Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Szymaniak"

Jednowarstwowa nawierzchnia na drogach lokalnych


  Wzrost ruchu drogowego do 2030 r. ustalony na podstawie prognoz - obejmujący zarówno przewozy miejscowe, jak i przewozy towarowe kształtować się będzie na poziomie ponad 70%w stosunku do obecnego ruchu. Fakt ten wymusza konieczność poszukiwania (projektowania) nowych, bardziej trwałych konstrukcji drogowych. Odnosi się to zarówno do nawierzchni ulic w miastach, jak i dróg zamiejskich. Ważnym zadaniem jest obecnie wypracowanie takich (dostosowanych do wzrastającego ruchu) rozwiązań konstrukcji nawierzchni. Od wielu lat utrzymuje się stały niedobór środków na realizację inwestycji publicznych, a także na utrzymanie,modernizację i budowę infrastruktury komunikacyjnej. Z badań Niemieckiego Instytutu Urbanistyki wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację nowych inwestycji w latach 2004 - 2010 kształtowało się na poziomie 10 mld euro rocznie. Obecnie miasta i gminy w Niemczech wydają na ten cel łącznie 4,5 mld euro rocznie. Pomimo ograniczonych środków finansowych konieczne jest utrzymanie na odpowiednim poziomie dotychczasowej sieci dróg miejskich. Możliwe jest to jedynie przez stosowanie nowoczesnych sposobów ich budowy i utrzymania. Remont drogi z wykorzystaniem nawierzchni projektowanej wg zasady mastyksu grysowego [...]

Proste rozwiązania modernizacji dróg samorządowych


  Ruch drogowy, obejmujący zarówno przewozy osób, jak i przewozy towarów, ma ciągle dużą tendencję wzrastającą. Następuje zwiększenie obciążenia konstrukcji nawierzchni ruchem pojazdów ciężkich (ciężarowych) oraz nacisków na koła samochodów ciężarowych, a także zastępowanie kół bliźniaczych kołami pojedynczymi o bardzo wysokim ciśnieniu powietrza. Fakt ten wymusza konieczność poszukiwania nowych materiałów i technologii w celu osiągnięcia bardziej trwałych konstrukcji nawierzchni. Odnosi się to zarówno do nawierzchni ulic wmiastach, jak i dróg zamiejskich, w tym samorządowych. Obecnie zwiększa się przedział pomiędzy wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi jakości nawierzchni drogowych a dostępnymi środkami finansowymi na ten cel. Pomimo ograniczonych nakładów konieczne jest utrzymanie na odpowiednimpoziomie dotychczasowej sieci dróg. Jest to możliwe jedynie przez zastosowanie nowoczesnych technologii w celu wydłużenia okresu przydatności nawierzchni drogowych do bezpiecznego użytkowania. Co [...]

Nowoczesne i sprawdzone technologie budowy, modernizacji i remontów dróg samorządowych DOI:10.15199/33.2015.04.13


  Łączna sieć dróg samorządowych w Polsce wynosi 360 793 km (wtym: drogi gminne: 209 333 km, drogi powiatowe: 125 924 km oraz drogi wojewódzkie: 25 536 km), co stanowi aż 95% ogólnej sieci dróg w Polsce. Drogi te nie mają odpowiednich parametrów technicznych, które pozwoliłyby na przejęcie zwiększającego się z roku na rok ruchu drogowego. Niedostateczna nośność mostów i wiaduktów, nawierzchni i podbudowy dróg, szerokość pasówkorpusu drogowego i linii rozgraniczających, nienormatywne spadki podłużne powodują, że drogi samorządowewymagają gruntownej przebudowy i modernizacji. Z jednej strony wzrost wymagań dotyczących jakości nawierzchni drogowych, a z drugiej stały niedobór środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych wymuszają poszukiwanie nowoczesnych, a jednocześnie tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, mode[...]

