Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Rzeszutko"

Ściany akustyczne z pustaków ceramicznych Porotherm

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych funkcji, jaką muszą spełnić budynki, jest izolacja przed hałasem pochodzącym z otoczenia budynku od instalacji oraz hałasemprzenikającym z innych pomieszczeń w budynku. Poziomhałasu, który przenika do pomieszczeń wewnątrz budynków, ma zasadniczy wpływ na ich właściwości użytkowe. Tak ważny aspekt warunków mieszkalnych, jakim jest izolacyjność akustyczna pomieszczeń,[...]

Porotherm Profi - szlifowane pustaki ceramiczne

Czytaj za darmo! »

Potrzeba nowoczesnych rozwiązań oraz postęp technologiczny bezustannie wywiera wpływ na obliczemateriałów budowlanych. Tradycyjna cegła ceramiczna, która jeszcze nie tak dawno była podstawowym budulcem nowoczesnych budynków, przez ostatnie lata zmieniła się nie do poznania. Początkowo wprowadzono drążenia, zwiększając jednocześnie jej objętość i opracowując coraz to nowocześniejsze systemy połączeń. Nie bez znaczenia stały się również właściwości samego czerepu ceramicznego, co pociągnęło za sobą jego modyfikację przez stosowanie środków poryzujących w procesie produkcji. Zmiany te doprowadziły do powstania nowoczesnych, poryzowanych pustaków ceramicznych, łączonych na "pióro+wpust" o tak dobranych wymiarach i geometrii, by spełnić wszystkie współczesne wymagania stawiane przegr[...]

Porotherm T Profi/Dryfix ceramiczne pustaki na ściany jednowarstwowe bez docieplenia DOI:10.15199/33.2015.04.03

Czytaj za darmo! »

Rozwój pustaków ceramicznych pozwolił na osiągnięcie przez nie właściwości użytkowych pozwalających na wznoszenie jednowarstwowych ścian zewnętrznych, w których nadrzędne są funkcje: konstrukcyjna (nośna) oraz termoizolacyjna (ograniczenie strat ciepła). Ilość ciepła, jaka może przenikać przez przegrody zewnętrzne, została określona w przepisach. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowi[...]

Aktualne wymagania izolacyjności akustycznej i termicznej ścian wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych DOI:10.15199/33.2015.08.03


  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nowym obowiązkiem w budynkach wielorodzinnych jest stosowanie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi i korytarzami, łączących dobre parametry akustyczne (R’A1 ≥ 50 dB) i termiczne (Umax = 1,0W/m2K). Spełnienie takich wymagań jest nowym doświadczeniem zarówno dla projektantów budynków, jak i firm dostarczających odpowiednie materiały i technologie. Projektanci i producenci starają się proponować różne rozwiązania. Najprostsze wydaje się docieplenie przegrody. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dodana warstwa termoizolacyjna zmienia nie tylko właściwości termiczne ściany, ale może mieć negatywny wpływ na jej parametry akustyczne. Wiadomo, że docieplając przegrodę styropianem, jej izolacyjność akustyczna zmniejszy się. Ponadto w przypadkach, w których istotne jest bezpieczeństwo pożarowe (w dużych obiektach z reguły jest to ważna kwestia), odporność ogniowa przegrody musi być rozpatrywana z warstwą docieplenia. Ceramiczna ściana o podwyższonej izolacy[...]

