal gives maximum performance gain. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy dotycza.cej dzia.ania techniki Time Hopping Impulse Radio, zastosowanej w komunikacji Ultra WideBand, pod ka.tem stopnia wykorzystania doste.pnej przepustowosci. W analizie zastosowano trzy typy detektorow: Corr, ZFD, MMSE. Wyniki badan wskazuja., z.e gdy komponenty wielosciez.kowe o opoznieniach wie.kszych niz. okres Time Hopping sa. synchronizowane z pocza.tkiem odbieranego sygna.u, osia.gana jest maksymalna efektywnosc dzia.ania. (Dzia.anie techniki Time Hopping Impulse Radio w komunikacji Ultra Wide-Band . zastosowanie UWB oraz doboru stopnia ro.znorodnosci). Keywords: UWB, Diversity Order, Time Hopping, Impulse Radio S.owa kluczowe: UWB, stopien ro.znorodnosci, Time Hopping, Impulse Radio. Introduction UltraWideBand (UWB) radio communicates with baseband pulses of very short duration, typically on the order of a nanosecond, thereby spreading the energy of the radio signal very thinly (about a few ?ĘW per MHz) from near DC to a few Gigahertz. Because o[...]

 Strona 1