Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Szymański"

Strategie zarządzania doborem trasy umożliwiające różnicowanie jakości obsługi w przełączanych sieciach optycznych

Czytaj za darmo! »

Istotnym wyzwaniem w przełączanych sieciach optycznych, opartych na transmisji ze zwielokrotnieniem w dziedzinie długości fali WDM (Wavelength Division Multiplexing), jest zapewnienie usługom i aplikacjom właściwego poziomu jakości obsługi. Mamy tutaj do czynienia z wieloma parametrami związanymi z: zestawieniem połączenia, takimi jak prawdopodobieństwo blokady, czas zestawienia połączeni[...]

Małogabarytowe komory gaszeniowe do styczników energetycznych

Czytaj za darmo! »

Próżniowe komory gaszeniowe od lat stosowane są w stycznikach i wyłącznikach niskiego i średniego napięcia prądu przemiennego. Dynamiczny rozwój produkcji próżniowych łączników na świecie w ostatnich dziesięcioleciach wynika z ich zalet, z których najważniejszą jest całkowite odizolowanie łuku elektrycznego, a za tym brak produktów rozkładu ośrodka gaszącego, powodującego zanieczyszczenie środowiska naturalnego.Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni rzędu 40 kV/mm oraz szybkie odbudowywanie wytrzymałości elektrycznej przerwy połukowej powodują, że próżnia jest najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego prądu elektrycznego. Łączniki elektroenergetyczne muszą zagwarantować dużą niezawodność działania, ponieważ wszelkie awarie mogą narazić użytkowników tych aparatów [...]

Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree Część I: Protokoły STP i RSTP oraz ich warianty DOI:10.15199/59.2016.5.4


  Artykuł poświęcono rodzinie protokołów Spanning Tree, używanych w sieciach Ethernet. W pierwszej części omówiono protokoły STP (Spanning Tree Protocol) i RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) oraz ich warianty PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol Plus) oraz Rapid PVST+ (Rapid Per-VLAN Spannig Tree Protocol Plus). Dla przygotowanych scenariuszy sieciowych oszacowano czas reakcji wybranych protokołów na awarie, a następnie zmierzono go w sieci testowej. Całość tej części artykułu dopełnia rozdział szczegółowo opisujący rzeczywistą wymianę komunikatów w założonym scenariuszu awarii. Druga część artykułu będzie poświęcona protokołowi MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol). Słowa kluczowe: protokół Spanning-Tree, STP, RSTP, PVST+, Rapid PVST+, awaria.Sieci oparte na technice Ethernet zyskały ogromną popularność, zarówno w zastosowaniach domowych, korporacyjnych, jak i operatorskich. Powodem sukcesu tej techniki jest m.in. jej prostota, niski koszt i łatwość w administrowaniu. Technika Ethernet była pierwotnie stworzona do pracy w topologii magistrali, w której między dwoma urządzeniami istniała tylko jedna ścieżka komunikacyjna. Jednakże ze względu na rosnące znaczenie niezawodności w komunikacji sieciowej, ważną kwestią stało się wprowadzenie nadmiarowych łączy i węzłów, tak aby zapewnić co najmniej dwie niezależne drogi komunikacji pomiędzy urządzeniami końcowymi sieci. Obecność alternatywnych ścieżek do celu w topologii fizycznej sieci umożliwia z jednej strony uniezależnienie poprawnego działania tej sieci od awarii pojedynczych łączy i urządzeń, z drugiej strony jednakże niesie ze sobą zagrożenie powstania pętli logicznej, niezwykle groźnej dla poprawnego działania. Ramka rozgłoszeniowa jest przekazywana w przełączniku przez wszystkie porty z wyjątkiem tego, na którym została odebrana. Podobnie traktowane są wszystkie ramki typu unicast o nieznanym adresie docelowym. Takie rozwiązanie gwarantuje, że wszystkie urządzenia będąc[...]

Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree Część II: Protokół MST1 DOI:10.15199/59.2016.10.2


  An estimation of failure reaction times in a Spanning-Tree based network Part II: The MST protocol DOI: 10.15199/59.2016.10.2 The paper is devoted to the family of the Spanning Tree protocols, used in Ethernet networks. In this part we describe the Multiple Spanning Tree protocol (MST) and show its failure reaction times in contrast to the Rapid PVST+ protocol. Key words: The Multiple Spanning-Tree protocol, MSTP, Rapid PVST+, failure Artykuł poświęcony jest rodzinie protokołów Spanning Tree, używanych w sieciach Ethernet. Omówiono w nim protokół MST (Multiple Spanning Tree) oraz przedstawiono pomiary czasów reakcji na awarie w sieci pracującej pod kontrolą tego protokołu, zestawiając je z czasami reakcji na awarie identycznej sieci pracującej pod kontrolą protokołu Rapid PVST+. Słowa kluczowe: protokół MST, Rapid PVST+, awaria Jedną z podstawowych kwestii branych pod uwagę podczas budowy sieci komputerowych jest zapewnienie ich odporności na awarie. Jest to realizowane między innymi przez wprowadzanie nadmiarowości. Z wprowadzaniem nadmiarowych łączy wiąże się jednak niebezpieczeństwo powstania pętli w warstwie drugiej. Protokoły z rodziny Spanning-Tree mają za zadanie zapobiegać powstawaniu tego typu pętli. Gwarantują one istnienie tylko jednej logicznej ścieżki pomiędzy dwoma dowolnymi punktami w sieci, blokując ścieżki nadmiarowe. W sytuacji, gdy dojdzie do awarii, 1) Artykuł pt.: Ocena czasu reakcji na awarie w sieci z protokołem rodziny Spanning-Tree - część I: Protokoły STP i RSTP oraz ich warianty został zamieszczony w zeszycie 5/2016 PTiWT jedna z zablokowanych do tej pory ścieżek zostaje uaktywniona, aby ruch mógł być nadal przekazywany. Długość przerwy w łączności, związanej z podjęciem decyzji, którą ścieżkę należy odblokować oraz sam mechanizm jej odblokowywania zależy od rodzaju awarii oraz użytego protokołu z rodziny Spanning-Tree. W pierwszej części artykułu [5] omówiono szczegółowo protokoły STP i RSTP oraz[...]

Układ stykowy AMF do próżniowej wyłącznikowej komory gaszeniowej

Czytaj za darmo! »

Łuk elektryczny powstający podczas rozchodzenia się styków próżniowej komory gaszeniowej, w celu rozwarcia obwodu elektrycznego, przybiera różne postaci zależne od wartości prądu wyłączalnego.Wkomorach stycznikowych służących do częstego włączania i wyłączania odbiorników energii elektrycznej prądy robocze nie przekraczają zwykle kilku kiloamperów i łuk elektryczny w nich występujący ma postać rozproszoną (dyfuzyjną), składającą się z wielu równoległych łuków przewodzących prądy rzędu kilkudziesięciu amperów. Łuk dyfuzyjny swoim działaniem powoduje równomierną erozję nakładek stykowych bez przegrzewania i topieniamateriału stykowego i dzięki temu nie stwarza problemów z jego gaśnięciem przy przechodzeniu prądu przemiennego przez zero. Zastosowanie próżniowych komór gaszeniowyc[...]

