Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KŁOS"

Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii

Czytaj za darmo! »

Odnawialne źródła energii (OZE), w tym elektrownie wiatrowe, mają wysoki priorytet promocji w polityce energetycznej Unii Europejskiej, jak również Polski. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej (GR), z założenia, ma służyć poprawie niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców. W referacie skoncentrowano się na problemie poprawy dyspozycyjności OZE na prz[...]

Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła?

Czytaj za darmo! »

Ogniwa paliwowe są bezpośrednimi przetwornikami energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej technologii. Są z nią również wiązane duże nadzieje, jeśli chodzi o wykorzystanie w elektroenergetyce, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W artykule omówiono problematykę pozyskiwania, magazynowania i transportu wodoru, dokonano też przeglądu podstawowych typów ogniw paliwowych, ich charakterystyk i ograniczeń. Przedstawiono stosowane rozwiązania i podjęto próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie artykułu. Abstract. The fuel cells are electrochemical devices which convert chemical energy of a fuel directly into electrical energy and heat. In last years dynamic development of fuel cell technology is observed. The fuel cells are probably the best future technology for electric power and heat production. The paper describes issues of hydrogen production, storage and transportation as well as different fuel cell technologies, some application areas in energy industry and barriers for fuel cell use. Authors tried to answer title question of article. (Are fuel cells the future of electricity and heat generation?) Słowa kluczowe: energetyka wodorowa, ogniwa paliwowe, generacja rozproszona, kogeneracja, układy hybrydowe ogniwo paliwowe - turbina gazowa Key words: hydrogen energy industry, fuel cells, distributed generation, cogeneration, hybrid fuel cell - gas turbine power systems Wstęp Obecnie rozwój różnego typu ogniw paliwowych przebiega w bardzo dynamiczny sposób. Ogniwa paliwowe, wykorzystujące jako paliwo wodór, są dziś postrzegane jako przyszłościowe źródło energii, dzięki któremu będzie można rozwiązać większość problemów z jakimi obecnie boryka się energetyka globalna. Podstawowymi przesłankami przemawiającymi za masowym (szerokim) wykorzystaniem tej technologii jest możliwość znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i dywersyfikacja pierwotnych nośników energii[...]

Bateryjny i pneumatyczny zasobnik energii elektrycznej - opis koncepcji

Czytaj za darmo! »

Jednym z problemów elektroenergetyki jest niestabilna generacja energii przez elektrownie wiatrowe oraz słoneczne. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wytwarzania rozproszonego oznacza dużą nieprzewidywalność wytwarzania. Tym bardziej pożądane jest magazynowanie energii elektrycznej. W artykule przedstawiono koncepcję dwóch rozwiązań zasobnika energii elektrycznej, bateryjnego i pneumatycznego, o zdolności magazynowania ok. 50 MWh i czasie rozładowania do 5 godzin. Zdolność magazynowania i czas rozładowania zasobnika determinują jego ewentualne zastosowanie - w sieciach dystrybucyjnych i/lub do współpracy z odnawialnymi źródłami energii (farmami wiatrowymi). Zostały przeanalizowane koszty budowy zasobników, jak również zostały omówione ich cechy. Abstract. One of the electric power industry problems is unstable electricity generation by wind and solar power plants. Development of utilization of renewable energy sources (RES) and distributed generation (DG) means high non-predictability of production. So, electricity storage is needed. In the paper the concept of two solutions of electricity storage system, battery electricity storage (BES) and compressed air energy storage (CAES), with storage capability of about 50 MWh and discharging time up to 5 hours, was presented. Storage capability and discharging time of the storage system determine its possible utilization - in distribution networks and/or for cooperation with renewable energy sources. The costs of electricity storage systems’ construction were analyzed, as well as their characteristics were described. (Battery and compressed air energy storage system - concept description) Słowa kluczowe: magazynowanie energii, zasobniki energii elektrycznej, zastosowania i rozwiązania, system elektroenergetyczny, zasobniki pneumatyczne, zasobniki bateryjne. Keywords: energy storage, electricity storage systems, applications and solutions, electric power system,[...]

Baterie akumulatorów jako magazyny energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych


  Akumulatory należą do elektrochemicznych zasobników energii. Energia jest w nich przechowywana w formie potencjału elektrochemicznego, a energia elektryczna jest produktem reakcji chemicznej zachodzącej w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod. Akumulatory umożliwiają budowę zasobników energii o dużych mocach i pojemnościach. Chcąc uzyskać określone parametry elektryczne takiego systemu, pojedyncze akumulatory łączy się szeregowo-równolegle w moduły. Budując duże zasobniki bateryjne, stosuje się różne technologie zróżnicowane pod względem budowy pojedynczych akumulatorów.Przegl.d technologii bateryjnych Do najstarszych konstrukcji nale.. akumulatory klasyczne, o.owiowo- kwasowe z elektrolitem ciek.ym. Odmian. konstrukcyjn. akumulatorow o.owiowo-kwasowych s. akumulatory VRLA (valve regulated lead acid). S. to akumulatory zamkni.te (szczelne). Elektrolit w tych ogniwach ma struktur. .elu krzemowego. Wyst.puj. dwie technologie wykonania ogniw zamkni.tych . z elektrolitem .elowym oraz baterie z elektrolitem wch.oni.tym przez mat. z w.okna szklanego typu AGM (absorbing glass matt). Bateryjne zasobniki energii bazuj.ce na akumulatorach o.owiowo-kwasowych mog. by. projektowane jako du.e magazyny energii b.d. jako okresowe magazyny energii. Pomimo wielu wad du.e uk.ady bateryjne zbudowane z akumulatorow o.owiowo-kwasowych s. najta.sz. opcj. dla wi.kszo.ci obecnych i przysz.ych aplikacji elektroenergetycznych [1, 3, 4, 7, 12, 19]. W tab. I przedstawiono charakterystyki techniczno- eksploatacyjne baterii VRLA w technologii .elowej i AGM. Technologia akumulatorow kwasowo-o.owiowych jest w pe.ni wykorzystana, a jej rozwoj technologiczny ma si. ku ko.cowi. Nowe technologie bateryjne to m.in. baterie (akumulatory): niklowe (niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe), sodowo-siarkowe, litowo-jonowe (przewiduje si. budow. du.ych zasobnikow . dziesi.tki megawatow do kompensacji generacji wiatrowej w USA . projekty w trakcie realizacji), [...]

