Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Kłosiewicz-Górecka"

Dystrybucja - zmiany w handlu żywnością w Polsce

Czytaj za darmo! »

W 2006 r. w Polsce było 145 790 sklepów z artykułami żywnościowymi, w tym 82,6% stanowiły sklepy ogólnospożywcze, których liczba w latach 2004-2006 była wyższa (107,3%) niż ogółem sklepów z artykułami żywnościowymi (105,4%). O wysokiej dynamice wzrostu liczby sklepów ogólnospożywczych zadecydował intensywny rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - supermarketów, hipermarketów ora[...]

Zmiany w handlu detalicznym i hurtowym


  W artykule przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w handlu detalicznym i hurtowym oraz ich skutki dla producentów artykułów żywnościowych. Zakresem analizy objęto: sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, handel detaliczny niezależny oraz zintegrowany, handel hurtowy, aktywny oraz cash and carry. Postawiono hipotezę badawczą, że na relacje przedsiębiorstw handlowych z producentami artykułów żywnościowych mają wpływ przede wszystkim strategie rozwoju sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, procesy integracji w handlu detalicznym i hurtowym oraz kierunki rozwoju niezależnych firm detalicznych. Badając te zagadnienia przeprowadzono analizę korzystając z dostępnej literatury nt. form handlu detalicznego i hurtowego [1, 13, 14, 18], procesów integracji w handlu [2], a także wyników badań empirycznych dotyczących funkcjonowania sektora handlu w łańcuchach dostaw, realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [19], Uniwersytet Łódzki [3], Szkołę Główną Handlową w Warszawie [4]. Szczególnie cenne okazały się cykliczne badania empiryczne dotyczące współpracy podmiotów w kanałach dystrybucji FMCG, przeprowadzane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur [8, 13]. Pojawienie się w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. sieci zagranicznych uruchamiających hipermarkety, sklepy dyskontowe oraz supermarkety nowego typu, a następnie ich dynamiczny rozwój (również poprzez naśladownictwo przez polskich przedsiębiorców) doprowadziły do powstania nowego kanału dystrybucji artykułów żywnościowych, tzw. kanału nowoczesnego. Udział tego kanału sięga już 50% obrotu handlu detalicznego artykułami codziennego użytku. W tabeli 1 podano liczbę hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych - nazywanych wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi (mass merchandisers) - oraz ich udziały w sprzedaży detalicznej artykułów codziennego użytku. Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe funkcjonujące na polskim [...]

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG

Czytaj za darmo! »

Problematyka nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw stała się przedmiotem zainteresowania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego już w 2005 r., kiedy wydano opinię [14], w której uwypuklono ten problem i skrytykowano wiele negatywnych aspektów postępowania sieci detalicznych. W 2007 r. ukazało się oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im [11], w którym zaapelowano do Komisji Europejskiej o podjęcie niezbędnych kroków w celu zmiany sytuacji. Dwa lata później (2009 r.) problem ten stał się przedmiotem debaty sektora spożywczego przy okazji wzrostu cen konsumpcyjnych związanego ze wzrostem cen produktów rolnych. Podnoszono wówczas, że brak przejrzystości rynku, nierówne siły przetargowe i antykonkurencyjne praktyki doprowadziły do wystąpienia zakłóceń na rynku, wywierających niekorzystny wpływ na konkurencyjność całego łańcucha dostaw artykułów żywnościowych. Reakcją UE na problem nieuczciwych praktyk handlowych było utworzenie - w ramach Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności - platformy ekspertów ds. praktyk w zakresie umów zawieranych między przedsiębiorstwami. Miała ona na celu wypracowanie rozwiązań tego problemu. W 2011 r. platforma ekspertów opracowała zbiór zasad i przykładów dotyczących nieuczciwych i uczciwych praktyk w stosunkach między partnerami w łańcuchu dostaw żywności (tabela 1), które przedstawiono w "Zielonej Księdze w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami" [19]. Przyjęte zostały przez 11 organizacji reprezentujących różnorodne grupy interesu z europejskiego łańcucha dostaw żywności1. W 2012 r. platforma ekspertów pracowała nad mechanizmem egzekwowania przestrzegania zasad uczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności, ale nie doprowadzono do opracow[...]

