Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASIEWICZ"

Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych w miastach, na przykładzie Poznania

Czytaj za darmo! »

Powszechnie używany termin klimat charakteryzuje przyziemne warstwy troposfery, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi. Określenie klimat powinno przy tym charakteryzować cyklicznie powtarzające się zjawiska atmosferyczne, analizowane z dłuższej, kilkudziesięcioletniej perspektywy czasu. W zależności od wielkości omawianej powierzchni, przed słowem kli[...]

Nadtlenek wodoru w nowoczesnych procesach technologii organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę nadtlenku wodoru we współczesnej chemii i technologii organicznej. Przedstawiono właściwości, otrzymywanie i główne kierunki zastosowań nadtlenku wodoru. Szczególny nacisk położono na zastosowania i potencjalne możliwości zastosowania nadtlenku wodoru jako utleniacza związków organicznych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. A review with 71 refs. covering H2O2 [...]

PCA transformation and Support Vector Machine for recognition of the noisy images

Czytaj za darmo! »

The paper presents the application of principal component analysis (PCA) and Support Vector Machine (SVM) for recognition of face images. PCA is a well known method of optimal reduction of the dimensionality of the vectors, while preserving the most important part of the original information. It maps the N-dimensional original vector x into K-dimensional output vector y, where K

Niezawodne plany, czyli aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce


  Aktualizacja planów gospodarowania wodami (PGW) stanowi przedmiot prac II cyklu planistycznego, który rozpoczął się w 2010 r. i będzie trwać do końca 2015 r. W pierwszej kolejności poddano konsultacjom społecznym opracowany nowy harmonogram i program prac oraz przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej. Od 1 września 2011 do 29 lutego 2012 r. można było wnosić uwagi do wymienionych dokumentów. Następnym krokiem jest przystąpienie do konsultacji społecznych zaktualizowanych projektów PGW z poddaniem ich strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zapisy Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), zobowiązują państwa członkowskie[...]

Metody redukcji szumu w zobrazowaniach SAR DOI:10.15199/13.2015.2.17


  W fotografii konwencjonalnej niemal nieodłącznym elementem każdego wykonywanego zdjęcia jest jego obróbka mająca na celu poprawę jakości. Metody poprawy jakości obrazu oparte są o subiektywne wrażenia wzrokowe odbiorcy. W metodach takich nie są wówczas wykorzystywane obiektywne kryteria matematyczne. Najczęściej poprawianymi parametrami są jasność, kontrast, histogram, nadawanie kolorów. Rzadziej wykorzystywane są natomiast metody punktowych eliminacji zniekształceń oraz operacje przestrzenne tj. filtracje liniowe i nieliniowe, detekcje krawędzi, wyrównywanie jasności tła. Metody poprawy jakości stosowane w obrazach optycznych znajdują również zastosowanie w zobrazowaniach radarowych, jednakże tylko w aspekcie podobieństwa obrazów optycznych i radarowych. Zobrazowania radarowe w znacznym stopniu różnią się od konwencjonalnych fotografii. Różnice wynikają między innymi ze sposobu rejestrowania obrazu oraz zakresu długości zastosowanych do rejestracji fal. Jedną z istotniejszych cech różnicujących zobrazowania radarowe od obrazów optycznych są niewielkie plamki tzw. cętki (ang. speckle). Ich występowanie ma charakter szumu (zwanego szumem plamkowym), który związany jest nieodłącznie z naturą generowania zobrazowań. W przypadku konwencjonalnej fotografii niemal z reguły cętki są zakłóceniami, które można zredukować i na ogół oprogramowanie do przetwarzania obrazów optycznych oferuje możliwość realizacji takiej redukcji. W zobrazowaniach radarowych cętki mogą reprezentować istotne dane i ich eliminacja nie zawsze jest pożądana. W tym przypadku występuje konieczność wypracowania obiektywnego kryterium i algorytmu rozróżniania szumu plamkowego od istotnych danych. Podstawowym celem jego zastosowania jest poprawa jakości zobrazowań radarowych, która obok zwiększenia komfortu operatora, może także umożliwić przystosowanie zobrazowań do automatyzacji detekcji obiektów i ich klas[...]

Trwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle polskich doświadczeń DOI:10.15199/33.2019.09.01


  Trwałość obiektów budowlanych zależy od właściwości stosowanychmateriałów, jakości wykonawstwa i projektu, utrzymania budowli oraz rodzaju oddziaływań środowiskowych i ich intensywności. Zwykle uważa się, że trwałość to stabilność właściwości materiałów, wyrobów, obiektów.Metoda jej określania, mimo wieloletnich badań, nie została dotychczas jednoznacznie uzgodniona.Wliteraturze mało jest badań charakteryzujących właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w funkcji jego wieku. Wartykule zaprezentuję badania trwałości betonu komórkowego przeprowadzone w Polsce w następujących latach: 1961 - 1971; 1999 - 2002 i 2017 - 2018. Badania prowadzone w latach 1961 - 1971 [4, 13] Badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody z niego wykonane głównie w budynku doświadczalnymoraz w kilku budynkach mieszkalnych. Badaniom poddanoABK typowy dla tego okresu, czyli odmiany 07 (700) i cięższy, wyprodukowany wg technologii z kruszywem piaskowym oraz popiołowym. ABK do badań pobierano z poszczególnych zakładów. Materiał ten, po zabezpieczeniu od góry przed opadami atmosferycznymi, składowano w warunkach polowych. Wchwili pobierania do badań określano jego właściwości tzw. zerowe. W każdym następnym roku (w ciągu 8 - 9 lat starzenia), właściwości te były sprawdzane, a uzyskane wyniki porównywano z wynikami zerowymi. Badania prowadzono wg obowiązujących wówczas norm. Sprawdzeniu podlegały: gęstość; wytrzymałość na ściskanie; skurcz; mrozoodporność; współczynnik przewodzenia ciepła λ; sorpcja oraz podciąganie kapilarne. W celu ustalenia przyczyn zachowania się betonu komórkowego w czasie starzenia przeprowadzono również badania składu fazowego i struktury porowatości. Była to pierwsza próba powiązania właściwości fizycznych ze składem fazowym betonu komórkowego produkowanego na skalę przemysłową i poddanego procesowi starzenia w warunkach polowych. Badania składu fazowego wykonano za[...]

 Strona 1  Następna strona »