Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Żurawski"

Czy jest potrzebne wdrożenie dyrektywy dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków?

Czytaj za darmo! »

Oenergooszczędnym budownictwie dużo się ostatnio mówi w kontekście globalnego ocieplenia. Natomiast użytkowników oraz przyszłych właścicieli budynków bardziej martwi wzrost cen paliw niż sprawy klimatyczne.W2007 r. zapowiedziano podwyżkę cen gazu i węgla. Pobity został kolejny rekord ceny ropy naftowej. Już obecnie znaczną część budżetu domowego stanowią koszty ogrzewania c. o. i c. w. [...]

Energooszczędna stolarka budowlana

Czytaj za darmo! »

Okna stanowią ok. 15 ÷ 25%powierzchni ścian. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym. Dodatkowo mają chronić budynek przed niepożądanym wpływem czynników atmosferycznych oraz hałasu, są też przyczyną strat i zysków ciepła. W okresie grzewczym w zależności od powierzchni stolarki okiennej oraz zastosowanych rozwiązań technicznych prz[...]

Programy wspomagające projektowanie i certyfikację energetyczną budynków

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie zmian w Prawie budowlanym wynikających z Dyrektywy 2002/91/WEz 16grudnia 2002 r.wsprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na projektantów i audytorów obowiązek wykonywania innych analiz energetycznych niżwymagane obecnie.Wartykule przedstawię kilka programów, które można wykorzystać przy projektowaniu i certyfikacji energetycznej budynków. Program Certo służy [...]

Uwagi do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Czytaj za darmo! »

Złożoność zmian związanych z dostosowaniem polskiego prawa do wymagań określonych w Dyrektywie 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków sprawiła, że dyskusja na ten temat będzie trwać jeszcze przez długi czas. Wpływ zmian dotknie prawie wszystkich posiadaczy i użytkowników różnych typów budynków nowych i istniejących. 6 listopada 2008 r. ostatecznie wdrożono w naszym kraju wymagania dyrektywy EPBD przez przyjęcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawiemetodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Pełna implementacja dyrektywy EPBD dotyczącej jakoś[...]

Budownictwo energooszczędne i pasywne

Czytaj za darmo! »

Koncepcja domów energooszczędnych i pasywnych cieszy się obecnie dużymzainteresowaniem. Przy szybkim wzroście cen nośników energii należy oczywiście ograniczać jej zużycie, ale nie zawsze radykalne obniżenie jest działaniem właściwym. W ramach badań naukowych powstały różnego rodzaju energooszczędne budynki: pasywne, zeroenergetyczne i samowystarczalne (fotografia). Koszt budowy domów zeroenergetycznych czy samowystarczalnych jest znacznie większy od kosztu budowy domów tradycyjnych. Czy warto więc budować domy pasywne? Specjaliści nie ustalili jednoznacznej definicji domu energooszczędnego (tabela 1, rysunek 1 i 2).Wzwiązku z tym, że sytuacja na rynku energii stale ulega zmianie, definicje również się zmieniają. Trudno jest przewidywać, jak zachowa się rynek dostawc[...]

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku. Część 1

Czytaj za darmo! »

Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj z wykorzystaniem programów komputerowych, ale ze względu na dużą liczbę danych konieczne jestwcześniejsze ich przygotowanie. Wartykule omówię, jakie dane należy przygotować i do czego będą one służyć. Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.) w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§ 11 ust. 2, pkt 9 a-d) należy spełnić wymagania energooszczędności nie tylko dotyczące izolacji termicznej przegród, ale także rozwiązań instalacyjnych. Konieczne jest więc ok[...]

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku (część 2)

Czytaj za darmo! »

Wpierwszej części artykułu opisano podstawowe dane niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W celu wyznaczenia wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m2 - r] należy określić wszystkie straty ciepła przez przegrody w budynku oraz wentylację, a także zyski ciepła od słońca oraz zyski wewnętrzne zależne od sposobu eksploatacji budynku czy mieszkania. W przypadku budynków chłodzonych trzeba również uwzględnić zysk ciepła w sezonie chłodniczym. Wewnętrzne zyski ciepła Zyski ciepła w całym budynku mogą być takie same jak poszczególnych lokali, ale najczęściej tak nie jest i wówczas występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu, a nawet pomieszczenia. Dzieje się tak wówczas, gdy mamy do czynienia z budynkam[...]

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku (część 3)

Czytaj za darmo! »

Wprzypadku budynków użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych wymagane jest określenie obliczeniowego zużycia energii pierwotnej na wbudowane oświetlenie. Potrzebne dane to: - moc oświetlenia [W/m2]; - czas użytkowania; - współczynnik utrzymania poziomu natężenia oświetlenia; - współczynnik określający nieobecność użytkowników; - współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego. Moc oświetlenia.Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240) oraz z 6 listopada 2008 r. [...]

Programy do projektowania i certyfikacji energetycznej budynków

Czytaj za darmo! »

ProgramCERTO przeznaczony jest do projektowania budynków, wykonywania audytów energetycznych, remontowych oraz świadectw energetycznych budynków. Umożliwia obliczenie obciążenia cieplnego budynku zgodnie z normąPN-EN12831(takżeprzeniesieniewynikówdo Exela i ichwykorzystanie do projektowania instalacji c.o. i c.w.u.) oraz określenie bilansu ciepła i chłodu zgodnieznormąPN-ENISO13790:2008. Dane można wprowadzać dla całego budynku lub uwzględnić podział na lokale i pomieszczenia, co pozwala uzyskać automatycznie wydruki świadectwa dla budynku i poszczególnych lokali/mieszkań. Do CERTO wprowadzono zaawansowane funkcje kopiowania informacji dotyczących: przegród, mostkówliniowych, pomieszczeń, źródeł ciepła i chłodu. W efekcie przyspiesza to prace nad projektem, świadectwem[...]

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku


  Zgodnie z polskimprawembudowlanym obowiązek oceny energetycznej występuje na etapie projektu budowlanego jako jego integralna część, a na etapie pozwolenia na użytkowanie opracowuje się świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Na etapie projektu opracowana projektowana charakterystyka określa projektowaną jakość energetyczną budynku. Kupując zatemprojekt budowlany, np. domu jednorodzinnego, można na tej podstawie uzyskać informacje o projektowanym zużyciu energii na c.o., wentylację, ciepłą wodę, a nawet chłodzenie. Wymagania prawne Zgodnie z rozporządzeniemw sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] w par. 328.1. budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskimpoziomie.Wzakresie izolacji technicznej minimalne grubości określono w załączniku 2 rozporządzenia [1]. Pojawia się pytanie, czy można uznać propozycje WT2008 za racjonalne, czy warto zastanowić się nad sensownością stosowania większej grubości izolacji technicznych? W tabeli 1 zamieszczono wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów instalacyjnych. PN-B-02421:2000 definiuje izolację cieplną instalacji grzewczej ograniczającej straty transportu (przesyłu) oraz stratymagazynowania złożoną z izolacji właściwej wykonanej z materiału termoizolacyjnego oraz płaszcza ochronnego będącego zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej, chroniącej izolację właściwą przed uszkodzeniamimechanicznymi i niekorzystnymoddziaływaniem otoczenia. W miarę możliwości powinno się zaizolować całą powierzchnię urządzeń służących dowymiany lub magazynowania ciepła. Izolację ciepl[...]

 Strona 1  Następna strona »