Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Stępień"

Stan wiedzy dotyczącej zawartości siarczanów w paliwach etanolowych DOI:10.15199/62.2019.2.10


  Zasadniczym kryterium decydującym o możliwości stosowania paliwa alternatywnego do obecnie eksploatowanych pojazdów są jego właściwości proekologiczne. Do takich paliw należą m.in. paliwa etanolowe. Zyskują one coraz większe znaczenie gospodarcze, ekonomiczne i proekologiczne ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój i ograniczenia emisji CO2 oraz innych szkodliwych składników wydalanych z silników w gazach wylotowych. Uzyskanie wymaganych właściwości użytkowo-eksploatacyjnych mieszanek etanolu z benzyną i pełne wykorzystanie ich walorów jako paliwa proekologicznego stanowią trudne wyzwanie. Wymaga to pokonania wielu problemów zwłaszcza w zakresie opracowania składu i sposobu uszlachetniania takich paliw, aby były zgodne z obecnymi trendami w zakresie rozwoju tłokowych silników spalinowych. Stosowanie etanolu jako samoistnego paliwa lub jako dodatku do benzyny wpływa na ograniczenie emisji CO2 i polepszenie właściwości przeciwstukowych paliwa na skutek znacznie większej liczby oktanowej etanolu niż benzyny. Duża zawartość tlenu w etanolu umożliwia pełniejsze spalanie paliwa, co ogranicza ilość emitowanych składników szkodliwych, takich jak CO i cząstki stałe. Wprowadzone w 2009 r. dyrektywy europejskie RED (renewable energy directive) i FQD (fuel quality directive) umożliwiają zwiększenie zawartości etanolu w tradycyjnej benzynie silnikowej do 10% obj., a także sprzyjają budowie samochodów typu FFV (flex fuel vehicle) przystosowanych do zasilania paliwem zawierającym do 85% obj. etanolu. Niekorzystne właściwości użytkowo-eksploatacyjne biopaliw etanolowych Podobnie jak konwencjonalna benzyna silnikowa, paliwa etanolowe wykazują skłonność do tworzenia szkodliwych osadów na powierzchniach wewnętrznych elementów silników, w szczególności w kanałach dolotowych, na końcówkach wtryskiwaczy, zaworach dolotowych i w komorach spalania1-12). Osady te powodują zaburzenia p[...]

Monitorowanie degradacji oleju smarowego współdziałającego z różnymi paliwami w warunkach symulacyjnych testów w silniku Diesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane wyniki symulacyjnych testów prowadzonych w silniku Diesla i mających na celu zbadanie wpływu współdziałania oleju smarowego i paliwa na degradację oleju. Do oceny tej degradacji stosowano zarówno znane procedury badawcze, jak i rozszerzone nowatorskie metody dla bardziej precyzyjnej oceny zmian właściwości oleju smarowego. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj bazy olejowej i sposób jej uszlachetniania, a także zawartość FAME w paliwie są bardzo istotnymi czynnikami oddziałującymi na stopień pogorszenia właściwości użytkowych oleju smarowego. Six lubricating oil-motor fuel pairs were tested for changes of kinematic and dynamic viscosity, acid no. and thin-layer oxidn. resistance for 400 h. The presence of biocomponents in the fuel resulted in an accelera[...]

Oddziaływanie olejów napędowych zawierających FAME na systemy wtrysku paliwa typu CR oraz na tempo degradacji smarowych olejów silnikowych


  Opisano symulacyjne badania silnikowe, których celem było określenie wpływu olejów napędowych o różnej zawartości biokomponentów FAME (fatty acid methyl esters) na procesy powstawania zakoksowania rozpylaczy wtryskiwaczy oraz na tworzenie osadów na wewnętrznych powierzchniach elementów wtryskiwaczy nowoczesnego, wysokociśnieniowego układu wtrysku paliwa typu CR (common rail). Równocześnie, dążono do rozeznania procesów degradacji silnikowych olejów smarowych, w tym ich rodzaju, wielkości i postępu degradacji w czasie. Badania prowadzono dla wytypowanych przypadków współdziałających paliw i olejów. W wyniku przeprowadzonych badań określono potencjalne zagrożenia FAME zawartego w paliwie na poprawne funkcjonowanie układu wtrysku paliwa CR i parametry użytkowo-diagnostyczne silnika. Ustalono też wpływ wzrastającego udziału FAME w paliwie na jakość i wielkość postępujących procesów degradacji smarowego oleju silnikowego, uwzględniając jego skład i kompozycję. Com. fatty acid Me ester (FAME) was added to com. gas oil and used for driving the Diesel engine equipped with modern common rail-type fuel injection system operated under std. conditions. Engine output torque, exhaust gas quality (particulate matter) and changes of quality of lubricating oils (viscosity, acid no., oxidn. stability) were detd. Applicability and limitations of FAME addn. to the gas oil were evaluated. No substantial contraindications were given. Precyzyjnie działające, wysokociśnieniowe systemy wtrysku paliwa typu CR (common rail), stosowane w nowoczesnych silnikach z zapłonem samoczynnym (ZS), odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych składników spalin i wielkości zużycia paliwa oraz umożliwiają optymalizację parametrów użytkowych silnika w zakresie zależnym od potrzeb1-5). Zastosowane w układach typu CR środki techniczne, stanowiące o ich zaletach, to przede wszystkim maksymalne ograniczenie średnicy otworków rozpylających paliwo i[...]

