Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kuzincow"

Od Redakcji

Czytaj za darmo! »

Na przełomie lat 2013/2014 przypada 40. rocznica utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, który na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (Dz. U. z 2013, poz. 28) od 1 stycznia bieżącego roku nosi nazwę: COBRO - Instytut Badawczy Opakowań.[...]

Opakowania jako element marketing mix


  Klasyczne teorie marketingowe [1] mówią o 4P, a więc poję - ciu marketing mix - odpowiedniej kompozycji elementów ta - kich jak: product (produkt), price (cena), place (miejsce), promo - tion (promocja). Nieco nowsze opracowania tematu do listy P dorzucają kolejne parametry: people (ludzie), process (proces), physical evidence (materialne świadectwo) oraz pleasure (przyjemność). [...]

Barwy opakowań w kreowaniu wizerunku marki


  Marketing to emocje. Wraz z rozwojem współczesnego świata, kingach zabawek wygrywa to, co czerwone i różowe. Najlepszy w którym coraz wyraźniej zacierają się fizyczne czy psychiczne samochód w hitowym filmie o wyścigówkach ma czerwoną karo- granice i górę bierze holistyczne podejście do rzeczywistości, od- serię, a najpiękniejsza księżniczka różową sukienkę. Młody czło- chodzi się od postrzegania marki jako jedynie wyróżnika, etykiety wiek jest w swoich odruchach naturalny, czerwień to jego pierw- przedmiotu. W definicjach badaczy takich jak Kotler [1] czy na ro- szy wybór, oznacza bowiem władzę i prestiż, ale także radość, mi- dzimym gruncie Jerzy Altkorn [2] lub Jacek Kall [3] pojawiają się łość czy przyjaźń. Dobrze wiedzą o tym specjaliści od kreowania pojęcia wartości dodanej, symboliki, satysfakcji czy dawanej kon- marki, którzy barwę czerwoną wiążą właśnie z klientem sponta- sumentowi obietnicy, a więc całej sfery emocjonalnej, jaka towa- nicznym [4]. Ponieważ jednak na zakupach większość z nas rzyszy wyborowi danego produktu.[...]

Opakowania interaktywne nowy trend marketingowy


  Opakowanie nie jest już tylko sposobem promocji produktu, lecz zaczyna stanowić sposób jego tworzenia. Na współczesnym, przesyconym towarami rynku, gdy większość producentów dysponuje zbliżonymi lub nawet identycznymi technologiami, właśnie opakowanie, a więc kreatywny element towaru, decyduje o jego przetrwaniu. W wielu przypadkach także opakowanie jednostkowe może przetrwać znacznie dłużej niż zapakowany w nie produkt. Użycie opakowania staje się w istocie zabawą, a ono samo zabawką pozwalającą na powrót do dzieciństwa, okresu nieskrępowanego tworzenia. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźne zmiany w sposobie kreowania opakowań, a także ich poszczególnych elementów, takich jak etykiety. W poprzednich dziesięcioleciach właściwie na równi wymieniano trzy funkcje opakowania: techniczną, logistyczną i informacyjną [3] czy też - w innym ujęciu - techniczną, ekonomiczną i estetyczną [1], obecnie zaś autorzy nowszych opracowań [4] chętnie podkreślają nieograniczone właściwie możliwości zastosowania opakowań w marketingu. Co więcej - zauważają, że wraz z rozwojem techniki owe niemal nieskończone możliwości są coraz większe. Opakowanie przestaje więc być jednym z wielu narzędzi promocji produktu i paradoksalnie zaczyna stanowić podstawowy sposób jego tworzenia. Współczesny, ponadnarodowy rynek hipermarketów i Internetu jest tak nasycony towarami, a większość producentów dysponuje tak zbliżonymi technologiami, że właśnie opakowanie, czyli najbardziej kreatywny element towaru, decyduje o jego "być albo nie być". KODOWANIE Zwrotem w kreowaniu opakowań stało się wprowadzenie tzw. kodów QR. Jedyny obecny wcześniej na rynku, a wprowadzony w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku system kodowania: EAN (European Article Number - Europejski Kod Towarowy) wiązał się z czysto logistycznymi funkcjami opakowania. Istotą kodów QR, jak sama ich nazwa wskazuje, jest natomiast Quick Response - szybka reakcja, a więc interakcja - j[...]