Handel hurtowy w Polsce stan i kierunki rozwoju DOI:10.15199/65.2015.7.5


  Celem artykułu jest identyfikacja form handlu hurtowego żywnością i opis procesów zachodzących w tym obszarze oraz próba określenia kierunków rozwoju tego handlu w Polsce. Przedmiotem analizy są formy handlu hurtowego oraz działania przedsiębiorstw hurtowych podejmowane dla zwiększenia ich konkurencyjności na rynku, takie jak integracja pionowa i pozioma, rozwój marek własnych, rozszerzanie zakresu usług świadczonych partnerom biznesowym. Rozważania obejmują lata 2009- -2014, będące okresem dynamicznych zmian w strukturach handlu żywnością w Polsce. W artykule wykorzystano metody naukowe, takie jak analiza danych statystycznych i naukowy opis procesów. Korzystano z danych GUS, różnych źródeł wtórnych - artykułów, referatów, a także wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw hurtownych wygłoszonych podczas konferencji i publikowanych w prasie fachowej. Wykorzystano także wyniki własnych badań i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstw hurtowych. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy.Inspiracją do podjęcia w artykule problematyki handlu hurtowego w Polsce jest znaczący jego udział w obrocie artykułami żywnościowymi, różnorodność form działania oraz dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw hurtowych, zwiększające ich konkurencyjność. W większości krajów członków UE hurt ma marginalne znaczenie w obrocie, co wynika z dominującego udziału sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w sprzedaży żywności. Problematyka handlu hurtowego rzadko jest podejmowana zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Tymczasem funkcjonowanie małych firm detalicznych zależy od działalności przedsiębiorstw hurtowych i relacji, jakie hurt ma z podmiotami łańcucha dostaw artykułów żywnościowych. Wartykule przedmiotem analizy są sposoby organizacji przedsiębiorstw hurtowych (niezależne i funkcjonujące w sieci); formy działania (tzw. hurt aktywny, tj. pełniący różne funkcje wobec dostawców i przedsiębiorstw detalicz[...]

Omnichannel - istota i korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumenta DOI:10.15199/65.2016.7.3


  Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty omnichannel oraz korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumenta, wynikających z wprowadzenia wielokanałowego systemu sprzedaży. W artykule opisano etapy rozwoju kanałów dystrybucji - od singlechannel do omnichannel. Do kluczowych czynników rozwoju omnichannel zaliczono zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów oraz rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, których zastosowanie w sferze handlu przyniosło rozwój e-handlu i m-handlu oraz nowe sposoby komunikacji z klientami. Artykuł został przygotowany na podstawie literatury krajowej i zagranicznej, w tym pozyskanej z Internetu, oraz wypowiedzi przedstawicieli praktyki gospodarczej na temat omnichannel podczas seminariów i spotkań z udziałem pracowników nauki. Artykuł ma charakter poznawczy i może mieć walory aplikacyjne, jeśli przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe podejmą wskazane w artykule działania rozwijające omnichannel.Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty omnichannel oraz identyfikacja korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumenta, wynikających z wprowadzenia wielokanałowego systemu sprzedaży, integrującego handel tradycyjny i elektroniczny oraz nowoczesne formy komunikacji z klientem. Przedmiotem rozważań w artykule są uwarunkowania rozwoju omnichannel, do których zaliczono przede wszystkim nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów. Analizą objęto również działania podejmowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe dla rozwoju wielokanałowej sprzedaży, a także korzyści dla przedsiębiorstw i konsumentów wynikające z omnichannel. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  jakie zmiany w zachowaniach konsumentów przemawiają za tworzeniem wielokanałowego systemu sprzedaży?  jakie działania skierowane na tworzenie rozwiązań wielokanałowej sprzedaży powinny podjąć przedsiębiorstwa? Artykuł został przygotowany n[...]

Handel detaliczny artykułami żywnościowymi w Polsce DOI:10.15199/65.2018.7.1


  Dynamicznie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych [6, 11], zmiany w preferencjach zakupowych współczesnych konsumentów [7, 10] oraz silna konkurencja w handlu [5, 9], stymulują wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w handlu detalicznym [3, 8, 15]. Celem artykułu jest identyfikacja innowacyjnych działań w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi. Przedmiotem analizy jest znaczenie działalności innowacyjnej dla firm handlowych i rodzaj wdrażanych innowacji. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury z zakresu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych. Dokonano także analizy wyników dwóch badań empirycznych, przeprowadzonych w grudniu 2017 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). W artykule przedstawiającym innowacyjne działania w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi omówiono wyniki badania jakościowego w formie wywiadów bezpośrednich z 20. ekspertami ds. usług, obejmujących rodzaje i obszary działalności innowacyjnej firm usługowych, w tym handlowych. Celem badania ilościowego, przeprowadzonego wśród 1000 menedżerów z przedsiębiorstw usługowych, w tym z 319 firm handlowych, była m.in. identyfikacja innowacji wdrożonych w 2017 r. i ich znaczenia dla konkurencyjności oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w kraju i na rynkach zagranicznych. Skala i struktura przedsiębiorstw handlowych biorących udział w badaniu (z uwzględnieniem wielkości, zasięgu działania i sposobu organizacji firmy oraz pochodzenia kapitału) zapewniły reprezentatywność wyników dla firm handlowych w Polsce. Wyniki badań są jednak obciążone maksymalnym błędem statystycznym, rzędu +/- 4,1%, przy założonym poziomie ufności 0,9 [11]. W badaniach przyjęto klasyfikację rodzajów innowacji zawartą w Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, pomimo że zastosowanie jej w sferze handlu[...]

 Strona 1