Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Wróblewski"

Nowe klasyfikacje odporności ogniowej ścian działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych

Czytaj za darmo! »

Wyroby gipsowe niezawierające domieszek lub warstw organicznych są klasyfikowane (uznaniowo) jako niepalne. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień płyt gipsowo-kartonowych bez badań podano w tabeli 1 (klasy płyt gipsowo-kartonowych podano na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 2003/593/EC z sierpnia 2003 r.). Gips związany zawiera ok. 20% wody krystalicznej, tzn. że w 1 m² płyty gipsowej grubości 12,5 mm znajduje się 2 ÷ 2,5 l wody. Wzrost temperatury wywołuje przemiany chemiczne gipsu związane z odwodnieniem. Uwalniana woda odparowuje, a na tę przemianę fazową potrzeba 5-krotnie więcej ciepła niż na ogrzanie wody od 20 do 100 ºC. Tenmechanizmsprawia, że gips ma właściwości ogniochronne. Nowe normy dotyczące badań i klasyfikacji odporności ogniowej [...]

Wymagania i metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną


  Wartykule podano aktualne wymagania wg przepisów technicznych oraz metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej ścian nienośnych osłonowych i działowych, dachów i sufitów podwieszonych z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną. Słowa kluczowe: płyty warstwowe, okładzina perforowana, reakcja na ogień, odporność ogniowa, badania.Od kilku lat produkowane są w Europie płyty warstwowe ścienne, dachowe i sufitowe z rdzeniem z wełny mineralnej z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej z jedną okładziną perforowaną, która ma otwory okrągłe o średnicy najczęściej 5 mm, równomiernie rozłożone na całej powierzchni lub pasami w odległości 8 mm od środka otworów. Perforacja stanowi 30 - 35% całej powierzchni okładziny i jest wykonana w celu poprawienia parametrów akustycznych ścian działowych, ścian zewnętrznych nienośnych, dachów oraz sufitów podwieszonych z płyt warstwowych. Płyty warstwowe z perforacją z jednej strony są montowane takimi samymi łącznikami oraz z takimi samymi obróbkami blacharskimi jak płyty z okładzinami pełnymi. Okładziny z perforacją zazwyczaj mają grubość 0,50 i 0,60 mm. Wymagania dotyczące elementów budynku z płyt warstwowych Z płyt warstwowych wykonywane są ściany nienośne, dachy i sufity podwieszone, rzadziej okładziny ścian istniejących. Poziom wymagań uzależniony jest od sposobu i miejsca zastosowania. Wymagania w zakresie reakcji na ogień dotyczą ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej, sufitów podwieszonych i przekrycia dachu od strony wewnętrznej. Zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [1] i podane na trzy sposoby: 1) w odniesieniu do określeń dotyczących palności (niepalności i stopnia palności): niepalny; niezapalny; trudno zapalny. Wymagania odnoszące się do płyt warstwowych: - niepalnośćw§ 216 ust. 3; 232 ust. 1, 3; 235 ust. 2, 3; 243 ust. 3; 249 ust. 3; 262 ust. 1, 2; 283; - niez[...]

Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów DOI:10.15199/33.2015.06.07


  W artykule omówiono wpływ zmiany kryterium nośności ogniowej wprowadzonej w normie PN-EN 1363-1:2012 na klasyfikacje wybranych dachów w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono przykłady wyników badań odporności ogniowej wybranych dachów. Ich analiza wskazuje, że zmiana kryterium nośności ogniowej prowadzi do istotnych zmian w klasyfikacjach dachów w zakresie odporności ogniowej, a byćmoże także w klasyfikacjach innych elementów zginanych. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, dachy, badania, kryterium nośności ogniowej, ugięcie, prędkość przyrostu ugięcia.[...]

 Strona 1