Przyszłe trendy w opakowaniach


  1. Najważniejsze stwierdzenia Najczęściej poruszane przez uczestników "2012 Packaging World and DuPont Survey of Future Trends" tematy dotyczą dwóch zagadnień: równowagi i zmian oraz zapewniania produktowi maksymalnej wartości przy minimalnym wpływie na otoczenie. Wpierwszej kwestii respondenci są zdania, iż zrównoważony rozwój - pojawiający się obecnie w rankingu czynników napędzających za kosztami oraz bezpieczeństwem i bezpieczeństwem żywności - za 10 lat będzie dominował w działaniach przemysłu opakowaniowego w Europie i Ameryce Północnej. Wspomniane bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo żywności pozostanie wprawdzie wśród istotnych czynników warunkujących prace nad opakowaniami, obecne główne czynniki napędzające odnotują jednak w kolejnej dekadzie spadek znaczenia. Obserwowane dziś kładzenie nacisku na right-sizing (restrukturyzacja w celu zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności bez drastycznych cięć) w ciągu 10 lat ustąpi miejsca strategii wykorzystania materiałów odnawialnych, surowców wtórnych oraz opakowań inteligentnych - wyraźne rysuje się więc potrzeba innowacji i współpracy w całym łańcuchu wartości. Choć rzadko wskazywany jako główny trend, identyfikowany jednak jako istotny, czynnik wygody utrzyma się natomiast w czołówce przez najbliższe dziesięciolecie. Przedstawiciele przemysłu opakowań są przekonani, iż za 10 lat konsumenci coraz wyraźniej rozumieć będą sens recyklingu i odróżniać na rynku zielone opakowania. W tym samym czasie zwiększać się ma wśród nich potrzeba weryfikacji prawdziwości deklaracji producentów o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, zaś dobry przykład mogą tu stanowić wyniki LCA - Analizy Cyklu Życia. Uczestnicy ankiety zauważają, iż dzisiaj zarówno na rynku północnoamerykańskim, jak i europejskim dominują dwa zjawisk[...]

Drugie życie - nowe typy opakowań wielokrotnego użytku


  1. Wstęp Dążenie do zrównoważonego rozwoju w połączeniu z aktualnymi trendami w projektowaniu doprowadziły w ostatnich latach do szybkiego rozwoju rozmaitych nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wtórnego użycia opakowań oraz materiału, z którego zostały one wyprodukowane. Obok tradycyjnego odzysku materiałowego oraz energetycznego, pojawia się także zupełnie nowe zjawisko. Recykling, który nazwać można rynkowym czy też marketingowym: wtórne użycie przedmiotów na masową skalę bez zmiany ich struktury i pierwotnej formy. Podobne rozwiązania nie są w swoim założeniu nowe, rozmaite przedmioty znajdują bowiem w gospodarstwach domowych alternatywne, często zaskakujące zastosowanie.Wart analizy jest natomiast stosunek producenta do podobnych inicjatyw konsumentów. Dotąd pozostawały one daleko poza sferą jego zainteresowań, a tym bardziej wsparcia czy wręcz programowania już na etapie projektu. Obecniewtórne zastosowanie staje się jednym z istotnych elementów tzw. designu, a na wartość dodaną tak skonstruowanego opakowania składają się nie tylko jego użyteczność, ale także wpływ emocjonalny wywierany na klienta choćby swoistym poczuciem humoru czy kreatywnością twórców. Design jest bowiem działalnością mającą na celu określenie wieloaspektowych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich całych zespołów w całościowych cyklach istnienia i stanowi główny czynnik zarówno innowacyjnego humanizowania technologii, jak też wymiany kulturalnej i gospodarczej [1]. 2. Od marketu do butiku Opakowanie pozostaje opakowaniem - to najprostsze, tradycyjne rozwiązanie znane jest konsumentom od lat, a prym w tej kwestii wiodą oczywiście rozmaite siatki, reklamówki, shoppery, a więc torby na zakupy. Po epoce zachwytu tworzywową torebką jednorazową, która na długie lata uwolniła konsumentów od ciężkich, staroświeckich toreb tekstylnych czy lekkich, ale mało komfortowych w użytkowaniu plecionych siatek ze sztucznych włókien, obserwujemy pewien powrót do[...]

