Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"A. M. WILK"

Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ICTs and improving road safety)1)


  Tegoroczne hasło Światowego Dnia Telekomunikacji I Społeczeństwa Informacyjnego, ustalone przez Światową Unię Telekomunikacyjną z siedzibą w Genewie, jednocześnie zaskakuje i inspiruje. Zaskakuje - gdyż wydawałoby się - dotyczy spraw nieco marginalnych wobec sygnałów narastania ryzyka cyberterroryzmu oraz rozwoju tak wielu innych obszarów, kluczowych dla gospodarki i przemian społecznych, w których techniki ICT mają decydujące znaczenie. Inspiruje, bo ma bardzo konkretny, wymierny charakter. Zmusza do nowego, całościowego, systemowo spójnego spojrzenia na wpływ, jaki ma lub może mieć ICT na ruch drogowy, a ściślej - na jego bezpieczeństwo. Ruch drogowy stał się elementem naszej codzienności. Jest wszechobecny, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie mieszka i pracuje większość ludności najwyżej rozwiniętych krajów świata. Podobnie jest też w Polsce, gdzie prawie wszyscy mieszkańcy są w jakimś stopniu jego uczestnikami. Mimo tego jednak skala ryzyka związanego z ruchem drogowym, a w konsekwencji problem bezpieczeństwa ruchu drogowego, umyka często naszej świadomości w zakresie wyczucia jego skali. Koncentrując swą uwagę na najbardziej spektakularnych, oskarżonych chyba słusznie o fiskalizm, kampaniach stawiania fotoradarów, nie zwracamy uwagi na liczne inne zmiany, jakie dzięki ICT następują powoli w ruchu drogowym. Trzeba dopiero spojrzenia wstecz, aby zobaczyć, jak wielka droga została pokonana w ciągu 20-30 lat i jakie z jednej strony - kolejne ryzyka, a z drugiej - nowe perspektywy pojawiają się przed nami. W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak w soczewce, skupia się wiele różnych aplikacji ICT. Tylko niektóre z nich są bezpośrednio widoczne i zauważalne na co dzień przez przeciętnego uczestnika tego ruchu. Inne, często równie istotne, kryją się pod zgrabną maską pojazdu, w wyposażeniu pasa drogowego oraz w różnorodnych systemach kierowania ruchem. Jeszcze inne mają wpływ na środowisko administracyjne, związ[...]

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego wirtualny świat a realne bezpieczeństwo


  Zapewnienie realnego bezpieczeństwa państwu, gospodarce i społeczeństwu w warunkach rozwoju wirtualnego świata to nowe wyzwanie stojące przed Polską, stanowiące rezultat kolejnego etapu rewolucji naukowo-technicznej. W wyniku rozwoju i masowego upowszechniania, we wszystkich dziedzinach życia i pracy, elektronicznej techniki cyfrowej, następują tak duże zmiany w życiu społeczno-gospodarczym, że można mówić o powstawaniu nowej formacji cywilizacyjnej. Zależnie od rozłożenia akcentów, nazywamy ją społeczeństwem poprzemysłowym, informacyjnym lub wiedzy. Szczególną rolę w tym procesie spełniają techniki informacyjne i komunikacyjne (Information& Communication Technologies, w skrócie - ICT lub I&CT). Tworzą one podstawowe narzędzia i systemy stanowiące bazę techniczną następujących przemian. Polska, która z przyczyn od siebie niezależnych stosunkowo późno włączyła się - na właściwą dla swego potencjału skalę - w proces rewolucji przemysłowej, zapłaciła za to niższym przez kilka pokoleń poziomem życia swoich mieszkańców oraz trudnym do odrobienia opóźnieniem cywilizacyjnym. Powstawanie społeczeństwa informacyjnego tworzy wielką szansę, pierwszą od czasu rewolucji przemysłowej. Przez aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia nowej formacji cywilizacyjnej powstaje szansa znalezienia się w grupie liderów przemian i zajęcia strategicznej pozycji, umożliwiającej uzyskanie wymiernych korzyści z tego pierwszeństwa. Zaniedbanie tej szansy może spowodować, że Polska, zamiast dobrego miejsca w światowym podziale pracy, będzie w przyszłości ponosiła niewspółmiernie wysokie koszty dalszego rozwoju, przenoszące się zwykle na outsiderów. Rosnąca konkurencja w obszarze tradycyjnych produktów oraz zwiększający się udział różnorodnych opłat z tytułu korzystania z przywilejów niematerialnych i prawnych w kosztach produkcji i usług, a nawet w dostępie do kultury, skorelowany z malejącym popytem na produkty niewłaściwie "wyprofilowane" oraz niedostos[...]

