Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW MICZULSKI"

Application of knowledge discovery methods in diagnostics of standard radio frequency generator

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowana w artykule różnorodność przebiegów czasowych, charakteryzujących pracę generatora radiowej częstotliwości wzorcowej, wymagała opracowania odpowiednich procedur postępowania w celu pozyskania wiedzy diagnostycznej. Na etapie wstępnego przygotowania danych wejściowych zastosowano metody grupowania i analizy szeregów czasowych. Metody te pozwoliły w istotny sposób poprawić jakość pozyskanej wiedzy. Dla otrzymanego skorygowanego przebiegu czasowego zastosowano model regresji liniowej składający się z segmentów opisywanych odcinkami liniowymi. Otrzymany model umożliwia obliczanie wskaźników odchylenia radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej. Pozwala to m.in. operatorom ocenić niestabilność generatora oraz korygować wartość częstotliwości generowanego sygnału[...]

Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale


  The Polish time scale UTC(PL) is a local realization of the Universal Coordinated Time. The UTC is calculated as a weighted mean on the basis of constant comparisons of the atomic clocks located in numerous countries worldwide. The UTC(PL) is realized at the COM with the use of a selected HP5071A type cesium-beam atomic clock and a control device (microphasestepper), which provides introduction of corrections for the purpose of as good compatibility of the UTC(PL) with the UTC. The corrections for the UTC(PL) are set by the BIPM at the interval of five days. The values of such corrections for a given month are published by the BIPM in the bulletin of the “Circular T" series for the dates of the MJD (Modified Julian Date) ending with the digits 4 and 9. The problem of maintaining as good compliance of the UTC(PL) with the UTC as possible results from the significant delay in issuing the “Circular T" bulletin. It is available approximately on the 10th day of the following month. In such a case, the sole possible remedy is to predict the value of corrections for the following month. The learning process of the networks and predictions of the corrections for a given month are based upon the corrections published by the BIPM in the previous months and the results of the comparison of the clock which realizes the national atomic time scale for the same period of time with the UTC(PL). In the COM, the corrections are predicted on the basis of the regression line method [1] which, as suggested in the paper [6], may be extended by stochastic differential equations. In collaboration with the COM, the Institute of Electrical Metrology of the University of Zielona Góra has been running research on the application of the neural networks in predicting [...]

Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę właściwości sześciu wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań. Z przeprowadzonych analiz wynika, że algorytm heurystyczny GRASP jest najbardziej przydatny w elastycznym modelu szeregowania zadań. Abstract. In this paper, the analysis of properties of six heuristic algorithms used in elastic task model scheduling is presented. The usefulness of GRASP heuristic algorithm in the elastic task model scheduling based on the analysis carried out has been confirmed. (Analysis of the properties of some heuristic algorithms used in Elastic Task Model Scheduling). Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, algorytmy heurystyczne, modyfikacja okresów zadań. Keywords: task scheduling, elastic task model scheduling, heuristic algorithms, task period modification. Wstęp W węzłach systemów pomiarowo - sterujących (SPS) wykonywane są zadania: pomiarowe, sterujące i komunikacyjne. Wykonywane zadania mają najczęściej charakter periodyczny i stosowany jest dla nich statyczny model szeregowania zadań. W takim modelu każde z zadań jest opisywane przez następujące parametry czasowe [1] (1)  C,T ,D  , gdzie: C - czas wykonania zadania, T - okres występowania zadania, D - względne ograniczenie czasowe. W węźle SPS może być również wykonywane jedno lub kilka zadań aperiodycznych. Podczas zgłaszania do wykonania zadań aperiodycznych ważną kwestią jest zapewnienie warunku wykorzystania zasobów U [1]. Warunek wykorzystania zasobów U jest definiowany wzorem (2) 1 T U C Z i 1 i i    , gdzie: i - indeks zadania, |Z| - moc zbioru zadań. Obliczona wartość U=1 oznacza pełne wykorzystanie zasobów węzła w danym momencie. Zapewnienie wykorzystania zasobów U na poziomie nie przekraczającym jedności jest możliwe poprzez rozbudowanie zasobów węzła. Rozwiązanie takie posiada wadę w postaci zwiększenia [...]

Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale


  The time scales TAI and UTC are the designated scales at the International Bureau of Weights and Measures (BIP M, fr. Bureau International des Poids et Mesures), based on the measurement data obtained from local and remote comparison of several hundred atomic clocks from 70 time and frequency laboratories located around the world [2]. This means that the TAI and UTC scales are not physical time scales. In 1975 the General Conference on Weights and Measures recommended that the basis for determining the local time in each country was the atomic time UTC shifted by the total number of hours corresponding to the local time zone. Such arrangements provide a guarantee of uniformity among timing systems. Local time scales, sometimes called UTC (k), are physical realizations of UTC by National Metrology Institutes (NMIs). Officially in Poland since 2004, this has been the function of the Central Office of Measures (GUM, pl. Główny Urząd Miar), which maintains the scale of UTC (PL). UTC (k)s form a basis for mapping the units of measurement of time and frequency, and the designation of the official time in the country. The GUM, as with most of the NMIs implementing national time scales UTC (k), uses commercial cesium atomic clocks HP 5071A (now Symmetricom 5071A), which are characterized by an accuracy of 10-12 and a stability of 10-14. This ensures the highest stability of the UTC (k) and its compliance with UTC and enables the establishment of a metrologically reliable reference for time and frequency measurements in the country. This forces an appropriate correction to be made on the output signal of the UTC (k) generation system by the control device (microphase - stepper) [2]. A part of the system which executes UTC (PL) is presented in Figure 1, station 1, where F. D. is a frequency divider.The actual corrections of the UTC (k) in relation to UTC are determined by post-processing of the five-day intervals by the BIP M. So far, [...]

Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions DOI:10.12915/pe.2014.07.08

Czytaj za darmo! »

The results of simulation studies designed to assess two of the fitness functions (Or1 and Or2) for the GRASP algorithm used in the elastic scheduling task model (ESTM) have been presented in the paper. The obtained results indicate that the GRASP algorithm with the fitness function Or2 was better at choosing new settings for Tsel to exploit the hardware resources of a mobile robot. Furthermore, it has been found that for Or2 new settings for Tsel are closer to Tnom than Tmax (task cycle execution is reduced which enables a quicker response of a mobile robot to events). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych umożliwiających ocenę dwóch opracowanych funkcji celu (Or1 i Or2) dla algorytmu GRASP zastosowanego w elastycznym modelu szeregowania zadań. Otrzymane wyniki badań wskazują, że dla funkcji celu Or2 nowe nastawy Tsel lepiej dopasowały wykorzystanie zasobów sprzętowych robota mobilnego do założonej wartości. Ponadto dla Or2 stwierdzono bliższy dobór wartości Tsel do Tnom niż Tmax (cykl wykonywania zadań skraca się, przez co robot mobilny może szybciej reagować na zdarzenia).Wpływ funkcji celu na szeregowanie zadań w robocie mobilnym. Keywords: scheduling tasks, elastic task model scheduling, heuristic algorithms. Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, algorytmy heurystyczne. doi:10.12915/pe.2014.07.08 Introduction In this paper related tasks of modelling techniques, planning and control of mobile robots (in particular wheeled ones) are considered [1]. Endeavours have also been made to schedule tasks conditionally in the robot [2]. In the latter case, the Knowledge of Volumes framework for robot task Planning has been developed [3]. In contrast, causal knowledge has already been used in the planning task, in the form of sematics maps [4]. The mobile robot may also use scheduling, which approach is shown in [5]. Task scheduling is used in many fields and concerns the order [...]

