Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Delis"

Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric precipitation Oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w opadach atmosferycznych DOI:10.15199/62.2016.3.11


  Seven polycyclic arom. hydrocarbons were detd. by high performance liq. chromatog. with fluorescence detection in hexane and CH2Cl2 exts. of particulate matter-contg. rainwater samples. Two stage extn. and addn. of NaCl to the rainwater samples were recommended to increase the recovery of the hydrocarbons from the samples. Związki organiczne zaliczane do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), szczególnie posiadające w swojej budowie cztery i więcej pierścieni, wykazują działanie kancerogenne i mutagenne. Właśnie dlatego od wielu lat prowadzone są badania nad występowaniem WWA w środowisku. W Europie wykonywane są pomiary monitoringowe WWA w powietrzu atmosferycznym wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja metodyki pozwalającej na ilościowe oznaczanie WWA w opadach atmosferycznych. Sprawdzono parametry mające istotny wpływ na wydajność ekstrakcji. Zamieszczone wyniki wskazują, że najwyższe wartości odzysku, w zakresie 84,4-113%, uzyskano po dodaniu do próbki 1 g chlorku sodu i ekstrakcji dichlorometanem. Pomiary WWA wykonano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). Związki organiczne zaliczane do WWA zostały zaklasyfikowane podczas Konwencji Sztokholmskiej do trwałych zanieczyszczeń organicznych1, 2). Są one toksyczne, charakteryzują się dużą trwałością w środowisku, ulegają bioakumulacji i mają zdolność do przemieszczania się na duże odległości. Obecne w środowisku WWA mogą być pochodzenia naturalnego (pożary, wybuchy wulkanów) lub antropogenicznego. WWA powstają podczas niepełnego spalania i pirolizy paliw kopalnych i drewna, oraz przerobu ropy naftowej. Antropogenicznym źródłem pochodzenia WWA jest transport (spaliny silników samochodowych), przemysł oraz wytwarzanie energii. Istotną rolę w transporcie i depozycji WWA odgrywa powietrze atmosferyczne, w którym występują one w formi[...]

Optymalizacja warunków oznaczania lotnych związków organicznych w glebie statyczną techniką headspace


  Przedstawiono postępowanie analityczne przy oznaczaniu węglowodorów aromatycznych (BTEX) oraz chlorowanych węglowodorów alifatycznych w stałych matrycach środowiskowych (gleba). Opracowano metodę przygotowania próbek do oznaczania lotnych związków organicznych oraz ustalono parametry pracy przystawki headspace (HS) i chromatografu gazowego. Wyznaczone podstawowe parametry metrologiczne metody: precyzja i odzysk, potwierdzają przydatność opracowanej metody do rutynowej analizy stałych próbek środowiskowych. Contents of volatile arom. and Cl-contg. aliph. hydrocarbons in soil samples were detd. by gas chromatog. coupled with mass spectroscopy in headspace, to evaluate the occuracy and precision of the method. The results met the requirements of environmental anal. Węglowodory BTEX są groźnymi zanieczyszczeniami organicznymi gleby. Niektóre z nich wykazują działanie toksyczne i kancerogenne. Właściwości tych związków, charakteryzujących się pewną rozpuszczalnością w wodzie, oraz ich zastosowanie sprawiają, że mogą one występować w różnych elementach środowiska. Jednym z ważniejszych źródeł obecności BTEX w środowisku jest wyciek paliw i oleju napędowego z podziemnych zbiorników. Innymi źródłami zanieczyszczeń są miejskie i przemysłowe odpady, ruch samochodowy i przemysł. Zanieczyszczenie gleb produktami ropopochodnymi wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną oraz na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Oznaczanie zawartości BTEX i alifatycznych węglowodorów chlorowanych wykonywane jest w ramach monitoringu, jak również prowadzone są prace dotyczące wykorzystania procesu bioremediacji do redukcji stężeń tych związków w glebie1, 9). Do oznaczania lotnych związków organicznych (LZO) w próbkach ciekłych i stałych wykorzystywana jest technika chromatografii gazowej sprzężona ze spektrometrią mas1-4). Stosowane są także detektory: płomieniowo-jonizacyjny (FID)5-7) i wychwytu elektronów (ECD)8). Oprócz metod rozdzielania i[...]

Zastosowanie statycznej techniki headspace GC-MS do oznaczania benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu w glebie i roślinach


  Do oznaczania benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu w próbkach gleb i roślin zastosowano technikę headspace. Próbki analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Opracowana procedura pozwala w sposób szybki i prosty uzyskać informację o zawartości BTEX w próbkach środowiskowych z pominięciem długiego etapu przygotowania próbki. Opracowaną metodę charakteryzuje wysoka czułość oraz zadowalające wartości odzysku (40-132%) i współczynnika zmienności (CV<30%). Granica wykrywalności metody wynosi 0,06 ng/mL. PhH, PhMe, PhEt and xylene isomers were detd. in plant, soil and ref.soil samples by static headspace anal. performed by using gas chromatog. coupled with mass spectrometry. Good sensitivity as well as satisfactory recovery and precision were achieved. The limits of the hydrocarbon detection reached at 0.06 ng/mL levels. Lotne związki organiczne (LZO) należą do grupy zanieczyszczeń organicznych powszechnie występujących w powietrzu, wodzie i glebie. Źródła występowania LZO w środowisku to zarówno procesy naturalne, jak: procesy wegetacyjne niektórych organizmów, pożary Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Stanisława Górska, Monika Delis*, Paulina Chaber Zastosowanie statycznej techniki headspace GC-MS do oznaczania benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu w glebie i roślinach Application of static headspace GC-MS for the determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in soil and plants Laboratorium Monitoringu Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, tel.: (22) 621-50-83, fax: (22) 629-52-63, e-mail: monika.delis@ios.edu.pl Stanisława GÓRSKA w 1981 roku ukończyła Technikum Chemiczne w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 1994 r. jest pracownikiem Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Specjalność - techniki chromatograficzne. Dr inż. Monika DELIS[...]

 Strona 1