Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ RESZKA"

Morfologia warstw Al2O3 utworzonych na folii FeCrAl poddanej procesowi wysokotemperaturowego utleniania w atmosferze mieszaniny Ar/O2


  356 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 3. Wyniki badań i dyskusja Obrazy SEM otrzymane z powierzchni próbek stali FeCrAl nie pokrytych nanowarstwą Al i pokrytych nanowarstwą Al utlenianych przez 24 h w temp. 850oC w atmosferze Ar+67,6% O2 przedstawiono na rys. 2, 3 i 4. Na obu próbkach obserwowano tworzenie się rozwiniętej powierzchni zgorzeliny. Powierzchnia pokryta jest krystalitami o kształcie piramid, igieł oraz płaskich płytek. Zgorzelina utworzona na próbkach nie pokrytych nanowarstwą Al, charakteryzuje się dużą różnorodnością form Al2O3. W miejscach defektów powierzchniowych folii występują najczęściej formy gąbczaste zbudowane z fazy α-Al2O3 (rys. 5). Na powierzchni metalu wolnej od defektów fi zycznych w przeważających częściach tworzą się struktury płytkowe i whiskery o zróżnicowanej wielkości. Skład fazowy tych form krystalicznych jest również zróżnicowany. Stwierdzono obecność fazy θ-Al2O3 jak również α- Al2O3 (rys. 2). Formy whiskerów w postaci wydłużonych igieł przynależą do fazy θ-Al2O3 zaś formy płytkowe do fazy α-Al2O3. Wewnątrz whiskerów fazy θ-Al2O3 Tablica 1. Udział pierwiastków (% wag) w stali Fe20Cr5Al Table 1. Chemical composition Fe20Cr5Al steel (% wt) Pierwiastek Fe Cr Al Si C pozostałe Wg atestu 75,65 19,50 4,60 - 0,05 0,20 Wg EDS (średnia z 7 pomiarów) 73,10 21,00 5,40 0,20 - 0,30 Rys. 1. Obraz STEM BF, przekrój przez nanowarstwę Al osadzoną na folii FeCrAl; 1 - powłoka węglowa umacniająca warstwę Al w trakcie wykonywania przekroju, 2 - nanowarstwa Al, 3 - podłoże FeCrAl Fig. 1. The STEM BF image, a cross section through Al nanolayer deposited on FeCrAl foil; 1 - the carbon coating strengthening Al layer during the cross section, 2 - the Al nanolayer, 3 - the FeCrAl foil Rys. 2. Obraz SEM, fragment powierzchni folii po 24 h utleniania, w atmosferze 67,6% O2/Ar, w temp. 8500C; a - struktura gąbczasta tlenku powstałego w miejscu zawalcowanego "wióra" Fig.[...]

 Strona 1