Innowacyjne produkty i technologie dla drogownictwa DOI:10.15199/33.2016.07.23


  drobnych. Innowacyjne produkty i technologie dla drogownictwa mgr Krystyna Szymaniak1) DOI: 10.15199/33.2016.07.23 ► www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527) 69 Te drobne i najdrobniejsze ziarna razem z lepiszczem asfaltowym tworzą zaprawę asfaltową, która jest niezbędna do związania szkieletu mineralnego i wypełnienia wolnych przestrzeni między grubymi ziarnami tworzącymi szkielet, abywten sposób zapewnić odporność warstwy na zmienne warunki atmosferyczne i klimatyczn[...]

Innowacja zamknięta w nawierzchni DOI:10.15199/33.2018.07.16

Czytaj za darmo! »

Trendy w rozwoju mieszanek mineralno-asfaltowych wynikają przede wszystkim z ciągle wzrastającego natężenia ruchu, a głównie obciążeń ciężkimruchem samochodowym, którym muszą sprostać istniejące i nowo projektowane nawierzchnie drogowe, a także z nasilających się zmian klimatycznych, bezpośrednio oddziaływających na konstrukcje nawierzchni drogowych. Chcąc sprostać wyzwaniom, wynikającym z podanych uwarunkowań, wszystkie szczeble administracji drogowej zarządzającej siecią dróg publicznych, wspól[...]

Długowieczne nawierzchnie dróg lokalnych w technologii SMA 16 JENA DOI:


  Większość konstrukcji nawierzchni dróg w Polsce projektowana jest na okres żywotności 20 lat. Jedynie w przypadku autostrad i dróg ekspresowych wynosi on 30 lat. Nie oznacza to jednak, że droga pozostanie w tym czasie w stanie zadowalającymdla użytkowników w sposób "bezobsługowy". Jak każde urządzenie i obiekt techniczny nawierzchnia wymaga serwisowania jej infrastruktury, czyszczenia i bieżących napraw (fotografia). Zaniedbania w tych dziedzinach skutkują skróceniem żywotności nawierzchni. Bardzo często w przetargach na remonty dróg lokalnych można zaobserwować położenie szczególnego nacisku na bardzo dobrą jakość materiałów składowych, z których droga ma być wykonana. Niestety najczęściej okazuje się, że nie jest to skuteczny sposób na uzyskanie trwałej drogi. W wielu przypadkach jest to tylko nadmierny wydatek inwestycyjny bez osiągnięcia korzyści w postaci przedłużonej trwałości czy lepszej funkcjonalności nawierzchni. Jeżeli stosowanie bardzo dobrej jakościmateriałów składowych nie daje gwarancji uzyskania trwałej konstrukcji, to należy wypracować rozwiązania projektowo-technologiczne, które zapewniają większe prawdopodobieństwo uzyskania zamierzonego celu w postaci nośnej i trwałej drogi. Od wielu lat znana jest w świecie koncepcja nawierzchni długowiecznych, która w dużym uproszczeniu polega na synergii współgrających rozwiązań projektowo-technologiczno- materiałowych. Za pomocą badań funkcjonalnych oraz dobierającmateriały składowe o nie nazbyt wygórowanych kosztach, można zaprojektować znacznie trwalsze nawierzchnie drogowe od projektowanychmetodami empirycznymi z zastosowaniem katalogowych rozwiązań kon[...]

Nawierzchnie z SMA na obiektach mostowych

Czytaj za darmo! »

Nawierzchnie na obiektach mostowych nie powinny być takie same jak w przypadku standardowej konstrukcji na podłożu gruntowym. Wynika to z odmiennego sposobu pracy nawierzchni mostowej, na skutek: - podgrzewania i chłodzenia spodu konstrukcji mostowej; - działania wiatru wpływającego na szybką zmianę temperatury warstw; - dużego ugięcia płyty pomostu spowodowanego przejazdem pojazdów; ugięcia na obiektach o stalowej płycie ortotropowej są zwykle większe niż na sztywnych płytach pomostu z betonu cementowego; - drgania płyt pomostu, które charakteryzują się znacznie większą amplitudą niż w klasycznych nawierzchniach na gruncie, a w skra[...]

 Strona 1