Effect of biofuel ageing on threats for Diesel engines under operating conditions Wpływ starzenia biopaliw na zagrożenia stwarzane dla silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji DOI:10.12916/przemchem.2014.1357


  Two com. gas oils were modified by addn. of a com. fatty acid Me ester (20 or 30%), conditioned for 16 weeks at 20°C and 60°C and tested in an engine (load 50-100 Nm, rotation 1000-3800 rpm) to det. the torque changes and smoke content in the exhaust gas. The poor biodiesel stability in storage constituted a potential threat to engine performance and operational reliability. Zmiany właściwości biopaliw wynikające z procesów ich starzenia mogą powodować niepoprawne funkcjonowanie układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa i pogorszenie osiągów silnika, w tym zmniejszenie mocy oraz ograniczenie właściwości użytkowo-eksploatacyjnych. Opisano problemy związane z monitorowanymi procesami starzenia biopaliw. Opracowana została silnikowa procedura testowa do oceny wpływu degradacji biopaliw podczas ich przechowywania na wybrane parametry eksploatacyjne silnika, łącznie z funkcjonowaniem elementów układu wtrysku paliwa. W wyniku przeprowadzonych doświadczalnych badań silnikowych potwierdzono, że mała stabilność biopaliw podczas przechowywania stanowi potencjalne zagrożenie dla osiągów silnika i jego niezawodności w eksploatacji. Zmiany właściwości użytkowych biopaliw, na skutek ich ograniczonej stabilności w czasie, prowadzą m.in. do powstawania wolnego kwasu mrówkowego, octowego oraz kwasów alifatycznych i tłuszczowych, powodujących korozję części metalowych, w tym kluczowych elementów układów wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu HPCR (high pressure common rail) silników o zapłonie samoczynnym (ZS), oraz wymywanie z układów paliwowych osadów powstałych podczas eksploatacji silników zasilanych konwencjonalnym olejem napędowym1). Z kolei wielkocząsteczkowe kwasy organiczne agresywnie oddziałują na elastomery, przyczyniając się do ich rozmiękczania, pęcznienia, twardnienia, a następnie do pękania prowadzącego do powstawania przecieków paliwa. Ponadto, powstające produkty polimeryzacji powodują wytrącanie w biopaliwie osadów zat[...]

Badania porównawcze składu osadów na wtryskiwaczach paliwa w silnikach z zapłonem samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.1.9


  Systematycznie zaostrzane przepisy w zakresie ograniczenia wielkości zużycia paliwa oraz szkodliwych składników spalin emitowanych do atmosfery przez tłokowe spalinowe silniki samochodowe wymuszają zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie coraz bardziej technicznie zaawansowanych układów wtrysku paliwa silników z zapłonem samoczynnym ZS. W konsekwencji, dążąc do poprawy jakości rozpylenia paliwa i sterowania zainicjowaniem oraz przebiegiem procesu spalania w komorach spalania silników, a także wspomaganiem procesów następczej obróbki spalin, wprowadzono układy wysokociśnieniowego wtrysku paliwa, takie jak HPCR (high 70 97/1(2018) pressure common rail) z podziałem dawki paliwa na części. Znaczne zwiększenia ciśnienia wtrysku paliwa (do 250-300 MPa), miniaturyzacja i podwyższenie precyzji wykonania elementów roboczych układów HPCR oraz wprowadzenie bezpośredniego wtrysku paliwa spowodowało zwiększenie ryzyka degradacji paliwa i tworzenia szkodliwych osadów zwłaszcza na i we wtryskiwaczach paliwa, ale także na elementach wewnętrznych pomp paliwowych wysokiego ciśnienia. Związane jest to przede wszystkim z wysokim ciśnieniem i temperaturą, jakim poddawane jest paliwo w procesie wtrysku do komór spalania paliwa. Innym niekorzystnym czynnikiem jest też środowisko chemiczne, w jakim pracują końcówki wtryskiwaczy w komorach spalania oraz wprowadzenie paliw praktycznie nie zawierających siarki o dużej zawartości różnorodnych, nie zawsze w pełni kompatybilnych ze sobą, składników pakietów dodatków uszlachetniających. Powstające obecnie w układach HPCR różnorodne szkodliwe osady, zarówno częściowo, jak i w pełni organiczne, a także nieorganiczne oraz mieszane mogą formować się zarówno jako osady zewnętrzne na końcówkach wtryskiwaczy i w kanalikach wylotowych paliwa, jak i osady wewnętrzne IDID (internal Diesel injector deposits) na wewnętrznych elementach roboczych wtryskiwaczy i pomp wysokiego ciśnienia (rys. 1). Osady te dzielą[...]

