Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jan Gierczak"

Płatwie profilowane na zimno w dachach z lekkiej obudowy

Czytaj za darmo! »

Przeważnie jako przekrycie dachów z lekkiej obudowy stosuje się blachy trapezowe z warstwami izolacyjnymi, a w przypadku dachów nieocieplanych same blachy trapezowe. Możemy też wykorzystywać przekrycia systemowe, np. panele. Istotnym zagadnieniem jest konstrukcja pod takie przykrycia (fotografia 1), która składa się przeważnie z płatwi, spoczywających na ramach portalowych. Tradycyjne rozwiązania konstrukcyjne płatwi stanowią dwuteowniki lub ceowniki gorącowalcowane. Przy większej rozpiętości (powyżej 12,0 m), stosuje się kraty z profili gorącowalcowanych. Elementy te są nieekonomiczne z powodu ich ciężaru własnego, który wynosi 8 - 16 kg/m2, dlatego też płatwie profilowane na zimno w kształcie Z lub Σ cał ko wi cie wy par ły pro fi le go rą co wal co wa ne. Kon se kwen cją wła ści we go do bo ru pła twi jest ni ski wskaź nik zu ży cia sta li wy no szą cy 4 - 6 kg/m2, co po wo du je zmniej sze nie kosz tów re ali za cji da ne go obiek tu. Po nad to sto so - wa nie wal co wa nych na zim no pro fi li (fotografia 2) umoż li wia sto so wa nie blach tra pe zo wych wy so ko ści 35 mm i gru bo ści od 0,63 mm, gdyż są one gę ściej roz miesz czo ne na da chu niż pła twie wy ko na ne z pro fi li go rą co wal co - wa nych. Wprzy pad ku pła twi zim no gię tych ich roz staw wy no si 1,0 - 2,0m, na - to miast go rą co wal co wa nych 3,0 - 4,0m. Po nad to, pła twie pro fi lo wa ne na zim - no są wy ko ny wa ne z blach ocyn ko wa nych, któ re nie wy ma ga ją do dat ko we go za bez pie cze nia an ty ko ro zyj ne go.Podstawowymi elementami nośnymi obudów dachowych hal są stalowe, powlekane tworzywami sztucznymi blachy trapezowe pierwszej i drugiej generacji grubości 0,55 - 1,50 mm oraz zimnogięte ocynkowane płatwie dachowe i rygle ścienne. Płatwie to najczęściej profile o przekroju Z, C lub Σ mające najczęściej schemat ciągłej belki wieloprzęsłowej lub belek dwuprzęsłowych z nasadkami imijankowym usytuowaniem względem osi rygli ram. [...]

Konstrukcje wsporcze pod obudowę ścian osłonowych


  Podstawowymi elementami nośnymi obudówściennych i dachowych hal są stalowe, powlekane tworzywami sztucznymi blachy trapezowe pierwszej i drugiej generacji grubości 0,55 - 1,50mmoraz zimnogięte ocynkowane płatwie dachowe i rygle ścienne. Płatwie i rygle ścienne to najczęściej profile o przekroju Z, C lub Σ. Rygle ścienne są z reguły belkami jednoprzęsłowymi, wzmocnionymiwpłaszczyznach pionowych systememcięgien z prętów średnicy 6 - 12 mm. Stężenia dachowe i ścienne mocowane są do głównych profili nośnych (np. ram) i nie przekazują obciążeń na rygle i płatwie. Istnieje też możliwość przeniesienia sił pochodzących od stężeń przez płatwie lub rygle ścienne w szczególności w halach bez suwnic natorowych. Elementy profilowane na zimno najczęściej znajdują się w klasie 3 lub 4. Należy je projektować zgodnie z normą PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno lub z normą PN-EN-1993-1-3:2008. Z normy tej można korzystać w przypadku kształtowników profilowanych z blach grubości 1,5 - 6 mm oraz z blach i kaset profilowanych z blach grubości 0,5 - 3 mm. Konstrukcje lub elementy konstrukcji szczególnego rodzaju lub przeznaczenia, w tym konstrukcje przeznaczone do seryjnej produkcji, powinny być poddawane badaniomdoświadczalnym. [...]

