Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna ADRIAN"

Numeryczne obliczanie twardości stali konstrukcyjnych po obróbce cieplnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono program komputerowy Heat_CTP do obliczania składu mikrostruktury i twardości stali po obróbce cieplnej na podstawie znajomości składu chemicznego stali oraz warunków obróbki cieplnej. Program oblicza pole temperatury T(x,y,z,t) oraz średnią szybkość chłodzenia v700 w zakresie temperatur 800÷500 °C na wybranym przekroju przedmiotu stalowego drogą numerycznego rozwiązan[...]

Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzji


  Autorzy niniejszego artykułu prezentują model strukturyzacji wiedzy dla potrzeb systemu wspomagania decyzji projektowych w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego ADI. Omawiają problemy związane z prze- kształcaniem wiedzy źródłowej do postaci sformalizowanej. W artykule zaproponowano zastosowanie tablicowej reprezentacji wiedzy prze- chowywanej w postaci relacyjnego modelu baz danych, który został wykorzystany do przechowywania dla charakterystyk materiałowych. Kontekst dla opisu charakterystyk stanowi model hierarchiczny reprezentujący proces obróbki cieplnej. In this article authors present the model of the knowledge structuring in the decision support system design for the selection of technological parameters in manufacturing of machine parts using ductile iron ADI. The problems associated with the transformation of the source of knowledge into a formalized representation are discussed. The article proposes use of the tabular representation of knowledge for the characteristics of the materials which are stored in relational database. The context for this characteristics in a hierarchical model representing the heat treatment process. Słowa kluczowe: SWD, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, żeliwo sferoidalne ADI Key words: DSS, formalization of knowledge, knowledge model, knowledge engineering, ductile iron 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 68 gi, gdyż od kompletności, wiarygodności oraz formy reprezentacji zaimplementowanej wiedzy zależy uży- teczność i efektywność tworzonego SWD. Sam proces przekształcania wiedzy źródłowej jest procesem trud- nym, wymagającym przyjęcia, przez twórców takiego systemu, odpowiedn[...]

Obliczanie własności mechanicznych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu


  W pracy przedstawiono sposób obliczania twardości oraz własności wytrzymałościowych (Re, Rm), plastycznych (A, Z) oraz udarności niskostopowych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu na podstawie znajomości składu chemicznego i parametrów ob- róbki cieplnej. Przeprowadzono badania doświadczalne i obliczenia własności dla dwóch gatunków stali do ulepszania cieplnego: 40Cr8 i 34CrMo4. Dla obliczeń opracowano program komputerowy, Quench. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników obliczeń z danymi eks- perymentalnymi. The method and data for calculation of the mechanical properties of quenched and tempered structural steels using the chemical composition and heat treatment parameters are presented. The method of calculation was experimentally verified using two structural steels: 40Cr8 and 34CrMo4. For calculations the computer program, Quench, was developed. A satisfied agreement of calculated and experimental mechanical properties of heat treated steels was obtained. Słowa kluczowe: odpuszczalność stali, ulepszanie cieplne, modelowanie procesów obróbki cieplnej Key words: temperability of steel, quenched and tempered steels, modelling of heat treatment processes.Wstęp. Po hartowaniu przedmioty stalowe są poddawane odpuszczaniu w celu usunięcia naprężeń powstających podczas hartowania oraz nadaniu stali wymaganych własności plastycznych i podwyższenia odporności na pękanie [1÷6]. Podczas odpuszczania zmienia się twardość zahartowanej stali w wyniku przemian fazowych zachodzących w martenzycie i au- stenicie szczątkowego. Zdolność zahartowanej stali do przemian fazowych zachodzących podczas odpuszcza- nia nazywana jest odpuszczalnością stali. W praktyce jako charakterystykę odpuszczalności stali przyjmuje się zależność twardości od temperatury odpuszczania przy stałym czasie, równym 1 h [7]. Twardość stali po odpuszczaniu zależy od para- metrów procesu (temperatury i czasu) oraz od składu chemicznego. Zmianom twardości podczas [...]

Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego


  Dane przemysłowe uzyskane w wyniku rutynowych kontroli procesów technologicznych i ich produktów, zgromadzone w formie elektro- nicznej, są cennym źródłem wiedzy technologicznej przydatnej w modelowaniu, symulacji, sterowaniu, czy kontroli jakości procesów. Jeśli dane są obiektywne, to środkiem do podejmowania właściwych decyzji może być statystyka matematyczna. W pracy pokazano złożoność procesu pozyskiwania wiedzy z danych przemysłowych. Zaprezentowano metody i instrumenty oraz wyniki analizy statystycznej, której celem była ocena procesu wielkopiecowego. Analiza wybranych parametrów upoważnia do sformułowania następującej tezy: w badanym okresie wielkość produkcji dobowej wielkiego pieca była stabilna, natomiast brak stabilności stwierdzono dla parametrów charakteryzują- cych jakość surówki żelaza: zawartości w niej krzemu i temperatury spustu. Industrial data obtained as a result of a routine control of industrial processes and their products gathered in the electronic form are a valuable source of the technological knowledge useful in modeling, simulation, guidance and control of the quality processes. If data are objective, then the mathematical statistics is a measure for making the right decisions. The specific outcomes of applying the chosen methods of the mathematical statistics for acquiring knowledge of the quality of the blast-furnace process were presented. A complexity of the process of gaining knowledge from industrial data as well as the applied methods and instruments were shown. The analysis results of the variable daily production of the blast furnace are pointing at the stability of the process in the analyzed period. However, a lack of the statistical stability of parameters of the product quality, that is, silicon contents in the pig iron and temperatures of its trigger, were established. Słowa kluczowe: dane przemysłowe, pozyskiwanie wiedzy, statystyki przemysłowe Key words: industrial data, knowledge acquisition, indu[...]

 Strona 1