Badanie katalitycznej skuteczności metaloorganicznych modyfikatorów spalania w testach laboratoryjnych


  Opisano wyniki badań katalitycznej skuteczności modyfikatorów spalania w procesie utleniania sadzy. Badano cztery modyfikatory spalania typu FBC (fuel born catalyst). Trzy z nich to dodatki zsyntezowane w Instytucie Nafty i Gazu, a jeden to komercyjny dodatek FBC stosowany do wspomagania procesów regeneracji filtrów cząstek stałych DPF (diesel particulate filter) w silnikach produkowanych w koncernie Volkswagen. Skuteczność katalityczną dodatków FBC określono za pomocą testów laboratoryjnych polegających na wyznaczaniu temperatury utleniania sadzy w obecności badanych katalizatorów. Three organometallic combustion modifiers were prepd. and compared with a com. Fe one in respect to their catalytic activity in combustion of soot. The Fe-Co modifier was more efficient than the com. one. W Instytucie Nafty i Gazu od kilkunastu lat są syntezowane i badane metaloorganiczne związki kompleksowe stosowane jako dodatki modyfikujące proces spalania lekkiego oleju opałowego oraz katalizatory utleniania sadzy w filtrach cząstek stałych DPF (diesel particulate filter) w silnikach z zapłonem samoczynnym. Te nowoczesne związki to koloidalne suspensje tlenków, wodorotlenków i hydroksywodo- Instytut Nafty i Gazu, Kraków Michał Wojtasik*, Grażyna Żak, Zbigniew Stępień Badanie katalitycznej skuteczności metaloorganicznych modyfikatorów spalania w testach laboratoryjnych Study on the catalytic effectiveness of organometalic combustion improvers in laboratory tests Dr Grażyna ŻAK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na tym samym Wydziale. Obecnie jest kierownikiem Laboratorium Technologii Dodatków w Zakładzie Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych Instytutu Nafty i Gazu. Specjalność - synteza organiczna, dodatki uszlachetniające do paliw. Instytut Nafty i Gazu, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel.: (12) 617-74-02, fax: (12) 430-38-85, e-mai[...]

Metoda i stanowisko do badania skuteczności mycia filtrów cząstek stałych DOI:10.15199/62.2017.10.16


  Począwszy od 1993 r., gdy zaczęła obowiązywać norma Euro I, do dzisiaj, gdy obowiązuje norma Euro VI, dopuszczalna ilość cząstek stałych w spalinach zmniejszyła się z 0,36 do 0,01 g/km1). Aby spełniać wymagania normy emisji spalin Euro VI, wszystkie samochody z silnikiem wysokoprężnym muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych DPF (diesel particulate filter). Działanie tego filtra powoduje obniżenie w spalinach silnika zawartości cząstek stałych PM (particulate matter), a także szkodliwych substancji gazowych, takich jak tlenek węgla oraz węglowodory2-6). Przed filtrem DPF zawsze montowany jest katalizator utleniający silnika wysokoprężnego DOC (diesel oxidation catalyst). Moduł ten (umieszczony w obudowie filtra DPF po stronie wlotu spalin) powoduje wzrost temperatury gazów spalinowych. Podczas ich kontaktu z warstwą powierzchniową kanalików zachodzą reakcje katalityczne, w wyniku których powstaje ditlenek węgla oraz woda. Odfiltrowywanie cząstek stałych odbywa się podczas przepływu gazów spalinowych przez porowate, kanalikowe ścianki filtra. Kanaliki wlotowe są zawsze na końcu zamknięte, spaliny przepływają więc w sposób wymuszony przez warstwę znajdującą się na powierzchni kanalików oraz przez cienkie ścianki działowe (o grubości ok. 0,4 mm). Dzięki dużej liczbie kanalików uzyskano bardzo dużą powierzchnię filtracyjną, a tym samym dużą zdolność wychwytywania cząstek stałych. Nowoczesne filtry DPF wykorzystujące ceramiczne monolity filtrujące typu Cordieryt, SiC lub Sintermetal charakteryzują się sprawnością 95-99% w zakresie całkowitej liczby zatrzymanych PM i 90-95% w zakresie całkowitej masy zatrzymanych PM, w tym 95-99,9% w zakresie zatrzymywania cząstek węgla elementarnego (sadzy), 60-90% w zakresie zmniejszania emisji rozpuszczalnej frakcji organicznej SOF (soluble organic fraction) oraz 50-70% w zakresie ograniczenia emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)7). Jednak[...]