Wpływ rozrzutu procesu technologicznego na parametry scalonych układów RF i jego redukcja przez autokalibrację

Czytaj za darmo! »

Komunikacja bezprzewodowa stacjonarna jak i mobilna stała się faktem, z którym stykamy się, na co dzień. Szczególną popularność w ostatnich latach zdobyły standardy znane pod nazwami handlowymi GSM/UMTS (telefonia komórkowa), bluetooth (transmisja danych krótkiego zasięgu) iWiFi/WiMAX (bezprzewodowy internet), umożliwiające realizację tanich systemów komunikacji bezprzewodowej w zakresie kilku GHz z szybkością transmisji danych od kilku do kilkudziesięciu Mb/s. Kluczowym blokiem modułu komunikacji bezprzewodowej jest układ transceivera RF, który realizuje funkcje przetwarzania sygnałów radiowych w zakresie wysokiej częstotliwości (w.cz.), opcjonalnie - pośredniej częstotliwości (p.cz.) oraz modulacji i demodulacji sygnału w paśmie podstawowym (baseband). W ostatnich latach uda[...]

Impact of alkylphenols and their ethoxylates on the water environment Wpływ alkilofenoli i ich oksyetylatów na środowisko wodne DOI:10.12916/przemchem.2014.2170


  A review, with 71 refs., of prodn., uses and occurrence of the title compds. in environment and their impact on living organisms. Dokonano krytycznego przeglądu literatury dotyczącej antropopresji środowiskowej ważnej grupy chemikaliów przemysłowych i gospodarczych: alkilofenoli i ich oksyetylatów. Omówiono zagadnienia związane z ich produkcją oraz różnorodnością zastosowań. Scharakteryzowano wpływ tych związków na organizmy żywe, włączając ich właściwości endokrynne. Przedstawiono ich rozpowszechnienie w środowisku w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem czasu i miejsca prowadzenia badań. Alkilofenole i ich oksyetylaty to chemikalia wielkotonażowe, szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu i w rolnictwie. Największe znaczenie wśród nich mają nonylofenole, oksyetylenowane nonylofenole, oktylofenole i oksyetylenowane oktylofenole. Alkilofenole otrzymywane są w procesie alkilowania fenolu alkenami. Frakcję alkenów do produkcji oktylofenolu otrzymuje się w procesie dimeryzacji butenu, natomiast do produkcji nonylofenolu wykorzystuje się frakcję alkenów powstającą w wyniku trimeryzacji propylenu, która stanowi mieszaninę ponad 20 izomerów. Alkilowanie fenolu prowadzi się w obecności kwaśnych katalizatorów Lewisa1). Powstający nonylofenol w 60% przetwarza się na surfaktanty z grupy oksyetylatów, w 37% stosuje się w przemyśle polimerów i tworzyw sztucznych (m.in. do produkcji żywic), a pozostałe 3% służy do wytwarzania oksymów używanych do ekstrakcji miedzi2). Około 98% oktylofenolu jest zużywane do produkcji żywic, a pozostałe 2% wykorzystuje się do produkcji oksyetylenowanych oktylofenoli3). Z punktu widzenia ochrony środowiska najistotniejszą grupę stanowią oksyetylenowane alkilofenole, ze względu na dużą ilość szkodliwych produktów biodegradacji uwalnianych do wód powierzchniowych. Związki te wytwarza się przez poliaddycję tlenku etylenu do alkilofenolu i stosuje szeroko jako surfaktanty1, 4). W 1997 r. globaln[...]

Piroliza metanu w strumieniu plazmy wodorowej z zamrażaniem produktów reakcji ciekłymi węglowodorami DOI:

Czytaj za darmo! »

Badania prowadzono w reaktorze o mocy łuku ll-f-43 kW. Zastosowanie zamrażania produktów pirolizy metanu z użyciem ciekłych węglowodorów (tzw. gazoliny) zamiast zamrażania przeponowego powoduje zmniejszenie zużycia energii w procesie otrzymywania C2H2 oraz C2H2 i C2H4, a także zwiększenie osiąganego stężenia tych produktów w mieszaninie poreakcyjnej. Acetylen powstaje w przejściowym stadium wysokotemperaturowego procesu pirolizy węglowodorów alifatycznych *). Oznacza to, że mieszaninę reagujących gazów [...]

 Strona 1  Następna strona »