Ocena cyklu życia metodą ekowskaźników 99 jako podstawa zintegrowanej polityki produktowej


  Life Cycle Assesment jest jedynym uprawnionym naukowo sposobem badania cyklu życia.Podstawy CSR: Zielona Księga Komisji Europejskiej Opublikowana 18 lipca 2001 roku Zielona Księga Komisji Europejskiej na temat CSR (Green Paper: Promoting framework for Corporate Social Responsibility) [1] stanowi podstawowy zbiór wytycznych dotyczących odpowiedzialności biznesu za wpływ, jaki jego działania wywierają na otoczenie, zarówno w sensie społecznym - grupy interesariuszy, stakeholders - jak i przyrodniczym - zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Jedna z istotniejszych poruszanych w dokumencie kwestii dotyczy ekonomicznej opłacalności działań CSR. O ile dawniejsze opracowania (Milton Friedman i in. [2]) postrzegają misję przedsiębiorstwa przede wszystkim jako dostarczanie zysków akcjonariuszom: shareholders, o tyle wraz z rozwojem świadomości społeczeństw, otoczenie organizacji zaczęto postrzegać szerzej, nie tylko jako jej beneficjentów, ale jako stakeholders - reprezentujących rozmaite grupy interesariuszy [2]. Dążenie do działania w harmonii z nimi jest zaś elementem długofalowej strategii budowania zaufania, która ostatecznie znajduje również odzwierciedlenie w zyskach przedsiębiorstwa. Autorzy Zielonej Księgi postrzegają społeczną odpowiedzialność biznesu jako proces dający przedsiębiorstwom możliwość zarządzania relacjami z rozmaitymi grupami interesariuszy, wywierających realny wpływ na jego działania. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza według nich nie jedynie spełnienie wymogów prawa, ale wykraczanie poza nie i inwestowanie "więcej" w obszarach: kapitału ludzkiego, środowiska i relacji z interesariuszami. Podejście takie gwarantować ma sytuację win-win, a więc korzyści dla obu stron. Autorzy proponują także umiejscawianie CSR nie po stronie kosztów, a raczej inwestycji i postrzeganie go raczej jako swoistej polityki jakości [1]. Zintegrowana Polityka Produktowa w działaniach społecznie odpowiedzialnych Jako pozyty[...]

Rola biotworzyw w gospodarce Unii Europejskiej


  Biotworzywa zostały wyznaczone przez Komisję Europejską na wiodący sektor unijnego rynku. Jak podkreślają autorzy raportu "Bioplastics - Facts and Figures", powołując się na badania European Bioplastics oraz opracowanie Komisji Europejskiej "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe" (Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju: biogospodarka dla Europy), sektor biogospodarczy Starego Kontynentu generuje dziś 2 biliony euro w rocznych obrotów, tworząc jednocześnie 22 miliony miejsc pracy na terenie całej EU. Oznacza to, iż zatrudnienie w tej branży znajduje około 9 proc. wszystkich pracowników Unii. Biogospodarka to szeroki obszar nauk ekonomicznych, związany z procesami produkcji, przetwórstwa oraz wykorzystania zasobów biologicznych Ziemi. Jako system zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań, stanowi ona istotny element strategii rozwoju na poziomie poszczególnych państw, ale również całej Unii Europejskiej, wpisując się w ogólniejszą koncepcję sustainability [1]. Jeden z ważniejszych obszarów biogospodarki wiąże się z wykorzystaniem źródeł odnawialnych do pozyskiwania zarówno energii, jak też surowców - między innymi do produkcji tworzyw sztucznych, także opakowaniowych. Materiały częściowo lub całkowicie pochodzenia naturalnego (takie jak bio-PE czy bio-PET) lub biodegradowalne (przykładowo polilaktyd, PLA) noszą nazw[...]

