Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Blandyna Osowiecka"

Badania odporności termicznej asfaltów modyfikowanych przeznaczonych na nawierzchnie drogowe DOI:10.15199/62.2019.7.8


  Nasilające się wymagania wobec nawierzchni, szczególnie dotyczące jej odporności na koleinowanie oraz niskotemperaturowe spękania, przekonują producentów materiałów drogowych do ulepszenia ich właściwości. Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych stosuje się obecnie asfalty konwencjonalne lub asfalty modyfikowane, w tym asfalty wysokomodyfikowane. Asfalty wysokomodyfikowane stanowią nową grupę lepiszczy modyfikowanych kopolimerem styren- -butadien-styren (SBS), które odznaczają się ponadstandardowymi właściwościami funkcjonalnymi1-3). W standardowych polimeroasfaltach zawartość SBS nie przekracza 7,0% mas. Znaczącą poprawę trwałości nawierzchni asfaltowych zapewnia zwiększenie zawartości polimeru w asfalcie. Ważne jest przekroczenie granicy 7,0-7,5% mas. zawartości SBS, ponieważ wskutek pęczenia polimeru faza polime98/ 7(2019) 1079 Prof. dr hab. inż. Janusz ZIELIŃSKI w roku 1977 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Oddział w Płocku. Jest kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i sekretarzem Rady Programowej "Przemysłu Chemicznego". Specjalność - tworzywa sztuczne, technologia ciężkich frakcji ropy naftowej, płyny chłodnicze. rowa w lepiszczu staje się fazą ciągłą2). W wyniku tego następuje odwrócenie faz objętościowych w roztworze polimeru z asfaltem, co wpływa na większą odporność mechaniczną nawierzchni. Oprócz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej nawierzchnie asfaltowe powinny odznaczać się znaczną trwałością. Niestety, nieuchronnym procesem fizykochemicznym zachodzącym z upływem czasu, pod wpływem różnych czynników, jest starzenie lepiszczy asfaltowych. Prowadzi ono do zmian właściwości użytkowych asfaltu. Czynnikami determinującymi starzenie są podwyższona temperatura oraz powietrze. Rozróżnia się dwa zasadnicze etapy starzenia lepiszczy asfaltowych: star[...]

Effect of aging on group composition of bituminous binders Wpływ starzenia na skład grupowy lepiszczy asfaltowych DOI:10.15199/62.2017.4.2


  Two com. petroleum bitumens were aged at 163-240°C for 120-360 min and studied for group compn. by elution chromatog. An increase in content of asphaltenes and a decrease in contents of resins as well as arom. and satd. hydrocarbons were obsd. during aging. Przedstawiono wyniki badań zmian składu grupowego asfaltu drogowego oraz asfaltu modyfikowanego w wyniku procesu starzenia krótkoterminowego (technologicznego). Rozdział lepiszczy asfaltowych na frakcje przeprowadzono metodą chromatografii elucyjnej. Ocenę wpływu starzenia dokonano na podstawie zmiany zawartości poszczególnych składników grupowych w stosunku do asfaltów niestarzonych. W wyniku starzenia nastąpiła zmiana składu grupowego badanych lepiszczy asfaltowych i była tym większa im dłuższy był czas i wyższa temperatura starzenia asfaltu. Potwierdzono występowanie konwersji składników grupowych. Proces starzenia technologicznego lepiszczy asfaltowych zachodzi podczas mieszania tych lepiszczy z kruszywem w temp. powyżej 150°C w trakcie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na otaczarni. Zjawisko starzenia w wysokiej temperaturze dotyczy wszystkich rodzajów asfaltów i jest dość dobrze rozpoznane, a w normach dotyczących wyrobów asfaltowych podawane są zwykle wymagania ograniczające stopień zmian właściwości tych produktów. Zwykle uznaje się, że bezpieczną wartością temperatury, podczas której nie zachodzi nadmierne starzenie, jest 180-200°C (w zależności od typu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej). Niemniej jednak w praktyce firm drogowych, produkujących mieszanki asfaltowe w celu wbudowania ich w warstwy nawierzchni, dość często dochodzi do sytuacji, gdy droga budowana jest pod koniec roku, w niekorzystnych warunkach pogodowych. Aby ułatwić zagęszczanie i osiągnięcie wymaganych parametrów wykonanej warstwy niezbędna jest właściwa urabialność rozkładanej i wałowanej mieszanki, co wymaga, aby charakteryzowała się ona odpowiednią temperaturą. W warunkach jesi[...]

