Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Węglarz"

Możliwości finansowania projektów z dziedziny efektywności energetycznej

Czytaj za darmo! »

W Polsce nie ma funduszu efektywności energetycznej, umożliwiającego finansowanie. Istnieją jednak pewne inicjatywy i rozwiązania prawne, które można wykorzystać. Chodzi przede wszystkim o fundusze z Unii Europejskiej. Programy Operacyjne w Ramach Narodowej Strategii Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS) jest dokumentem strategicznym określającym priorytety, obszary wykorzystania or[...]

Poprawianie efektywności energetycznej budynków w Polsce

Czytaj za darmo! »

System Białych Certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej) planowany jest w projekcie Ustawy o efektywności energetycznej jako podstawowy mechanizm realizacji polityki efektywności energetycznej do 2030 r. Z informacji uzyskanych z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki wynika, że w ramach Systemu Białych Certyfikatów przewiduje się następujące środki efektywności energetycznej w budownictwie: - termomodernizację istniejących budynków; - budowę nowych energooszczędnych budynków; - budowę domów niskoenergetycznych; - budowę domów pasywnych; - modernizację oświetlenia; - modernizację sieci ciepłowniczych i źródeł energii. W kolejnych rozdziałach szerszej analizie poddano środki efektywności energetycznej w budownictwie o dużym potencjale technicznym,[...]

Jak ustawa o efektywności energetycznej wpłynie na budownictwo w Polsce


  Polska, realizując zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, musi w ciągu najbliższych miesięcy wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. W naszym kraju, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, ok. 36% energii pierwotnej zużywa budownictwo i jest to więcej niż przemysł lub transport. Są więc w tym sektorze duże możliwości oszczędzania energii. Wartykule skupię się na przygotowywanej przez SejmUstawie o efektywności energetycznej pod kątem możliwości uruchomienia potencjału oszczędności energii w budynkach. Ustawa o efektywności energetycznej w Polsce Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią ustalono tak, aby uzyskać do 2016 r. oszczędność energii finalnejwilości niemniejszej niż 9%średniego krajowego zużycia tej energii w latach 2001 - 2005. Zgodnie z zapisami "Krajowego Planu Działań" dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP), Polska ma uzyskać w końcu 2016 r. oszczędność energii w wysokości 53 452 GWh. Natomiast jako cel pośredni na koniec 2010 r. przyjęto 2% oszczędności w wysokości 11 878 GWh. Szacunkowe efekty funkcjonowania w latach 1999 - 2010 ustawy termomodernizacyjnej wynoszą ok. 3500 GWh rocznej oszczędności energii finalnej. Wynika stąd, że z programu wspierania termomodernizacji Polska na dzień dzisiejszy może wykazać realizację celu 2016 r. na poziomie 7%. Konieczne są więc inne mechanizmy wsparcia procesu wzrostu efektywności energetycznej lub zwiększenie dotacji do funduszu termomodernizacyjnego. Na większe niż 250 mln zł rocznie dotacje z budżetu państwa nie można liczyć. W 2010 r. na fundusz termomodernizacyjny nie wpłynęła ani jedna złotówka z budżetu. Premie finansowane były ze środków pozostałych z poprzednich lat finansowania systemu (ok. 100 mln zł). Należy więc poszukać mechanizmów rynkowych wsparcia poprawy efektywności energetycznej. Jednym z nich może być system białych certyfikatów (SBC). Stanowi on główn[...]

Rola systemów ciepłowniczych w procesie efektywnego wykorzystania energii w Polsce


  Przedstawiono argumenty udowodniające prawdziwość następującej tezy: w Polsce warto stosować systemy ciepłownicze do poprawy poziomu efektywności wykorzystania energii pierwotnej ze względu na ich skalę i możliwość zastosowania narzędzi technicznych służących do uzyskania tej poprawy. Keywords: district heating system, efficient energy use Abstract The paper presents arguments proving the truth of the following thesis: the application of district heating systems in Poland is recommended to improve the efficiency of primary energy use due to their scale and the possibility of technical tools introduced to achieve this improvement. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Arkadiusz Węglarz - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA; aw@il.pw.edu.pl Rola systemów ciepłowniczych w procesie efektywnego wykorzystania energii w Polsce Role of District Heating Systems in Process of Efficient Energy Use in Poland ARKADIUSZ WĘGLARZ*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 91÷94 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO Wprowadzenie - problemy ciepłownictwa Według [5] w większości miast w Polsce przeważają scentralizowane systemy ciepłownicze. Bywają one bardzo rozległe i skomplikowane w eksploatacji, szczególnie w sytuacji, kiedy są one zasilane z więcej niż jednego źródła ciepła i istnieją np. duże różnice poziomu terenu. Scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają w Polsce średnio 65% zapotrzebowania na ciepło w aglomeracjach miejskich. Natomiast w poszczególnych miastach zapotrzebowanie to pokrywane jest przez systemy ciepłownicze w zakresie od 20 do 89%. Charakterystyka krajowego ciepłownictwa jest następująca: ● dyspozycyjna moc cieplna - elektrowni zawodowych - 26 500 MW, - elektrowni przemysłowych pracujących dla ciepłownictwa - 4 400 MW, - ciepłowni komunalnych - 14,500 MW; ● łączna długość sieci ciepłowniczy[...]

