Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Berski"

Produkcja i wykorzystanie skrobi owsianej

Czytaj za darmo! »

Skrobia owsiana różni się od innych skrobi zbożowych wielkością i kształtem ziarenek. Często występują w postaci agregatów (klastrów), których średnica może dochodzić nawet do 80 μm. Pojedyncze ziarenka mają bardzo nieregularną budowę. Wśród nich wiele jest półokrągłych z jednej, a wielościennych z drugiej strony. Struktura ich powierzchni jest zróżnicowana, występują na niej liczne pory[...]

Skrobia owsiana i możliwości jej wykorzystania


  Od wielu lat owies był postrzegany głównie jako zboże paszowe, ostatnio stracił na znaczeniu, a jego zbiory z roku na rok są coraz mniejsze [Spiss, 2003]. W krajach UE w 2010 r. zebrano 7,7 mln ton owsa [Krzemiński, 2010], a w Polsce zbiory szacuje się na 1321,4 - 1386,1 tys. ton [GUS , 2010].Ostatnio odkryte walory dietetyczne ziarna owsa spowodowa.y, .e zbo.e to prze.ywa swoj renesans z uwagi na wzrost zainteresowania preparatami b.onnikowymi zawieraj.cymi ƒŔ-glukany, w ktore jest ono bardzo zasobne. Na krajowym rynku dost.pne s. ju. takie preparaty jak m.in. Betaven, produkowane przez firm. Microstructure S.A. W trakcie produkcji ƒŔ-glukanow z owsa jako produkt uboczny uzyskuje si. tzw. m.k. resztkow., ktorej jednym ze sposobow wykorzystania mo.e by. produkcja skrobi owsianej [Lim i in., 1992a]. Zainteresowanie skrobi. owsian. w przemy.le wynika z jej niewielkiej .rednicy ziaren, odmiennych w.a.ciwo.ci reologicznych oraz niskiej tendencji do retrogradacji. W przemy.le spo.ywczym mo.e by. wykorzystana jako dodatek do produktow nabia.owych, przek.skowych i zbo.owych. Cennymi w.a.ciwo.ciami s.: powolna krystalizacja, stabilno.. zamra.alnicza oraz trwa.o.. w warunkach wysokiej temperatury i niskiego pH [G.siorowski, 1995, Entwistle i in., 1998, Anonim, 2003]. Skrobia owsiana jest tak.e wykorzystywana w produkcji kosmetykow, czy te. jako zasypka do r.kawiczek chirurgicznych [McCuaig, 1997, Matesevac i Bennett, 2001, Swanson i O lson, 2002, Swanson i R amalingam, 2003]. Jej produkcja w skali .wiatowej jest minimalna, g.ownie z powodu trudno.ci z oddzieleniem skrobi od innych frakcji, takich jak: b.onnik, bia.ko czy t.uszcz, co z kolei jest spowodowane silnym wi.zaniami pomi.dzy tymi sk.adnikami oraz obecno.ci. ƒŔ-glukanow [Lim i in., 1992a, BeMiller i Whistler, 2009]. Dlatego te. wykorzystanie do produkcji skrobi m.ki owsianej, stanowi.cej produkt uboczny przy produkcji ƒŔ-glukanow, wydaje si. by.[...]

Produkcja skrobi z ziarna sorgo, ryżu, żyta i jęczmienia Część I. Produkcja skrobi z sorga i ryżu