Badania jednoprzęsłowych płyt warstwowych


  Wlaboratorium Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono badania płyt warstwowych w skali naturalnej produkcji Kingspan sp. z o.o. Płyty pracowały jako wolnopodparte o rozpiętości 6,0 m, statycznie obciążone równomiernie rozłożonymobciążeniem. Celembadań było określenie nośności granicznej płyt warstwowych oraz wyznaczenie ścieżki równowagi statycznej (obciążenie - przemieszczenie). Badano następujące rodzaje płyt: ● XD 70 blacha trapezowa grubości 0,7 mm (3 szt.); ● XD 70 blacha trapezowa grubości 0,9 mm (3 szt.). Płyty warstwowe KS1000 XD z rdzeniemizolacyjnymz pianki poliuretanowej przeznaczone są do stosowania jako przekrycia dachowe w połączeniu z wierzchnią warstwą wodoszczelną. Warstwa wodoszczelna może być wykonana zmembrany PVC i EPDMmocowanej mechanicznie lub z papy bitumicznej zgrzewalnej. Płyty te mają zastosowanie w układach konstrukcyjnych dachu z płatwiami lub w systemie bezpłatwiowym ominimalnymspadku dachu 2%. Ponadto płyty te można stosować w obiektach, których minimalna temp[...]

Katastrofa budowlana hali stalowej podczas montażu DOI:


  Opisana katastrofa budowlana przedstawia przykład zniszczenia się lekkiej konstrukcji stalowej o schemacie ramowymw czasie jejmontażu. Poprzeczny układ nośny składał się z dwunawowej ramy o łącznej rozpiętości 80 m. Niekonwencjonalny przebieg katastrofy pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu montażu w systemie lekkich hal stalowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Słowa kluczowe: katastrofa, konstrukcja stalowa, obciążenie wiatrem. Konstrukcje stalowe z lekką obudową charakteryzują się małym zużyciemstali (poniżej 20 kg/m2), co bezpośrednio przekłada się na niższy koszt realizacji inwestycji. Płatwie oraz rygle ścienne są przeważnie wykonane z kształtownikówprofilowanych na zimno, natomiast ramy główne jako blachownice o przekroju dwuteowym o zmiennej wysokości. Obciążenia poziome działające w kierunku prostopadłym do osi podłużnej hali są przekazywane z płaszczyzny ścian przez rygle na główną konstrukcję nośną - ramy poprzeczne, a stamtąd na fundamenty. Stateczność w kierunku poprzecznym hali jest zapewniona przez sztywność i geometryczną niezmienność głównej konstrukcji nośnej. W kierunku osi podłużnej hali obciążenia poziome są przekazywane z płaszczyzny ścian przez rygle na słupy ścian szczytowych, na stężenia dachowe i dalej na stę[...]

Ocena zagrożenia korozyjnego i przedłużenie żywotności wrót wspornych śluzy żeglugowej w Brzegu Dolnym DOI:10.15199/33.2015.10.12


  W artykule omówiono procedurę poprawy stanu technicznego wrót wspornych głowy dolnej śluzy żeglugowej w Brzegu Dolnymna rzece Odrze, zagrożonych sytuacją awaryjną. Prace obliczeniowe poprzedzono dokładną inwentaryzacją elementów stalowych konstrukcji wrót, wraz z identyfikacją ich uszkodzeń.Wyniki prac pomiarowych, badawczych oraz obliczeń numerycznych pozwoliły na wskazanie wymaganego zakresu prac naprawczych wrót wspornych, a także na wydanie orzeczenia o możliwej dalszej ich eksploatacji. Słowa kluczowe: śluza żeglugowa, ocena stanu technicznego, konstrukcja stalowa, wytrzymałość konstrukcji.Rozwój żeglugi śródlądowej w Europie i na świecie jest konsekwencją przeciążenia sieci transportu drogowego. Transport wodny śródlądowy uważany jest za najbezpieczniejszy, przyjazny środowisku, efektywny z uwagi na niewielkie koszty eksploatacji oraz koszty utrzymania infrastruktury [1]. Wostatnich kilku latach także w Polsce zaczęto rozważać możliwość zwiększenia udziału żeglugi śródlądowej w transporcie towarowym i pasażerskim, w tym rewitalizację ok. 700 km Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) i przywrócenia jej funkcji drogi wodnej III klasy ważności. Odcinek od Kędzierzyna- Koźla do Brzegu Dolnego, tzw. Odra skanalizowana, składa się z 24 jazów i śluz pozwalających na żeglugę barkami o ładowności do 1000 t. W latach siedemdziesiątych XX w., w okresie świetności żeglugi, Odrą transportowano nawet 12 - 14mln t ładunków rocznie, a obecnie 3 - 4 mln t, co stanowi niewielki procent w porównaniu z transportemkolejowymi drogowym. Wynika to z wieloletniego niedoinwestowania żeglugi śródlądowej i dekapitalizacji obiektów hydrotechnicznych, głównie śluz żeglugowych [2]. Z reguły najbardziej zniszczone są stalowe wrota śluz na skutek postępującej korozji i uszkodzeń od obiektówpływających. Remonty kapitalne śluz są rozłożone na poszczególne lata, ale czasemzachodzi konieczność doraźnej poprawny nośności wrót, aby ich zagrożenie awa[...]

 Strona 1