Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian Żórawski"

Wpływ pH na morfologię kryształów węglanu wapnia strącanego ze strumienia odpadowego z procesu Solvaya DOI:10.15199/62.2018.3.21


  W procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya powstają strumienie uboczne, z których produkowane jest wapno posodowe. Zawiesina DS (mieszanina chlorku wapnia i nieprzereagowanego CaO) powstaje w procesie regeneracji amoniaku z ługów macierzystych. Jest następnie zagęszczana i myta w odstojnikach, a otrzymany szlam podawany jest na prasy filtracyjne. Stały produkt filtracji, nazywany wapnem nawozowym, jest produktem handlowym. Tak otrzymane wapno posodowe charakteryzuje się relatywnie wysoką zawartością wilgoci i obecnością chlorków. Poprawę jakości wapna posodowego, jako produktu handlowego, można uzyskać poprzez zmianę składu chemicznego fazy stałej obecnej w zawiesinie DS lub odmytym i zagęszczonym szlamie, czyli poprzez zwiększenie masowego udziału węglanu wapnia w osadzie, co wpływa na poprawę właściwości filtracyjnych zawiesiny/szlamu, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni właściwej fazy stałej, pH oraz zawartości wodorotlenku wapnia. Jedną z możliwości zmiany składu chemicznego fazy stałej jest karbonizacja zawiesin gazowym ditlenkiem węgla. Może tu znaleźć zastosowanie odzyskany CO2 z gazów procesowych technologii Solvaya1, 2). Zastosowanie technologii jego wychwytu i ponownego Wojciech Mikołajczaka,*, Dorota Łuczkowskaa, Barbara Walawskaa, Damian Żórawskib, Ł ukasz Kiedzikb, Kazimierz Skowronb 97/3(2018) 447 Mgr inż. Damian ŻÓRAWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku technologa w Dziale Badań i Rozwoju Sody Ciech R&D Biuro Soda. Specjalność - technologia chemiczna, technologia procesów chemicznych. Dr inż. Barbara WALAWSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Specjalność - technologia nieorganiczna, [...]

Zastosowanie wychwytu ditlenku węgla w procesie produkcji sody DOI:10.15199/62.2017.7.26


  Międzynarodowy panel do spraw zmian klimatu (IPCC) szacuje, że roczna globalna emisja CO2 ze źródeł pochodzenia przemysłowego w 2010 r. wynosiła ok. 13,14 Gt, co stanowi ok. 27% całkowitej emisji ditlenku węgla pochodzenia antropogenicznego1) do atmosfery. W Europie emisja CO2 związana z przemysłem kształtuje się na podobnym poziomie i wynosi ok. 32%2). Na rys. 1 przedstawiono udział światowej emisji CO2 z głównych grup przemysłu, z uwzględnieniem najważniejszych gałęzi w 2010 r. Z przeprowadzonej analizy wyraźnie wynika, że oprócz sektora energetycznego, związanego ściśle z przemysłem (produkcja energii i mediów pomocniczych na potrzeby przemysłowe) i będącego największym emitentem CO2 do atmosfery, rozróżnia się również przemysł elektromaszynowy, metalurgiczny, cementowy i chemiczny. Zasadnicza część emitowanego CO2 we wszystkich gałęziach przemysłu pochodzi z energetycznego spalania paliw stałych ciekłych i gazowych. W przypadku przemysłu materiałów budowlanych emisja CO2 jest również wynikiem termicznego rozkładu węglanów wapnia i magnezu, podstawowych surowców do produkcji spoiw mineralnych. Bieżąca polityka klimatyczna narzuca na przemysł obowiązek ograniczania emisji CO2. Największym wyzwaniem, związanym Adam Tata rczuka,*, Krzysztof Jastrząba, Aleksander Krótkia, Marcin Steca, Lucyna Więcław -Solnya, Andrzej Wilka, Sylwia Szajkowska-Kobusb, Damian Żóraw skib, Kazimierz Skowronb, Łukasz Kiedzikb Fig. 1. World CO2 emissions by economic sectors in 20101) Rys. 1. Emisja CO2 głównych grup przemysłu w 2010 r. na świecie1) 96/7(2017) 1573 Mgr inż. Sylwia SZAJKOWSKA-KOBUS ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Od 10 lat pracuje w strukturach badawczo-rozwojowych Grupy Chemicznej Ciech. Specjalność - technologia i inżynieria chemiczna i procesowa, prawo i administracja. Mgr inż. Aleksander KRÓTKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2017, str. 224. Mgr inż. M[...]

 Strona 1