Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ZAGNIŃSKI"

Model obwodowy silnika indukcyjnego pierścieniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny indukcyjnego silnika pierścieniowego oraz identyfikację jego parametrów. W modelu tym podstawową rolę odgrywa macierz indukcyjności. Składowe tej macierzy posprzęgane są w sposób wynikający z budowy silnika. Identyfikację tych składowych w funkcji kąta obrotu dla silnika pierścieniowego przeprowadzono w prostym układzie zasilając jedno z uzwojeń stojana lub wirnika napięciem przemiennym. Analiza uzyskanych wartości parametrów, skalowanie czasu oraz zastosowanie zmiennych bezwymiarowych umożliwiło przedstawienie modelu w prostej postaci, użytecznej do dalszych analiz. Abstract. These A mathematical model of the slip-ring induction motor and an identification of his parameters were described at work. The motor inductances matrix is playing the important role in this model. Components of this matrix are coupled into the way resulting from the structure of the motor. The identification of these components was carried for the slip-ring induction engine as the function of the angle of the rotation of rotor in relation to stator using the simple measurement arrangement with powering of one of stator phase windings or the rotor one. Analysis of obtained parameters, time scaling and applying of the dimensionless variables enable to introduce the model in the simple form, useful for further analyses.(Modelling of the slip-ring induction motor). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, modelowanie, macierz indukcyjności, identyfikacja. Keywords: induction motor, modelling, inductances matrix, identification. Wstęp Intensywny rozwój elementów energoelektronicznych i cyfrowych systemów sterowania zastosowanie silników indukcyjnych w układach napędowych regulujących prędkość i serwomechanizmach, zastępując napędy prądu stałego. Dzięki prostocie konstrukcji silnika, zastosowaniu mikrokontrolerów i masowej produkcji napędy prądu przemiennego są bardziej niezawodne i koszty takiego układu napędowego są znacznie niższy[...]

Równania ruchu i bilans mocy układu elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego

Czytaj za darmo! »

W literaturze występują różne postacie równań opisujących część elektryczną. Dla sprawdzenia postaci równań ruchu wykonano jednofazowy silnik reluktancyjny. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na osi wirnika zamocowano prostopadle metalowy pręt, który umożliwiał oscylacje układu mechanicznego. Na podstawie oscylacji tego wahadła określono parametry układu mechanicznego. Przeprowadzono badania charakterystyki statycznej oraz parametrów dynamiki układu. Porównano parametry równania ruchu otrzymanego z eksperymentu z równaniami ruchu Lagrange’a drugiego rzędu. Przedstawiono metodykę otrzymywania tego równania wraz z dyskusją holonomiczności układów elektromechanicznych. Abstract. In the literature there are different forms of equations describing the electrical component. The authors performed single-phase reluctance motor to test the motion equations. The identification of the motor parameters as a function of the rotation angle the rotor. Was carried out for 50 Hz alternating supply alternating voltage. Mechanical system was assumed as a system which can oscillate as the element of physical pendulum containing the motor rotor and perpendicularly to axis mounted metal bar. The mechanical system parameters were measured during the pendulum moving. The work deals with the characteristics and parameters of system dynamics. The article compares parameters of the equations motion obtained from experiment with Lagrange’a equations of second order. It presents the methodology of obtaining this equation, along with a discussion of holonomic electromechanical systems. ( Motion equations of electromechanical system on the example of reluctance motor). Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, nieholonomiczność, równana ruchu, funkcja Lagrange’a, bilans mocy Keywords: reluctance motor, non-holonomic, equations of motion, Lagrange’a function, [...]

 Strona 1