Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Maciej WŁODARCZYK"

Jakość mąki z perspektywy piekarza

Czytaj za darmo! »

Zastanawiając się nad tym, jakiej mąki potrzeba piekarzowi do produkcji, trzeba wziąć pod uwagę kilka podstawowych, zazębiających się z sobą czynników. Z mojej praktyki wynika, że jakość mąki używanej w piekarni jest wypadkową: - wyposażenia technicznego piekarni i know-how piekarza, - możliwości technicznych i know-how młynarza, - wymagań klientów piekarni, - produkowanego asortymentu, -[...]

Jakość mąki z perspektywy piekarza

Czytaj za darmo! »

Zastanawiając się nad tym jakiej mąki potrzeba piekarzowi do produkcji trzeba wziąć pod uwagę kilka podstawowych, zazębiających się czynników. Z mojej praktyki wynika, że jest pięć takich czynników. Jakość mąki używanej w piekarni jest wypadkową: - wyposażenia technicznego piekarni i know-how piekarza, - możliwości technicznych i know-how młynarza, - wymagań klientów piekarni, - produkowane[...]

Connecting a Capacitor to Direct Voltage in Aspect of Fractional Degree Derivatives

Czytaj za darmo! »

Application of differential calculus of fractional degree in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The researched object is an uncharged capacitor connected directly to terminals of ideal voltage source. Simulation results for selected degrees of derivatives have been shown. Comparative analysis of the system responses, calculated for various definitions of derivatives of fractional degree has been also carried out. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Obiektem badań jest nienaładowany kondensator załączany bezpośrednio na zaciski idealnego źródła napięcia. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Przeprowadzono analizę po[...]

Niejednoznaczności w określaniu miejsca uszkodzenia linii długiej na podstawie pomiaru impedancji wejściowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono niejednoznaczności w określaniu miejsca osłabienia izolacji w linii długiej - kablu energetycznym lub linii teletransmisyjnej na podstawie pomiaru impedancji wejściowej. Niejednoznaczności te mogą powstać w wyniku niewłaściwego doboru częstotliwości w której wykonywany jest pomiar impedancji wejściowej linii. W pracy podano optymalne zakresy częstotliwości przy których niejednoznaczności te nie występują. Abstract. The paper presents ambiguities in determining the location of the insulation weakening in the long line (cable line or transmission line) by measurement of the input impedance. These ambiguities can arise from improper selection of frequency at which the input impedance is measured. This paper presents the optimal frequency ranges, at which these a[...]

Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej

Czytaj za darmo! »

Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) - co przy ustalonej długości modelowanej linii przekłada się na ilość tych czwórników oraz w jakim paśmie częstotliwości wykonany model będzie z zadowalającą dokładnością odzwierciedlał przebiegi napięć i prądów w linii długiej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Przedstawiono w nim zestawienie różnych typów czwórników i parametrów jednostkowych na podstawie dokładności odwzorowania przebiegów sygnałów w porównaniu do przebiegów w linii długiej. Zestawienia te wykonano dla różnych częstotliwości i obciążenia. Abstract.. Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length (for example 1 meter, 10 kilometers) - which, when there is a fixed length of long line model, will establish number of those four terminal networks and in which frequency band constructed model will, with adequate accuracy, represent oscillation of current and voltage in long line. Present article tries to answer above questions. In the article different types of four terminal networks and single units parameters were used based on accuracy of mapping of signal oscillation in comparison with oscillation in long line. This compilation was performed for different frequencies and loads. (Abbreviated comments regarding long line physical models) Słowa kluczowe: linia długa, model f[...]

Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie impedancji wej.ciowej linii d.ugiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodow o parametrach roz.o.onych. Impedancja wej.ciowa linii jest impedancj. skupion. zespolon. tak., .e od strony zaciskow wej.ciowych mo.na ni. zast.pi. lini. d.ug. wraz z dowolnym obci..eniem. Analiza cz.stotliwo.ciowa tej impedancji jest utrudniona poniewa. jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a ju. parametry falowe, wyst.puj.ce w u.amku wyra.aj.cym impedancj. wej.ciow. linii d.ugiej, s. z.o.onymi funkcjami cz.stotliwo.ci (pulsacji). Zatem analityczna posta. pochodnej impedancji wej.ciowej wzgl.dem cz.stotliwo.ci jest funkcj. bardzo z.o.on. a wydzielenie cz..ci rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekszta.ce.. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wej.ciowej i jej pochodnej w funkcji cz.stotliwo.ci dla dowolnego liniowego odbiornika. Abstract. The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals itfs possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver (The analysis of input impedance of a long line with various loads) S.owa kluczowe: linia d.uga, impedancja wej.ciowa Keywords: long line, input impedance Wst.p Elementy R, L, C, mo.emy uwa.a. za skupione lub roz.o.one w prz[...]