Impact of E20 fuel treating on engine deposits formation tendency Wpływ uszlachetniania paliwa E20 na tendencję do tworzenia osadów w silniku DOI:10.15199/62.2017.2.26


  EtOH and detergent-dispersant additive packages were added to com. gasoline used then as a motor fuel to study deposit formation in inlet valves, combustion chamber and injectors. Addn. of detergents resulted in limiting the deposit formation. Przedstawiono wyniki badań wpływu składu paliw E20 na wielkość tworzenia osadów na różnych elementach silnika w testach symulacyjnych. Badaniom poddano paliwa etanolowe zawierające różne pakiety dodatków detergentowo- dyspergujących. Konieczność dywersyfikacji paliw wynika ze zmniejszających się zasobów ropy naftowej przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania na paliwa i z coraz ostrzejszych wymagań w zakresie ograniczenia emisji CO2 i innych składników szkodliwych zawartych w gazach wylotowych tłokowych silników spalinowych. W rezultacie paliwa alternatywne nabierają coraz większego znaczenia. Zasadniczym kryterium decydującym o możliwości stosowania paliwa jako alternatywnego do obecnie stosowanych jednostek napędowych pojazdów samochodowych są jego właściwości proekologiczne, a takimi charakteryzują się m.in. paliwa etanolowe1-4). Obowiązująca w Polsce ustawa5) wdraża postanowienia dyrektywy6), która jako jedną z dróg do ograniczania emisji pozostawia wzrost udziału biokomponentów w paliwach. Przykładem jest tu paliwo E10+, zawierające powyżej 10% obj. bioetanolu. Współczesne wymagania minimalizacji szkodliwego wpływu transportu drogowego na jakość powietrza wynikają z prowadzonych w świecie badań w tym zakresie. Wiedza o zanieczyszczeniach powietrza i szkodliwych osadach na elementach silnika powstających w procesie spalania paliw silnikowych jest już w dużej mierze ugruntowana dla paliw tradycyjnych2, 4, 7-9). Krytycznymi obszarami tworzenia się osadów w silniku są zawory dolotowe, komory spalania i wtryskiwacze paliwa. Osady te wpływają na właściwości eksploatacyjne. Osady na zaworach dolotowych zakłócają proces ilościowego i jakościowego tworzenia mieszanki palnej w komorach sp[...]

Evaluation of E20 fuel to deposits formation in engine combustion chambers Ocena skłonności paliwa E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika DOI:10.15199/62.2017.5.23


  Five diamine additives were used for improving properties of the EtOH-contg. (20%) gasoline. The unwashed gum content in the fuel and coeff. of their degrdn. at 450°C were detd. The addn. resulted in decreasing the mass of deposits and in increasing cleanliness of engine combustion chambers according to std. tests. Przedstawiono wyniki badań paliwa E20 zawierającego różne pakiety dodatków uszlachetniających w zakresie jego skłonności do tworzenia osadów w komorach spalania tłokowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Czystość komór spalania oceniano metodami laboratoryjnymi i metodą silnikową. Badane paliwa charakteryzowały się zawartościami żywic nieprzemywanych i wartościami współczynnika rozkładu żywic A na poziomie poniżej limitów podanych w Światowej Karcie Paliw. Wyniki testów silnikowych wykazały, że zastosowane pakiety dodatków w większości próbek dały dobry efekt ograniczający skłonność paliwa etanolowego E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika i jednoznacznie wskazały, które pakiety nie są skuteczne.Utrzymanie w czystości powierzchni w obszarze komór spalania tłokowego silnika spalinowego wpływa m.in. na zmniejszenie ilości emitowanych ze spalinami szkodliwych składników, które są regulowane normami Tier w USA i normami EURO w Europie. Dlatego też istotne jest ograniczanie skłonności paliw do tworzenia osadów na elementach silnika (zawory dolotowe, komory spalania, wtryskiwacze) dostępnymi obecnie metodami poprzez odpowiedni skład chemiczny paliwa i/lub stosowanie odpowiednich pakietów dodatków uszlachetniających, oraz poprzez konstrukcję silnika, w tym układu paliwowego. Praktyka badań paliw bazowych (bez dodatków uszlachetniających) i paliw finalnych zawierających pakiety dodatków uszlachetniających jednoznacznie wskazuje, że paliwa bazowe wykazują mniejszą tendencję do tworzenia osadów w komorach spalania1-3). Z wyników badań wynika też, że niektóre dodatki detergentowe, utrzymując w czystoś[...]

 Strona 1