Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz MAJTA"

Mikrostrukturalne aspekty niejednorodności odkształcenia w modelowaniu komputerowym


  W pracy omówiono aspekty dotyczące modelowania komputerowego niejednorodności odkształcenia materiałów uzyskanych w procesach charakteryzujących się zmienną ścieżką odkształcania. Zaproponowano wykorzystanie podejścia wieloskalowego w połączeniu z Cyfrową Reprezentacją Materiału i odpowiednio dobranym modelem reologicznym materiału. Poddano dyskusji skuteczność zastosowanych rozwią- zań w świetle przykładowych wyników z symulacji komputerowej wybranych procesów odkształcania plastycznego. Present work discusses computer modelling aspects of strain inhomogeneity prediction of materials obtained in deformation processes that are characterized by strain path changes. Combination of multiscale modelling approach with Digital Material Representation and properly chosen rheological model is presented and its accuracy is discussed in the light of computer modelling examples of chosen plastic deformation processes. Słowa kluczowe: niejednorodność odkształcenia, droga odkształcenia, modelowanie komputerowe Key words: strain inhomogeneity, strain path, computer modelling 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 226 z kolei odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jego wła- sności końcowych i znacząco pogarsza wyniki modelo- wania komputerowego. Model teoretyczny naprężenia uplastyczniającego. Prawidłowy proces modelowania komputerowe- go materiałów, charakteryzujących się dużą niejedno- rodnością odkształcenia, wynikającą z zastosowania zmiennej drogi odkształcania, wymaga zastosowania odpowiedniego modelu konstytutywnego. Istotnym jest, aby uwzględniał on wymieniony wcześniej efekt Bauschingera. W większości symulacji komputero- wych, w przypadkach stosowania dużych odkształceń plastycznych i stosunkowo mało złożonych schematów odkształcania, stosuje się izotropowy model umocnie- nia. W takim przypadku uwzględnia się jedynie zmia- nę promienia w opisie powierzchni plastyczności, bez uwzglednienia zmiany położenia w przestrzeni na- prężeń. Bezpo[...]

Ocena niestabilności plastycznej stali mikrostopowych odkształcanych z wykorzystaniem technik SPD

Czytaj za darmo! »

Materiały o drobnoziarnistej strukturze wykazują wysokie własności wytrzymałościowe. Silne rozdrobnienie ziarn podwyższając wytrzymałość powoduje jednocześnie spadek własności plastycznych. W przypadku materiałów o strukturach silnie rozdrobnionych wykorzystanie właściwej oceny mechanizmów odkształcenia i umocnienia, pozwala na poprawę własności plastycznych. Ograniczoną zdolność do odkształceń plastycznych można skutecznie oceniać wykorzystując kryterium niestabilności plastycznej, tzw. kryterium Considére. Wartość odkształcenia równomiernego, wyznaczana w próbie jednoosiowego rozciągania jest efektem historii odkształcania, m.in. energii zmagazynowanej w postaci podstruktury dyslokacyjnej. W wyniku wyżarzania po silnym odkształceniu na zimno obserwuje się proces zmiany tej podstruktury w trwałą strukturę ultradrobnoziarnistą. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę ilościową wpływu wielkości odkształcenia zmagazynowanego w procesie wieloosiowego ściskania (MaxStrain) na skuteczność oceny odkształcenia równomiernego z wykorzystaniem kryterium Considére. Modelowanie własności mechanicznych stali mikrostopowych przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Abaqus Standard. Zgodność uzyskanych wyników symulacji komputerowej z wynikami doświadczalnymi potwierdza możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania do oceny własności plastycznych materiałów otrzymywanych technikami SPD (Severe Plastic Deformation), w których wykorzystuje się silną akumulację odkształcenia. The grain refinement causes an improvement in the material strength, but on the other hand, the ductility decreases in ultrafine grained (UFG) materials (the materials with a grain size below 1μm). Proper understanding of the deformation and strengthening mechanisms that control the mechanical response of UFG steels can be the way to improve their ductility. The loss of ductility corresponding to the plastic instability can be obtained from a true stress-true strain curve usin[...]

Wpływ historii odkształcenia na rozwój mikrostruktury stopu Ti6Al4V odkształcanego w zakresie dwufazowym DOI:10.15199/24.2016.4.8


  W pracy wykorzystano próbę skręcania w celu zbadania wpływu zmiennej drogi odkształcania na rozwój mikrostruktury podczas odkształcania w zakresie dwufazowym stopu tytanu Ti6Al4V. Szczególną uwagę zwrócono na zrozumienie wpływu zmiennej drogi odkształcania na proces sferoidyzacji dynamicznej t.j. zmiany morfologii płytkowej fazy alfa (lamelarnej) w strukturę cząsteczkową (sferoidalną). Wykazano silną zależność pomiędzy drogą odkształcenia a uzyskanymi krzywymi plastycznego płynięcia oraz kinetyką sferoidyzacji dynamicznej. Jako główne źródło zaobserwowanego opóźniania kinetyki sferoidyzacji dynamicznej podczas odkształcenia ze zmianą kierunku odkształcenia, w porównaniu do odkształcania monotonicznego, wskazano mniejszą zdolność do tworzenia się mikropasm ścinania w płytkach fazy alfa na skutek anihilacji układów dyslokacyjnych mającej miejsce podczas zmiany kierunku odkształcania. Uzyskane wyniki stanowią istotny wkład w zrozumienie rozwoju mikrostruktury dwufazowych stopów tytanu odkształcanych w procesach przeróbki plastycznej w zakresie współistnienia fazy alfa i beta z uwzględnieniem pełnej historii odkształcenia, co w przyszłości powinno pozwolić na lepszą kontrolę mikrostruktury i własności badanych stopów. In the present work, cyclic torsion test was used to study effects of strain path change on microstructure evolution during intercritical processing of Ti6Al4V. Particular attention was paid to understand the effect of strain path changes on dynamic spheroidisation i.e. transformation of lamellar alpha plateles into spheroidised grains. Strong dependence between applied deformation mode and resulting flow curves as well as kinetics of dynamic spheroidisation was observed. Less intense formation of microbands inside alpha platelets as a result of ahihilation of dislocation structure upon strain reversal was identified a main source of observed retardation of dynamic spheroidisation kinetics. Obtained results provide fundamental unde[...]

 Strona 1