Niejednoznaczności wyznaczania ułamkowej potęgi wektora wirującego DOI:10.15199/48.2017.11.25

Czytaj za darmo! »

Układy dynamiczne niecałkowitego rzędu wyróżniają się tym, że zachodzące w nich procesy (zjawiska) lepiej można opisać za pomocą pochodnych lub całek dowolnego, niecałkowitego rzędu [1, 2]. Klasyczne podejście do analizy i modelowania układów fizycznych zwykle zakłada idealność elementów i zjawisk występujących w tych układach, co prowadzi do modeli matematycznych opartych o równania różniczkowe całkowitych rzędów. Weryfikacja eksperymentalna takich modeli prowadzi do mniejszych czy większych rozbieżności. Dopiero zastosowanie pochodnych ułamkowego rzędu pozwala na "skompensowanie" pominiętych zjawisk w rozpatrywanym obiekcie i pozwala uzyskać dokładniejsze modele matematyczne. Pochodne niecałkowitego rzędu zwane też różniczko-całkami są ciekawym uogólnieniem dobrze znanych układów dynamicznych dotąd opisywanych za pomocą "klasycznych" równań różniczkowych zawierających pochodne całkowitego rzędu. Dotyczy to również obwodów elektrycznych, w których zakłada się, że istnieją hipotetyczne elementy quasi-pojemnościowe - np.: superkondensatory [3-5], quasi-indukcyjne [6] a związki pomiędzy prądami i napięciami lub napięciami i prądami określone są pochodną niecałkowitego rzędu. Najczęściej spotykane przebiegi wielkości elektrycznych stanowią szczególne przypadki sygnału o charakterze wykładniczym. Ponieważ funkcja wykładnicza pełni wyjątkową rolę (każdy sygnał występujący w praktyce może być wyrażony w postaci sumy funkcji wykładniczych) interesującym byłoby określenie odpowiedzi takich elementów na wymuszenie wykładnicze. A zatem, dla przypadku gdy rozpatrywany sygnał (przedstawiony na płaszczyźnie zespolonej za pomocą wektora wirującego) dany jest funkcją f (t) = U ej t należy obliczyć: (1) U e t t    j d d  Przypadki gdy sygnał wymuszający jest skokiem jednostkowym oraz sygnałem sinusoidalny były rozpatrywane w pracach [4, 7, 8]. Obliczanie pochodnych ułamkowych Wykorzystują[...]

Wpływ procesów łączeniowych zespołów prostownikowych na jakość napięcia w sieci zasilającej

Czytaj za darmo! »

W układzie obejmującym sieć zasilającą oraz przyłączone do wspólnego węzła odbiorniki: nieliniowy i liniowy przeprowadzono analizę jakości napięcia w stanie nieustalonym, spowodowanym załączeniem odbiornika nieliniowego. Zbadano wpływ parametrów układu oraz chwili załączenia odbiornika nieliniowego na przebieg napięcia w punkcie węzłowym. Abstract. In the system comprising the supplying network and linear and nonlinear load connected to the common point the analysis of the voltage quality in the start transient state, resulting from the nonlinear load, has been carried out. The influence of the system parameters at the nonlinear load on the voltage waveform in the connection point has been analysed. (Influence of rectifier systems connection processes on mains voltage quality) Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, stany nieustalone Keywords: power quality, transient states Wstęp Jednym z kryteriów oceny jakości energii elektrycznej jest stopień odkształcenia napięcia zasilającego w danym punkcie odbiorczym. Powszechnie stosowane półprzewodnikowe układy energoelektroniczne o nieliniowej charakterystyce prądowo - napięciowej, do których należą również zespoły prostownikowe, są prądowym źródłem wyższych harmonicznych [1]. Odkształcone prądy, przepływając przez impedancje elementów sieci, są przyczyną powstawania harmonicznych spadków napięcia, które w wyniku superpozycji z napięciem zasilającym powodują odkształcenie napięcia w punktach odbiorczych. Przy dużej liczbie odbiorników nieliniowych, nawet małej mocy, skutki występowania wyższych harmonicznych sumują się. Jednocześnie coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest wrażliwych na odkształcenie napięcia. Komputerowe urządzenia kontrolno - pomiarowe, szybkodziałające zabezpieczenia cyfrowe mogą błędnie działać, szczególnie podczas stanów nieustalonych związanych z załączaniem odbiorników nieliniowych [2]. Przy analizie zjawisk w układach z odbiornikami ni[...]

Fractional models of selected combustion engine ignition systems DOI:10.15199/48.2016.04.08

Czytaj za darmo! »

This paper attempts to introduce a quasi-inductive element into ignition system and describes it by fractional order equation. Two typical systems have been studied and numerical analysis has been conducted. Streszczenie. W pracy podjęto próbę wprowadzenia elementów quasi-indukcyjnych, aby opisać równaniem ułamkowego rzędu układy zapłonowe. Dwa typowe systemy zostały zbadane, po czym przeprowadzono dla nich analizę numeryczną. (Ułamkowe modele wybranych układów zapłonowych silników spalinowych) Keywords: ignition system, fractional order derivatives, transient states. Słowa kluczowe: układ zapłonowy, pochodne ułamkowego rządu, stany przejściowe. Introduction Ignition systems of modern vehicles are modeled by electrical circuits whose mathematical description is given by nonlinear equations [1-3]. Studies on the dynamics of ignition systems are hard and results of analysis and digital simulation differ from the experimental ones. In our paper an attempt has been made to introduce quasi-inductive element L (described by the equation of fractional order ) into a model of the ignition system. Ignition systems are magnetically coupled primary and secondary circuits. The object of our research is an electrical circuit modeling the primary side of the ignition system. The paper attempts to answer the question whether it is possible to model nonlinearity and losses in actual systems by an induction element of fractional order. Fractional models of ignition systems Generally, ignition systems can be represented as systems with energy storage in inductance and the ones with energy storage in capacitance [4, 5, 9, 11]. Replacing the inductive element (ignition coil) with L element we obtain two models shown in Figure 1. Fig. 1.a) model of a system with energy stored in capacitance Fig. 1.b) model of a system with energy stored in inductance Analysis of transient state and digital simulations Two systems presented[...]

 Strona 1