Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna STRZĘPOWICZ"

Badania emisji akustycznej i odkształceń generowanych sorpcją i desorpcją gazów przez próbki skalne DOI:10.15199/48.2015.08.14

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania emisji akustycznej i odkształceń w próbkach geologicznych generowanych procesami sorpcyjnymi. Podano przykładowe wyniki badań sorpcji i desorpcji CO2 na próbkach węgla z kopalni "Budryk". Prezentowane wyniki stanowią etap przygotowawczy do planowanych badań na różnego rodzaju łupkach, w tym gazonośnych. Abstract. This paper presents the laboratory stand for investigation of acoustic emission and expansion/contraction of geological samples subjected to gas sorption - desorption processes. Exemplary results of sorption and desorption of CO2 on samples of coal from the mine "Budryk" are given. The presented results are preliminary stage to the planned research on various types of shale, including gas-bearing. (The investigation of the acoustic emission and strain during the gas sorption and desorption on rock samples) Słowa kluczowe: emisja akustyczna, odkształcenia objętościowe, sorpcja/desorpcja gazów, pęcznienie węgla. Keywords: acoustic emission, volumetric strain, sorption/desorption of carbon dioxide, coal swelling. Wstęp Zjawisko emisji akustycznej (AE - acoustic emission) objawia się powstaniem i propagacją fal sprężystych wygenerowanych w ośrodku w wyniku zachodzących w nim procesów dynamicznych. Powstawanie sygnału sejsmoakustycznego jest zjawiskiem mechanicznym, determinowanym przez szereg różnych mechanizmów. Do najważniejszych zalicza się procesy związane z deformacją i pękaniem ośrodka (otwieranie się i zaciskanie porów, ruchy dyslokacyjne o zmiennych prędkościach, poślizgi z tarciem, odkształcenia plastyczne i nieplastyczne), przemiany fazowe oraz strukturalne, a także, w mniejszym stopniu, reakcje chemiczne czy zmiany temperatury. Zarówno działające w ośrodku naprężenia jak i stany niestabilne mogą powodować gwałtowne uwolnienie energii kinetycznej w postaci fali akustycznej [1, 2]. Emisję akustyczną opisuje się w dziedzinie czasu i częstotliwości. Widmo czę[...]

Wybrane metody redukcji zakłóceń w radioizotopowych korelacyjnych pomiarach przepływów dwufazowych DOI:10.15199/48.2015.08.17

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona. Otrzymane wyniki estymacji czasu opóźnienia i prędkości cząstek stałych charakteryzują się mniejszymi niepewnościami niż w przypadku klasycznej filtracji cyfrowej. Abstract. The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained results of time delay and velocity of the solid phase estimation have lower uncertainties in comparison with a conventional digital filtering. (Selected noise reduction methods in correlation two-phase flows measurements by radioisotopes). Słowa kluczowe: pomiary przepływów dwufazowych, absorpcja promieniowania gamma, funkcja korelacji wzajemnej, redukcja szumów. Keywords: two-phase flow measurements, gamma ray absorption, cross-correlation function, noise reduction. Wstęp Przepływy dwufazowe ciecz - cząstki ciała stałego w rurociągach mają istotne znaczenie m.in. w przemyśle mineralnym, metalurgicznym, chemicznym. Tego typu przepływy, ze względu na potrzebę zwykle bezkontaktowego i równoczesnego pomiaru głównych parametrów transportu poszczególnych faz (prędkości, natężenia przepływu, udziału faz, itp.), wymagają zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych. Należą do nich metody tomograficzne (elektryczna, promieniowania gamma i promieniowania X), metody optyczne wykorzystujące szybkie kamery, LDA (Laser Doppler Anemometry), PIV (Particle Image Velocimetry) itp. [1-3]. Ze względu na możliwość obserwowania wybranego składnika przepływu, nawet w trudnych warunkach, uznani[...]

 Strona 1