Wpływ dyrektyw UE w sprawie efektywności energetycznej na budownictwo w Polsce


  Unia Europejska realizuje swoje cele przez dyrektywy. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/76/EWG nałożyła na kraje członkowskie obowiązek podjęcia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych o 9%, w kolejnych dziewięciu latach jej obowiązywania, począwszy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2016 r. Dla Polski wartość celu indykatywnego na koniec 2016 r. określonego na podstawie średniego zużycia energii końcowej w latach 2001 - 2005 wynosi ok. 4,5 Mtoe. Wdrażanie zapisów Dyrektywy 2006/32/WE przewidziano w ramach ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej Znalazły się w niej następujące zapisy istotne dla budownictwa: - art. 10 zobowiązujący jednostki sektora publicznego do realizacji co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej dotyczących budynków; - art. 12 wprowadzający system białych certyfikatów, w którym przewidziano możliwość sfinansowania wielu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie; - art. 38 zobowiązujący inwestorów nowych budynków o mocy zamówionej na ciepło powyżej 50 KW do przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej zaopatrywanej w 75%ze źródeł kogeneracyjnych lub/iOZE, ewentualniewykazaniewspecjalnym audycie, że możliwe jest zaopatrzenie budynku w energię ze źródła bardziej efektywnego niż sieć ciepłownicza. Wramach zobowiązań wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej, jednostka sektora publicznego może wybrać dwa środki efektywności energetycznej dotyczące budownictwa: - nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 [...]

Narzędzia wspomagające proces rewitalizacji budynków publicznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju


  Obecnie przychodzi czas na szersze działania remontowe mające wpływ na zmianę oddziaływania modernizowanego budynku na środowisko i poprawę warunków życia społeczeństwa, czyli zrównoważony rozwój.Wprocesach rewitalizacyjnych w okresie początkowym wzorcową rolę będzie odgrywał sektor publiczny po stronie inwestora, a małe i średnie przedsiębiorstwa po stronie wykonawców robót budowlanych.Warto, aby wykonawcy i projektancimieli odpowiednie narzędzia wspomagające. W artykule zaprezentuję propozycje dwóch procedur, które powinny znaleźć praktyczne zastosowanie w biurach projektowych oraz w firmach przygotowujących wnioski do funduszy celowych na sfinansowanie ekologicznej rewitalizacji. Procedura zastępowania typowychmateriałów i wyrobów budowlanych używanych podczas remontu materiałami "przyjaznymi" dla człowieka i środowiska. Proponowana ekologiczna ocenamateriałów budowlanych użytych w procesie rewitalizacji polega na wykonaniu szczegółowych ocen wg następujących kryteriów środowiskowo- -zdrowotnych: - kryterium I - Wykorzystanie surowców naturalnych (tabela 1); -kryterium II - Poziom toksycznej emisji do środowiska w fazie produkcji (tabela 2); - kryterium III - Zużycie energii końcowej w cyklu życia materiału (tabela 3); - kryterium IV - Zużycie paliw kopalnych w procesie produkcji materiału (tabela 4); - kryterium V - Bezpieczeństwo biologiczne (tabela 5); - kryterium VI - Oszczędność energii w okresie eksploatacji obiektu z użytym materiałem (tabela 6); - kryteriumVII - Poziomzużycia wody w procesie produkcyjnym i wbudowywania materiału (tabela 7); - kryterium VIII - Trwałość materiału (tabela 8); - kryterium IX - Zachowanie materiału w przypadku katastrofy (tabela 9); - kryterium X - Odzysk materiału (tabela 10); - kryterium XI - Minimalizacja odpadów przy wbudowaniu (tabela 11); - kryterium XII - Składowanie * Politechnika Warszawska, Wydzi[...]

Budownictwo w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej DOI:10.15199/33.2016.01.01


  Zgodnie z projektem Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN www.mg.gov.pl) jest próbą zdefiniowania polskiej drogi do niskoemisyjnej gospodarki. W planowanych przedsięwzięciach w perspektywie do 2015 r. realizacja celu głównego, czyli rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju, zakłada konieczność podjęcia działań stymulujących rozwój gospodarczy, a także uwzględnienie ochrony środowiska oraz aspektów społecznych. Realizacja celu głównego wspierana będzie przez następujące cele szczegółowe: - niskoemisyjne wytwarzanie energii; - poprawę efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; - rozwój zrównoważonej produkcji, obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; - transformację niskoemisyjnąwdystrybucji i mobilności, obejmującą sektor transportu i handlu; - promocję wzorców zrównoważonej konsumpcji; bez zmian w sferze świadomości nie jest możliwe wykreowanie popytu na zrównoważone produkty, a tym samym przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej[...]