Utylizacja odpadów tworzyw sztucznych w asfaltach naftowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy na temat wytwarzania i struktury mieszanek polimerowo-asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek modyfikowanych odpadami gumowymi oraz odpadami polimerów termoplastycznych. A review, with 51 refs., of processes for manufg. the polymer- bitumen mixts. and their structures. In particular, mixts. modified with rubber and thermoplastics wastes were taken into consideration. Materiałowy recykling odpadów z tworzyw sztucznych1) nie wiąże się wprawdzie z dodatkowym zużyciem energii na degradację polimerów, zawartych w tych tworzywach, ale może być praktycznie stosowany jedynie w przypadku "czystych" odpadów tworzyw termoplastycznych (odpady poprodukcyjne, opakowania po wodzie itp.). W przypadku odpadów mieszanych, zawierających różne typy polimeró[...]

Badania nad zastosowaniem odpadów tworzyw sztucznych do modyfikacji asfaltów naftowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację asfaltów naftowych przedmieszkami sporządzonymi z odpadów EPS lub miału gumowego z wtórnymi bitumami naftowymi. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania otrzymanych kompozycji jako lepiszcz do budowy nawierzchni drogowych. Three com. petroleum road or industrial bitumens were modified by addn. of blends of rubber fines or expanded polystyrene waste with com. secondary petroleum bitumens at 250°C for 90-120 min or at 250°C for 360-480 min, resp., to improve bitumen properties (softening temp., ductility, penetration, dispersion stability) and utilize the plastics waste. The best properties showed the mixt. of the soft road bitumen (80%), rubber fine (7%) and clarified catalytic cracking oil or furfurol ext. (13%) and the mixt. of th[...]

Badania nad wykorzystaniem odpadów termoplastów do modyfikacji wtórnych bitumów naftowych

Czytaj za darmo! »

Określono warunki (temperatura, czas mieszania, składy) sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych, zawierających odpady tworzyw sztucznych i wtórne bitumy naftowe. Oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Przewiduje się wykorzystanie tych kompozycji do modyfikacji asfaltów naftowych i otrzymywania lepiszcz oraz materiałów izolacyjno-uszczelniających. Polyethylene, polypropylene, polystyrene, polycarbonate and polyethylene terephthalate wastes were compounded (5-70% by mass) with 5 secondary petroleum-derived bitumens at 140-220°C for 60-120 min. The blends were studied for softening point (96-144°C), hardness (1-171 N/mm2), max. tensile stress (4-20 MPa) and elongation at break (10-110%). The highest compatibility was evidenced for polysty[...]

The study on properties of bitumen-wax blends Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku DOI:10.15199/62.2017.4.3


  Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150-170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty. Asfalty są bardzo ważnym lepiszczem stosowanym do wytwarzania nawierzchni drogowych. Modyfikacja asfaltów poprawia ich właściwości. Niemodyfikowane asfalty mają mniejszą odporność na pękanie w niskiej temperaturze, mniejszą trwałość zmęczeniową, mniejszą odporność na zniszczenia powierzchniowe pod wpływem działania środków odladzających i większą podatność na powstawanie trwałych odkształceń1-4). Od wielu lat do asfaltów są dodawane różne związki mające na celu polepszenie ich właściwości. Ponieważ stosowanie polimerów do modyfikacji jest kosztowne i wymaga specjalnej aparatury, zaczęto dodawać tańsze substancje, które dają podobny efekt do wielkoczą-steczkowych modyfikatorów5, 6), np. miał gumowy powstały ze zużytych opon samochodowych, siarkę, sole kwasów organicznych, żywice syntetyczne, asfalty naturalne. Każdy z tych dodatków nadaje asfaltowi pewne specyficzne i lepsze właściwości4). Właściwości asfaltu ulegają istotnym zmianom w funkcji temperatury i czasu działania obciążenia. Pożądane jest, by zakres lepkosprężystości lepiszcza był szeroki, aby nie zmieniało ono swego stanu reologicznego w ekstremalnych temperaturach. Celem modyfikacji asfaltów jest poprawa właściwości użytkowych dróg oraz wydłużenie czasu ich eksploa[...]

 Strona 1