Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Śpiewak"

Effect of composition of absorption solution on carbon dioxide removal efficiency. Wpływ zmiany składu roztworu absorpcyjnego na efektywność procesu usuwania CO2 z gazów spalinowych


  Aq. solns. of primary, secondary, tertiary and sterically hindered amines were used for absorption of gaseous CO2 in presence of org. liq. at 20–60 C. The mixt. of primary and sterically hindered amine showed the highest absorption capacity, higher even than the capacity of usually used NH- 2CH2CH2OH.Przedstawiono wyniki badań potencjalnych sorbentów aminowych do wychwytu CO2 z gazów spalinowych mogących stanowić alternatywę dla 30-proc. MEA. W badaniach zastosowano roztwory wodne alkoholoamin bazujące na aminach pierwszorzędowych i trzeciorzędowych oraz na aminach z zawadą steryczną. Do roztworów tych zastosowano również dodatki aktywatorów i cieczy organicznych, stosowanych typowo do procesu absorpcji CO2. Testy obejmowały badania szybkości pochłaniania CO2 oraz wyznaczanie izoterm absorpcji, w obu przypadkach dla zakresu temp. 293—333K. Uzyskane wyniki pokazały możliwość uzyskania roztworów o parametrach (pojemność absorpcyjna, szybkość absorpcji) zbliżonych do roztworu MEA. Istotnym zagadnieniem związanym z ograniczaniem emisji ditlenku węgla ze spalin powstających w procesie produkcji energii elektrycznej jest zmniejszenie energochłonności węzła wychwytu CO2, a więc maksymalne obniżenie jego negatywnego wpływu na sprawność bloku węglowego. Spośród dostępnych metod ograniczania emisji CO2 z sektora energetycznego wyróżnia się metody post-combustion, metody pre-combustion oraz metody oksyspalania1, 2). Metody post-combustion polegają na separacji ditlenku węgla ze strumienia spalin wychodzących z kotła. W metodach pre-combustion paliwo jest wstępnie konwertowane do postaci gazowej, ze strumienia gazów wydziela się CO2, a pozostaje gaz bogaty w wodór. [...]

Pressure drop in packed columns used for CO2 absorption in aqueous solution of monoethanoloamine Wyznaczanie oporu hydraulicznego kolumn wypełnionych do absorpcji CO2 w wodnym roztworze monoetanoloaminy DOI:10.12916/przemchem.2014.1362


  Pressure drop in a lab. column packed with dry and wet metal springs, Raschig rings, Super Raschig Rings and polypropylene rosettes was detd. in countercurrent flow of CO2- contg. air (12% by vol.) and aq. soln. of NH2CH2CH2OH to validate some pressure drop computational methods. The highest compatibility of calcd. and exptl. data for wet pressure drop was found when the method given by A. Mersmann et al., 2011, was used for polypropylene rosettes. Przeprowadzono pomiary spadków ciśnień (oporów przepływu) na złożu suchym i zraszanym, dla układu powietrze (12% obj. CO2)- -roztwór wodny monoetanoloaminy (30% mas.). Pomiary wykorzystano do weryfikacji poprawności predykcji metod obliczeniowych oporu hydraulicznego kolumn wypełnionych GPDC, Mersmanna, Stichlamira, Engela i Maćkowiaka (SBD). Omówiono skuteczność metod dla badanego układu i wybranych wypełnień (metalowe sprężynki, szklane pierścienie Raschiga, metalowe Raschig Ring, polipropylenowe rozety. Wybrano metodę cechującą się najwyższą zgodnością z danymi eksperymentalnymi. Zgodnie z wprowadzaną w życie polityką klimatyczną UE, mającą na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,znaczenia nabierają zagadnienia związane z obniżeniem emisji CO2 ze spalin, powstających w trakcie procesów wytwarzania energii elektrycznej1). Spośród dostępnych metod separacji CO2 z gazów, takich jak absorpcja chemiczna i fizyczna, separacja membranowa, metody adsorpcyjne i metody kriogeniczne, najbardziej efektywna w procesach usuwania CO2 ze spalin jest metoda wykorzystująca proces chemicznej absorpcji w roztworach alkoholoamin2). Aminami, które znalazły zastosowanie w procesie usuwania CO2 są aminy pierwszorzędowe (monoetanoloamina MEA), drugorzędowe (dietanoloamina DEA) i trzeciorzędowe (trietanoloamina TEA oraz N-metylodietanoloamina MDEA). W praktyce największe zastosowanie w komercyjnych instalacjach znalazły MEA (proces Econamine)3, 4) i MDEA. W instalacjach absorpc[...]

Effect of the solvent composition on the heat of absorption in the CO2 capture from flue gases Wpływ zmiany składu rozpuszczalnika na ciepło absorpcji w procesie usuwania CO2 z gazów spalinowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2237


  CO2 was absorbed in aq. solns. of aliph. or heterocyclic amines at 30-70°C to det. the absorption heat. The heat increased with absorption temp. and carbonization degree. The addn. of propylene carbonate resulted in decreasing the absorption heat. Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła absorpcji ditlenku węgla w szerokiej gamie sorbentów aminowych. Począwszy od klasycznych prostych dwuskładnikowych roztworów, takich jak 30-proc. monoetanoloamina, aż po wieloskładnikowe układy zawierające różnego typu aminy i ciecze organiczne. Uzyskane dane pokazały, że poprzez zastosowanie odpowiednich składników w roztworach absorpcyjnych można uzyskać roztwory cechujące się wyraźnie niższym ciepłem absorpcji od najczęściej stosowanych sorbentów aminowych.Metody absorpcji aminowej s[...]

 Strona 1