Budynki wielorodzinne - wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej i cieplnej ścian wewnętrznych DOI:


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [1] stawia wymaganie, aby w wielorodzinnych budynkachmieszkalnychwokreślonych miejscach (pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi i korytarzami) stosować ściany wewnętrzne łączące dobre parametry akustyczne (R’A1 ≥ 50 dB) z podwyższonymi wymaganiami termicznymi (UCmax = 1,00 W/m2K). Spełnienie wymienionych wymagań oddzielnie nie stanowi problemu w przypadkuwiększości przegród budowlanych z powszechnie stosowanych materiałów. Jednak połączenie ich w jednej przegrodzie to nie lada wyzwanie dla projektantów. Dzieje się tak z prostej przyczyny - izolacyjność cieplna jest przeciwieństwem izolacyjności akustycznej. Powszechnie znane masywne przegrody charakteryzujące się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną słabo izolują ciepło. I odwrotnie -materiały lekkie o niskim współczynniku przewodzenia ciepła charakteryzują się nie najlepszą izolacyjnością akustyczną. Projektanci i producenci w różny sposób starają się spełnić wymienione wymagania. Najprostsze wydaje się docieplenie przegrody. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dodana warstwa materiału termoizolacyjnego zmienia nie tylko właściwości cieplne, ale często ma negatywny wpływ na parametry akustyczne. Ponadto w przypadkach, gdzie istotne jest bezpieczeńst[...]

Porotherm Nowoczesne rozwiązania jednowarstwowych ścian ceramicznych DOI:


  Jednym z podstawowych wymagań stawianych budynkom jest dostateczna ochrona przed ucieczką ciepła. Ostatnie lata przyniosły zarówno nowe wymagania w tej dziedzinie, jak i nowe rozwiązania pozwalające je spełnić. Stale rosnące ceny energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń każą coraz intensywniej szukać nowych "cieplejszych" rozwiązań. Ponadto oszczędność energii to oszczędność środowiska. Aspekt ekologiczny jest niezwykle istotny z punktu widzenia kurczących się zasobów nieodnawialnych surowców energetycznych oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego z powodu emisji CO2 i innych szkodliwych gazów oraz pyłów. Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków Wymagania ochrony cieplnej budynków w Polsce reguluje Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w[...]

Wyniki badań promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych


  Obowiązujące w budownictwie przepisy prawne [7, 8, 9] wymagają zapewnienia mieszkańcom ochrony przed nadmiernympromieniowaniemjonizującymw budynkachmieszkalnych, a przede wszystkim całego ciała przed promieniowaniem gamma (szacowane na ok. 25% dawki) oraz układu oddechowego przed promieniowaniem alfa (szacowane na ok. 75% dawki). Źródła promieniowania Źródłem promieniowania gamma w pomieszczeniach budynku są głównie trzy naturalne pierwiastki promieniotwórcze: potas K-40; rad Ra-226 oraz tor Th-232, zawarte w wyrobach zastosowanych w budynku i występujące w podłożu, na którym jest on posadowiony, a także przenikająca przez przegrody budynku składowa promieniowania kosmicznego. Narażenie układu oddechowego na promieniowanie alfa wynika z obecności radonu i produktów jego rozpadu w powietrzu pomieszczeń. Źródłem radonu w budynku są wcześniej wymieniane dwa naturalne pierwiastki promieniotwórcze - rad Ra-226 i Ra-224 (pochodna toru Th-232), zawarte w wyrobach budowlanych pochodzenia mineralnego stosowanych w budynkach [1]. Fakty stwierdzone w wyniku badań są następujące: - promieniowanie pochodzące z materiałów budowlanych stanowi ok. 10% promieniowania, na jakie narażony jest człowiek i jest na tymsamympoziomie, co promieniowanie od spożycia jedzenia i picia (ok. 50% promieniowania pochodzi z radonu, z czego materiały budowlane stanowią tylko 20%, a pozostała część to promieniowanie z gruntu); - promieniotwórczość naturalnamateriałów budowlanych jest zbliżona do promieniotwórczości naturalnej człowieka; - 80%promieniowania alfa wynikającego z obecności radonu w pomieszczeniach pochodzi z gruntu, na którym budynek jest usytuowany. Wynika z tego, że zdecydowanie większe znaczenie ma usytuowanie budynku niż rodzaj materiału, z którego jest wznoszony; - w Polsce, wg CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej) wartość dopuszczalnej dawki efektywnej (będąca obrazem wszystkich dawek promieniowa[...]

 Strona 1