Magazyny energii elektrycznej dużej mocy


  Technologie magazynowania energii elektrycznej, ze względu na wykorzystywane przemiany energetyczne, można podzielić na technologie umożliwiające bezpośrednie magazynowanie energii elektrycznej i technologie umożliwiające pośrednie magazynowanie energii elektrycznej [5, 6, 9-11].W pierwszej grupie możemy wyróżnić: nadprzewodzące zasobniki energii wykorzystujące pole magnetyczne oraz superkondensatory wykorzystujące pole elektryczne. Do drugiej grupy należą: − baterie akumulatorów (różne technologie, wykorzystujące przemiany elektrochemiczne), − ogniwa paliwowe (różne technologie, wykorzystujące przemiany elektrochemiczne), − elektrownie pompowe (wykorzystujące przemiany elektromechaniczne), − pneumatyczne zasobniki energii (układy ciśnieniowe wykorzystujące przemiany elektromechaniczne), − kinetyczne zasobniki energii (wykorzystujące przemiany elektromechaniczne).[...]

Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.01.44

Czytaj za darmo! »

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie redukcji emisji spalin i hałasu spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań w stosunku do paliw konwencjonalnych, w szczególności w dziedzinie transportu. Należy wspomnieć, iż problem został zauważony także przez europejskie organy władzy, które w 2014 roku wydały dyrektywę 014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [1]. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do ustanowienia krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W związku z tym, Rada Ministrów w Polsce przyjęła dnia 29 marca 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2]. Wprowadzają one założenia funkcjonowania transportu opartego na paliwach alternatywnych tj. energii elektrycznej, gazie ziemnym i wodorze. Jednym z kluczowych postanowień zawartych w Krajowych Ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2] jest stworzenie regulacji prawnych i wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne. Należy bowiem pamiętać, że rozwój elektromobilności oraz wzrost liczby pojazdów zasilanych m.in. gazem ziemnym nie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale także autobusów elektrycznych, funkcjonujących w ramach transportu publicznego na terenie gmin. Powyższe zagadnienie zostało zawarte w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych [3] (zwanej dalej Ustawą). W niniejszym artykule poddano analizie wyłącznie, wykorzystanie w ramach transportu publicznego pojazdów elektrycznych. Zgodnie z art.36 ust.1 Ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego, zamieszkana przez co najmniej 50 tysięcy osób, będzie zobligowana do posiadania w swej flocie transportu zbiorowego 30% autobusów zeroemisyjnych. Realizacja tak postawionych celów jest wyzwaniem dla lokalnych organów administracji, operatorów transportu publ[...]

Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii DOI:10.15199/48.2019.10.20

Czytaj za darmo! »

Obecnie w światowej energetyce dąży się do poszukiwania nowych możliwości w zakresie wytwarzania energii, w szczególności w obszarze energetyki rozproszonej [1]. Pojawia się także trend, by wydzielać niewielkie obszary pracujące jako samobilansujące się podsystemy elektroenergetyczne [1], [2]. Podstawowymi źródłami wytwórczymi w takich systemach najczęściej są jednostki składające się z odnawialnych źródeł energii (OZE) [3]. Do głównych wad źródeł odnawialnych należy niestabilność generacji. Wynika ona głównie ze stochastycznego charakteru dostępności energii pierwotnej dla tych źródeł [6]. W elektrowniach słonecznych ilość produkowanej energii elektrycznej zależy od natężenia promieniowania słonecznego, w elektrowniach wiatrowych od prędkości i kierunku wiatru, w małych elektrowniach wodnych zaś od wielkości przepływu wody [7]. Są to czynniki, na które wytwórca energii nie ma wpływu. Dlatego z punktu widzenia systemów elektroenergetycznych dyspozycyjność tych źródeł, w szczególności w polskich warunkach klimatycznych, pozostawia wiele do życzenia. Aby zachować bezpieczeństwo elektroenergetyczne, należy zapewnić rezerwowanie tych niestabilnych źródeł dodatkowymi źródłami sterowalnymi. W ten sposób tworzy się układy hybrydowe [3-5].przyłączenia, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 10/2019 95  łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,  zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii. Z powyższych definicji można wywnioskować, że największe różnice między ww. układami są uwidocznione w zastosowanych technologiach wytwórczych. Zgodnie [...]

 Strona 1