Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Pełka"

Aktualne możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rozwoju przetwórstwa owoców i warzyw DOI:


  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (nazywana dalej Strategią lub SOR), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. W ramach tej Strategii, wśród szeregu priorytetów uwzględniono zapis o konieczności stworzenia optymalnych warunków rozwoju i zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych, zaś sektor żywności wysokiej jakości wskazano jako jeden z sektorów strategicznych, które mają szansę stać się motorami polskiej gospodarki. W obszarze związanym z żywnością, Strategia przewiduje między innymi wsparcie na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej, a w ramach projektu rozwoju branż szczególny nacisk położono na rozwój innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych. Jako cel działań branży przetwórczej w tym obszarze wskazano (cyt.): zwiększenie intencjonalnego spożycia produktów owocowych i warzywnych w oparciu o informacje dotyczące ich właściwości prozdrowotnych i żywieniowych. Projekt zakłada rozwinięcie segmentu rynku przetworzonych produktów owocowo-warzywnych, dedykowanych określonym grupom społecznym (np. osobom starszym) z wykorzystaniem zaawansowanych lub innowacyjnych technik produkcyjnych (jak. np. ultradźwięki). Zapisy tego aktualnego i ważnego dla rozwoju kraju dokumentu stawiają branżę przetwórstwa owoców i warzyw w korzystnej sytuacji podkreślając jej znaczenie zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak i poprawy jakości życia społeczeństwa. Daje to branży unikalną szansę, aby - sięgając po środki w ramach oferty dofinasowania innowacji, o których mowa poniżej, należycie podkreślić jej rolę w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki żywnościowej. Skuteczność pozyskiwania środków będzie oczywiście zależała w pierwszej kolejności od samych przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, ich kreatywnośc[...]

 Strona 1