INTERNETOWA POLONIA a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej na bazie szerokopasmowego dostępu do Internetu


  Polska - Polonia i Polacy za granicą Polska w czternastym roku trzeciego tysiąclecia, w ćwierć wieku od transformacji ustrojowej przeżywa kolejny trudny okres w swej historii. W wyniku dwudziestu pięciu lat transformacji, gospodarka Polska stała się silnie asymetryczna własnościowo w stosunku do naszych głównych partnerów gospodarczych, co, obok typowych tego skutków dla krajowej gospodarki, powoduje również stały, znaczny odpływ kapitału za granicę. W połączeniu z rosnącym poziomem długu publicznego, zbliżającym się do krytycznej dla budżetu granicy i uzależniającym Polskę od życzliwości instytucji finansowych, powstała groźna mieszanka czynników, ograniczająca szanse rozwojowe i pole manewru każdego kolejnego rządu. Brak Polskich lokomotyw gospodarczych, generujących zapotrzebowanie na kooperację i powstawanie łańcuchów zaopatrzeniowych, złożonych w dużej części z małych i średnich krajowych przedsiębiorstw, utrudnia również proces powstawania i rozwoju tych firm w Polskiej gospodarce. Rezultatem tych wieloletnich procesów jest utrata znacznej liczby miejsc pracy, będąca również wynikiem automatyzacji wielu procesów produkcyjnych i usługowych. Powszechnie krytykowana, niesprzyjająca krajowym firmom, praktyka administracyjna i skarbowa, utrudnia również ich rozwój, pogłębiając brak pracy, powodujący ograniczenie perspektyw życiowych, szczególnie wśród młodych osób, wkraczających na rynek pracy. Skutecznie zniechęca ich również do podejmowania na większą skalę wysiłku poszukiwania miejsc pracy w Kraju, lub inicjowania działalności gospodarczej, mimo relatywnie dobrego przygotowania zawodowego i determinacji w działaniu. W połączeniu ze zmianami cywilizacyjnymi, dotyczącymi wzorców życia i pracy, skutkuje to narastającą w wielu środowiskach społeczną frustracją, dramatycznym spadkiem liczby urodzeń w Polsce i nasiloną, masową emigracją młodych i aktywnych zawodowo osób. Tam też, na emigracji, przychodzi na świat kolejne (cz[...]

Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności DOI:10.15199/59.2015.5.1


  Cyfrowa iprogramowa prze budowa świata Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności to hasło szczególne1). Nie tylko dlatego, że podkreśla wiodącą rolę tych technik i technologii w przemianach współczesnego świata. Również dlatego, że uwypukla rolę telekomunikacji przez fakt, że została ona wymieniona w pewnym sensie podwójnie: raz bezpośrednio, jako pierwszy człon hasła, a drugi pośrednio, niejako "w pakiecie". Telekomunikacja bowiem jest również integralną częścią technik informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), zwanych w języku angielskim Information and Communications Technologie (ICT). Takie podkreślenie znaczenia telekomunikacji przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) z siedzibą w Genewie stanowi zapewne wyraz uznania bezpośredniej "współodpowiedzialności" tej techniki i technologii za kształt i kierunki zmian, tworzących infrastrukturę globalizacji i ogromnego spłaszczania świata. Spojrzenie ITU ma przy tym solidne podstawy naukowe, jeśli na problemy cywilizacyjne spojrzymy z systemowej perspektywy. Wyróżnia ona, przy opisie każdego systemu, uporządkowane zbiory obiektów i relacji między nimi oraz funkcję celu. Telekomunikacja, jako technika i technologia kształtująca nowe formy i kanały komunikacji, ma zasadniczy wpływ nie tylko na kształt relacji między obiektami, ale również - decydując o kształcie wewnętrznej komunikacji w poszczególnych obiektach - bezpośrednio wpływa na ich funkcjonowanie oraz tworzy warunki, umożliwiające globalizację funkcji celu. W ten sposób jej bezpośredni wpływ na zmiany współczesnego świata jest szczególnie duży. Oczywiście długo można dyskutować o znaczeniu i roli tych technik i technologii, do których nawiązuje w swoim haśle ITU, ale - sięgając głębiej - wydaje się, że u podstaw zmian również w wymienionych dziedzinach znajdujemy dwa przełomowe procesy: - rozwój uniwersalnej techniki cyfrowej oraz jej upowszechnienie w prze[...]

Przerwać cyfrowy letarg DOI:


  Jesienią 2015 r. ukazała się kolejna edycja ważnej publikacji Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego ówczesnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zatytułowana: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2015. To tradycyjnie starannie wydane opracowanie, od lat stanowić powinno obowiązkową lekturę wielu ważnych decydentów. Nie wiadomo jednak czy stanowiło, bo jego treść nie pasuje do obowiązującej od lat, również w tym obszarze, propagandy sukcesu.Więcej, zawarte w opracowaniu informacje, powinny wszystkie osoby odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Polsce przyprawić, co najmniej, o ból głowy. Wskazują wyraźnie, że Polska, mimo znacznych środków kierowanych w ramach programów UE na rozwój społeczeństwa informacyjnego, nie wykorzystuje w wystarczającym stopniu tej niezwykłej szansy do zdynamizowania swojego cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju. Awans w 2014r. z 23 na 2[...]

 Strona 1  Następna strona »