Application of neural networks for predicting selected time scales on the basis of UTC and UTCr scales DOI:10.15199/48.2016.10.58

Czytaj za darmo! »

The paper presents research results on predicting the [UTC - UTC(k)] deviations by the means of GMDH-type neural network and data prepared in the form of time series built on the basis of [UTC - UTC(k)] and [UTCr - UTC(k)] deviations for the Austrian Timescale UTC(BEV) and the Lithuanian Timescale UTC(LT). The obtained results confirmed the possibility of applying the UTC Rapid scale for predicting the [UTC - UTC(k)] deviations by the means of GMDH-type neural network. Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań nad prognozowaniem odchyleń [UTC - UTC(k)] przy użyciu sieci neuronowej typy GMDH i danych przygotowanych w formie szeregu czasowego, zbudowanego na podstawie wartości odchyleń [UTC - UTC(k)] oraz [UTCr - UTC(k)], dla Austriackiej Skali Czasu UTC(BEV) oraz Litewskiej Skali Czasu UTC(LT). Otrzymane wyniki badań potwierdziły możliwość zastosowania skali UTC Rapid do prognozowania odchyleń [UTC - UTC(k)] w oparciu o sieci neuronowe typu GMDH. (Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania wybranych skal czasu na podstawie skal UTC i UTCr). Keywords: UTC(k) timescale, atomic clock, predicting [UTC - UTC(k)], GMDH neural network. Słowa kluczowe: skala czasu UTC(k), zegar atomowy, prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH. Introduction National Metrology Institutes NMI conduct physical realizations of local time scales UTC(k), which in most cases are realized by commercial cesium clocks or active hydrogen masers. International UTC scale, called Coordinated Universal Time, is determined by the International Bureau of Weights and Measures BIPM (fr. Bureau International des Poids et Mesures). The process of calculating the UTC scale is very complex and timeconsuming. It requires a collection and proper preparation of measurement data from local and remote comparisons of more than 400 atomic clocks sent by an NMI [1] and the calculation of the UTC scale by BIPM. This results in a delay in issuing the BIPM "Circular T" [...]

Inteligentne podstacje elektroenergetyczne DOI:10.12915/pe.2014.11.13

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono architekturę komunikacyjną inteligentnych podstacji elektroenergetycznych bazującą na standardzie komunikacyjnym Ethernet oraz na obiektowym modelu reprezentacji danych. Zarysowano podstawy standardu IEC 61850 i przedstawiono podstawowe elementy tego standardu zapewniające interoperacyjność pomiędzy urządzeniami instalowanymi w podstacjach, pomiędzy podstacjami oraz podstacji z centrami nadzoru obszarowego i krajowego. Abstract. The article presents a communication architecture of an intelligent power substations based on Ethernet standard communication and object-oriented data model representation. The fundamentals of IEC 61850 standard are outlined and the basic elements of this standard to ensure interoperability between devices installed in substations, between substations and substations and zonal or national supervision centers are presented. (Intelligent Power Substations). Słowa kluczowe: Podstacje energetyczne, sieci komputerowe, IEC 61850. Keywords: Power substations, computer networks, IEC 61850. doi:10.12915/pe.2014.11.13 Wprowadzenie Rozwój sieci elektroenergetycznych (SE) w kierunku inteligentnych sieci SG (Smart Grid) o dwukierunkowym przepływie energii, sieci otwartych na mikrosieci i odnawialne źródła energii, sieci angażujących zaawansowane rozwiązania IT zapewniające interoperacyjność poszczególnych elementów tworzących współczesną SE, wymaga również wprowadzenia istotnych modyfikacji na poziomie pomiarowo - sterującym (automatyki) podstacji elektroenergetycznych (PE) [1]. Automatyki PE wymagają interakcji z urządzeniami (np. zabezpieczeniami, przekładnikami) pracującymi w różnych polach PE. W przypadku klasycznej realizacji PE wymagane jest wprowadzenie tzw. okrężnych obwodów sygnalizacyjnych lub pomiarowych, co znacznie zwiększa złożoność PE, jej koszty inwestycji i eksploatacji oraz podatność całego układu na potencjalne uszkodzenia. Obniżenie kosztów oraz zwiększenie niezawodności [...]

 Strona 1