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa DOI:10.15199/33.2017.04.20

Czytaj za darmo! »

Głównym unijnym aktem prawnym, obligującym do zmniejszenia energochłonności gospodarek państw członkowskich, jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady Europy 2012/27/UE (Energy EfficiencyDirective - EED). Skutkiem wdrożenia tej dyrektywy w Polsce jest nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej [2], która nastąpiła 20 maja 2016 r.Wstosunku do poprzedniej Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. nowością jest obowiązek przeprowadzania, raz na cztery lata, audytówenergetycznych przedsiębiorstw(tzw. audytów przemysłowych). Dotyczy to przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zmianami) z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 104 - 106 tej ustawy. Pierwszy audyt przedsiębiorstwa powinien zostać wykonany w[...]

Kluczowe wyzwania stojące przed polskim budownictwem energooszczędnym w 2020 roku DOI:


  Szacuje się, że w kraju budynki zużywają 968,6 PJ energii końcowej, co stanowi 23Mtoe [2]. Zgodnie ze stanem na koniec 2016 r. w Polsce było 14 272 tys. mieszkań (w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych). Łączna powierzchnia budynkówmieszkalnych wynosiła 1 053 251,8 tys. m2, zaś obiektów niemieszkalnych 444 525,1 tys. m2. Rozkład powierzchni budynków mieszkalnych w zależności od roku ich budowy przedstawia rysunek 1. Budynki mieszkalne w Polsce cechują się wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania na energię końcową, który zwiększa się wraz z wiekiem obiektu [2]. Z punktu widzenia budownictwa efektywnego energetycznie, 2020 r. będzie szczególny ze względu na konieczność: ● dostosowania polskiego prawa do wymagań dyrektywy 2018/844/UE zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej; ● przygotowania polskich budynków do zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej; ● zwiększenia skutecznościwalki ze zjawiskiemsmogu spowodowanego w znacznej części niską emisją z ogrzewnictwa. Uważam, że kluczowym wyzwaniem stojącym przed polskim budownictwem energooszczędnym w 2020 r. będzie wdrażanie dyrektywy 2018/844/UE, a szczególnie przegotowanie długoterminowej strategii renowacji budynków, gdyż ten proces zdeterminuje realizację pozostałych celów, czyli dekarbonizację i likwidację zjawiska smogu.Wzwiązku z tymdalszą część artykułu poświęcę głównie dyrektywie 2018/844/UE. Główne postanowienia dyrektywy 2018/844/UE dotyczące budynków Istotne postanowienia dyrektywy 2018/844/UE zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej to: ■ konieczność wprowadzenia wymagań oraz możliwości zastosowania wysoce wydajnych systemów alternatywnych w nowych budynkach oraz budynkach podlegających ważniejszej renowacji; ■ ob[...]

Przykłady dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji budynków w Polsce


  Polska, realizując zobowiązania wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej,musi w ciągu najbliższych miesięcy wprowadzić wiele działań w dziedzinie efektywności energetycznej. Budownictwo (sektor komunalno-bytowy) konsumuje ok. 40% energii pierwotnej wytwarzanej w Polsce. Ze względu na wieloletnie zaniedbania, szczególnie w zakresie ochrony cieplnej budynków, sektor ten ma olbrzymi potencjał oszczędności energii. Konieczne jest więc wskazanie optymalnych rozwiązań pozwalających na wykorzystanie tego potencjału. W artykule zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w dziedzinie inwestycji termomodernizacyjnych realizowanych przez samorządy. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Lubliniec Gmina Lubliniec to miejscowość w północnej części woj. śląskiego i tzw. zielone płuca Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto otoczone jest pięknymi lasami, które stanowią prawie 70% powierzchni gminy. Przeprowadzane co roku badania środowiska naturalnego wskazywały na istnienie realnego zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery w mieście, szczególnie w okresie grzewczym. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektoramieszkaniowego uruchomiony został w Lublińcu Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), polegający na pomocy finansowej dla osób decydujących się na modernizację systemu grzewczego. Program dotyczy zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowania spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Lubliniec. Zakres rozwiązań programu PONE: - wymiana źródła energii cieplnej na energooszczędne i ekologiczne; - wykonanie prac termomodernizacyjnych (ocieplenie ścian itp.); - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy cieplne). Lokalna społeczność była głównym beneficjentemoraz najważniejszymelementem całego programu. Burmistrz Miasta w[...]

 Strona 1  Następna strona »