Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Tomaszewski"

Właściwości fizykochemiczne preparatu AZS-GEN 250 SC zawierającego azoksystorbinę po dwóch latach przechowywania DOI:10.15199/62.2019.3.4


  Globalizacja i intensyfikacja wymiany handlowej produktów roślinnych, a jednocześnie odczuwalne zmiany warunków klimatycznych, stwarzają na całym świecie sprzyjające warunki do przenoszenia i zadomowienia nowych gatunków agroagów1). Choroby grzybowe wśród upraw znane są od zarania dziejów. Ich biologia jest bardzo złożona, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zwalczanie oraz na produkcję odpowiednich środków ochrony roślin. PPP (plant protection product) to preparaty, które mają na celu chronić rośliny przed szkodliwymi wpływami chwastów, chorób lub owadów2). Ich wytworzenie wymaga lepszego zrozumienia działania związków chemicznych wykorzystywanych do ich produkcji3).Globalization and the intensification of trade in plant products, together with noticeable climatic changes, create favourable conditions for the transmission and settling of new pest species worldwide1). Fungal diseases among crops have been known since the beginning of times. Their biology is very complex, which has a direct impact on their control and on the production of appropriate plant protection products. Plant protection products (PPP) are stored for further processing sometimes for many months. The substances are then exposed to external factors. Azoxystrobin is used for the production of PPP and in particular for the production of fungicides. One example of such fungicide is the formulation under the trade name AZS-GEN 250 SC, a systemic fungicide from the of strobilurin group commonly used in agriculture (chemical formula on Fig. 1). PPP Producenci środków ochrony roślin magazynują substancje chemiczne wykorzystywane do dalszej produkcji nieraz przez wiele miesięcy. Substancje te są wówczas narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Do produkcji PPP a w szczególności do produkcji fungicydów wykorzystywana jest azoksystrobina. Takim fungicydem jest preparat o nazwie handlowej AZS-GEN 250 SC. Jest to ogólnoustrojowy fungicyd z grupy str[...]

Ocena fizyczno-chemicznych właściwości preparatu Metazachlor 500 SC o działaniu chwastobójczym zawierającego metazachlor jako substancję czynną DOI:10.15199/62.2019.7.16


  Środki ochrony roślin, zwane powszechnie pestycydami, stanowią grupę preparatów stosowanych m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i weterynarii. Zawarte w nich składniki biologicznie aktywne, emulgatory, substancje pomocnicze i wypełniacze mogą niekorzystnie wpływać na biocenozę i środowisko1). Znanych jest ponad 10 tys. związków o działaniu pestycydów, różniących się budową, właściwościami i przeznaczeniem2). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. wyprodukowano Katarzyna Szwedziaka, Marek Tukiendorfa, Żaneta Grzywacza,*,Sławomir Tomaszewskib, Wiktoria Wojtkiewicz 1114 98/7(2019) Mgr inż. Sławomir TOMASZEWSKI - notkę biograficzną Autora i jego fotografię wydrukowaliśmy w zeszycie 3/2019, str. 373. Mgr Wiktoria WOJTKIEWICZ w 2012 roku uzyskała stopień magistra biotechnologii w Katedrze Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego. Jest wieloletnim członkiem Knowledge and Information Engineering Group (KIEG). Specjalność - biotechnologia kosmetyków i wybranych farmaceutyków. w Polsce 31,6 tys. t. pestycydów i w porównaniu z latami ubiegłymi ich ilość stale rośnie3). Ze względu na szkodliwość pestycydów producenci poszukują nowych rozwiązań. Poszukiwania podejmowane są również w obszarze dystrybucji, stosowania oraz przechowywania pestycydów4). Poza tym, wytwarzanie pestycydów wymaga lepszego zrozumienia działania związków chemicznych wykorzystywanych do ich produkcji5). Na rynku środków ochrony roślin można zaobserwować znaczne zmiany w oferowanym asortymencie. Wycofuje się z produkcji i sprzedaży preparaty starszej generacji i zastępuje się je nowoczesnymi środkami o wyższej jakości. Z takimi działaniami związane są również restrykcyjne przepisy prawne, które nakładają na producentów obowiązek wykonywania i przedstawiania wielu badań w celu rejestracji nowego preparatu. Ujednolicone na terenie Unii Europejskiej zasady rejestracji środków ochrony roślin wykorzystują najnowszą wiedzę z zakresu t[...]

 Strona 1