  Wzrastające zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym skrobią, pociąga za sobą poszukiwanie nowych źródeł tego surowca. Dodatkowym bodźcem może być chęć pozyskania skrobi o nietypowych właściwościach, które mogłyby znaleźć specyficzne zastosowanie np. w produkcji kosmetyków. Produkcja skrobi może też służyć pełniejszemu wykorzystaniu ziarna zbóż. Obecnie na świecie większość skrobi jest pozyskiwana z kukurydzy (73%). Inne surowce to kassawa (14%), pszenica (8%), ziemniaki (4%) oraz pozostałe (1%). Udział poszczególnych surowców jest uzależniony od lokalizacji (tab. 1); 60% produkcji skrobi pszennej wytwarza się w krajach europejskich, a 20% w Azji. W E uropie Zachodniej 46% wyprodukowanej skrobi pochodzi z kukurydzy, 36% z pszenicy, ok. 19% to skrobia ziemniaczana. W C hinach wzrasta przetwórstwo kukurydzy na skrobię w tempie 15% w skali roku, konkurując z przetwórcami w US A czy Europie [5]. O wyborze surowca decydują, obok dostępności i ceny, szczególnie możliwości technologiczne i ekonomika procesu produkcyjnego. Nie licząc kukurydzy i pszenicy pozostałe rodzaje zbóż nie mają większego znaczenia w światowej produkcji skrobi [16]. Skrobia z sorgo Budowa i skład ziarniaka sorgo jest bardzo zbliżony do kukurydzy. Z tego też powodu technologia produkcji skrobi z sorgo jest podobna do stosowanej w przypadku skrobi kukurydzianej [4, 6]. W przypadku słabiej rozwiniętych krajów, gdzie istnieje problem z regularnymi dostawami surowca o odpowiedniej jakości, oba te surowce m[...]

Produkcja skrobi z ziarna sorgo, ryżu, żyta i jęczmienia Część II. Produkcja skrobi z ziarna żyta i jęczmienia


  Zboże to jest głównie uprawiane w E uropie, a Polska jest jednym z jego ważniejszych producentów (po Rosji i Niemczech). Z uwagi na niewielką produkcję żyta (ok. 0,5% światowej produkcji zbóż) zainteresowanie skrobią żytnią jest niewielkie. Są znane różne laboratoryjne metody wyosabniania skrobi żytniej [14, 15]. W byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej opracowano patenty opisujące izolację skrobi żytniej oraz prowadzono badania na instalacji pilotażowej [14]. Schemat działania przedstawiono na rysunku 4. Znacznym problemem w izolacji skrobi żytniej jest obecność śluzów (pentozanów), które zwiększają lepkość zawiesiny, co redukuje się poprzez dodatek enzymów [4, 14]. Ziarniaki żyta rozdrabnia się w młynie udarowym, a z powstałej mąki tworzy się zawiesinę w wodzie z dodatkiem SO 2 (0,15-0,5%). By zmniejszyć lepkość zawiesiny dodaje się preparaty enzymatyczne lub zakwas, a następnie inkubuje w temperaturze 38-40°C przez 5-24 godzin. W prowadzonych badaniach do sporządzenia zawiesiny użyto 300 kg mąki, 500 kg wody oraz 1 kg zakwasu. Próbowano też użyć wody procesowej z odzysku, jako źródła mikroorganizmów w miejsce zakwasu [14]. Zabieg ten pozwala zaoszczędzić czystą wodę. Aby zwiększyć powtarzalność procesu, stosowano preparaty enzymatyczne pochodzenia mikrobiologicznego [14]. W trakcie inkubacji pH obniża się od 5,5-6,0 do 3,3-4,0, a temperatura z 37°C do 30°C. Inkubacje prowadzon[...]

Rynki nowych produktów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Polski przemysł piekarski i ciastkarski znany jest z wysokiej jakości i doskonałego smaku produkowanych wyrobów. Pieczywo dostarczane jest ostatnio do Austrii, Czech, Niemiec, a nawet Wielkiej Brytanii czy Rosji. Piekarnie z polskimi wyrobami cieszą się dużym uznaniem, nie tylko wśród mieszkających tam rodaków. Przedstawione w niniejszym artykule możliwości opracowania nowych produktów piek[...]

The effect of malting on green lentils and their suitability for wort production DOI:10.15199/64.2019.10.1


  Introduction Lentils (Lens culinaris) are the edible lens-shaped seeds of the lentil plant [7]. Similar to soybeans and peas, lentils are legumes and belong to the family of the Leguminosae [34]. They were one of the earliest crops to be domesticated by humans, along with grains such as einkorn, emmer and barley. Modern lentil production has been mainly led by Canada, India and Turkey, with an average crop production of 3.73, 1.22 and 0.43 million metric tonnes in 2017 [28]. Normally cooked and processed into a solid dish, the most common vari[...]

 Strona 1