Współczesny marketing a opakowania do żywności. Cz. II


  W części I artykułu (opublikowanej w nr. 8/2014 "PS") przedstawiono istotną rolę opakowania w marketingu oraz ewolucję strategii komunikacyjnych słynnych marek spożywczych - począwszy od pierwszych lat ich istnienia, kiedy dominujące były takie elementy, jak obraz czy slogan reklamowy, aż po czasy współczesne, gdy opakowanie staje się nierzadko podstawą komunikacji marketingowej.Część II artykułu stanowi prezentację najnowszych światowych trendów marketingowych, takich jak: minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje czy wreszcie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, znajdujące wyraźne odzwierciedlenie w projektowaniu opakowań. Przedstawiono w niej także przyszłość opakowań w kontekście wszystkich wspomnianych trendów marketingowych.Wraz ze wzrostem roli opakowań w marketingu coraz wyraźniej odwzorowują one również ważne aktualne trendy dotyczące promocji produktów. Można to zaobserwować zarówno w sferze socjologiczno-demograficznej - opakowanie zmienia się wraz ze stylem życia konsumentów i dopasowuje do niego, jak też w szeroko pojętym otoczeniu przyrodniczym - zagadnienia zrównoważonego rozwoju, ekologii i powiązanej z nimi odpowiedzialności społecznej biznesu. Większość wspomnianych trendów jest na tyle silna i mocno związana z otaczającym światem, iż także w kolejnych latach stanowić będzie dominantę strategii marketingowych przedsiębiorstw. PRZYSZŁE TRENDY Opakowanie jednostkowe, jako coraz ważniejszy element marketingu, w coraz większym stopniu zaczyna odzwierciedlać aktualne trendy marketingowe. Marketing - według oceny specjalistów, jak choćby analityków Forbesa [18] czy Scotta Brinkera [1] - będzie zmierzał w następujących kierunkach: ??inteligentniejsze, lepiej sprofilowane social media, ??prostota - skuteczne będą strategie proste same w sobie, ale też promujące produkty i usługi służące do uproszczenia życia, ??kryzys tradycyjnej kampanii, która - bazując na taktyce - odwraca uwagę od samego k[...]

Marketing społecznie odpowiedzialny i zjawisko greenwashingu


  Marketing, rozmaicie ujmowany przez poszczególnych badaczy [1-3], stanowi w istocie zespół zaplanowanych, systemowych działań organizacji służących wywieraniu określonego wpływu na rynek. W naturalny sposób intensywność działań marketingowych wynika więc wprost z popytu oraz z poziomu konkurencji w danej branży [4]. Bez tych dwóch czynników nie może bowiem zaistnieć wolny rynek, a konstruowanie strategii marketingowych staje się bezzasadne - i odwrotnie, im większe nagromadzenie podmiotów walczących o tego samego konsumenta, tym intensywniejsza, a nierzadko wręcz agresywniejsza staje się rynkowa gra. Jednym z obszarów, w których zjawisko to jest coraz wyraźniejsze, wydają się zrównoważony rozwój i ekologia. Istotny problem stanowi tu niewątpliwie kwestia samego definiowania pojęć związanych z ochroną środowiska, które dla przeciętnego konsumenta - a więc adresata kampanii marketingowych - niejednokrotnie pozostają niejasne. To zaś stwarza pole zarówno do niezamierzonych, jak też celowych nadużyć. Tak zwany fluffy language, a więc język puszysty, nieprecyzyjny, jest obok zbytnich uogólnień najczęściej wymienianym przez analityków elementem nieetycznego marketingu środowiskowego [5]. W związku z intensywną konkurencją oraz obserwowanym swoistym kryzysem postaw etycznych części organizacji i jako przeciwwaga wobec nich wzmacniają się nurty oraz kierunki badań związane ze społeczną odpowiedzialnością zarówno szeroko pojętego biznesu (Corporate Social Responsibity - CSR), jak też samego marketingu. Wyraźniej piętnowane są także zachowania nieuczciwe, coraz bardziej szczegółowo regulowane przez akty prawne i normatywne [6], ale także - co ważne - poprzez wewnętrzne regulacje branżowe, takie jak przykładowo wytyczne EUROPEN-u, The European Organization for Packaging and the Environment (Europejskiej Organizacji Opakowań i Środowiska). Praktyczne poradniki dotyczące istoty oraz sposobów unikania greenwashingu opracowują równie[...]

 Strona 1  Następna strona »