Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Chmielewska"

Przerób sorga cukrowego na bioetanol


  Sorgo cukrowe (BMR Elite) w ciągu całego okresu prowadzenia badań przydatności technologicznej do produkcji etanolu odznaczało się wyższą wydajnością soku roślinnego niż mieszaniec sorga z trawą sudańską (Nutri Honey). Wraz z opóźnieniem zbioru obniżała się wydajność soku roślinnego, zwłaszcza u odmiany BMR Elite. Zawartość ekstraktu w soku roślinnym tej odmiany, z wyjątkiem 1, 6 i 8 terminu pobrania prób, była wyższa o 2-3% w porównaniu z mieszańcem Nutri Honey. Wydajność etanolu wynosiła 31,7-61,5 dm3/t soku dla odmiany BMR Elite, podczas gdy dla Nutri Honey 32,9-51,2 dm3/t soku. Crop of sweet sorghum (BMR Elite) and a hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) was disintegrated (size 5 mm harvest date but the) and processed by pressing (30 atm) to recover juice (yield 14-32 and 11-25 t/ha, resp.). The juice yield decreased with increasing harvest date but the content of org. matter in the juice showed 2 maxima at 3. and 7. harvest dates. The juice was fermented to EtOH by using Saccharomyces cerevisiae at 30°C. The EtOH yield was 31.7-61.5 L/t of juice for the BMR Elite variety and 32.9-51.2 L/t of juice for Nutri Honey. Możliwości zastosowania bioetanolu jako alternatywnego źródła energii są uwarunkowane obniżeniem kosztów jego produkcji, na które w istotnej mierze wpływa cena surowca. Jednym z tanich surowców, które w Polsce mogą być pozyskane z gatunków zalecanych do uprawy na glebach niższych klas bonitacyjnych jest sorgo. W porównaniu z innymi gatunkami roślin przeznaczanymi na cele energetyczne sorgo odznacza się krótkim okresem wegetacji, szybkim tempem wzrostu i małymi wymaganiami siedliskowymi1-3). W łodygach, głównym składniku plonu, gromadzone są łatwe do pozyskania cukry proste i dwucukry4-6). W badaniach prowadzonych przez Reddiego i współpr.7) koszt produkcji etanolu z soku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Joanna Chmielewska*, Józef Sowiński, Piotr Nowakowski Przerób sorga cukrowego na bioetano[...]

Ethanol production from sorghum lignocellulose biomass. Wykorzystanie ligninocelulozowej biomasy sorgo do produkcji etanolu


  The hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) and sweet sorghum (BMR Elite), harvested each 14 days between August and November 2011, ware analyzed for dry matter content, prehydrolyzed with H2SO4 at 121°C and fermented to EtOH with Saccharomyces cerevisiae Ethanol Red yeast at 30°C. The highest yield of EtOH was achieved when Nutri Honey biomass was fermented (138-161 L of pure EtOH per 1 t of feedstock).Biomasa mieszańca sorga cukrowego z trawą sudańską (Nutri Honey) odznacza się w warunkach Dolnego Śląska większą zawartością suchej substancji (o 2,60-9,11%) w porównaniu z sorgiem cukrowym (BMR Elite). Hydrolizaty przygotowane z roślin sorgo, niezależnie od odmiany, charakteryzowały się znacznie lepszą dynamiką fermentacji, zwłaszcza w pierwszych trzech dobach procesu, w porównaniu z wytłokami. Największe wydajności etanolu uzyskano z całych roślin zebranych pod koniec września i w październiku. Wydajności te, liczone na 1 t surowca, wynosiły 128-148 dm3 czystego etanolu w przypadku odmiany BMR Elite i 138-161 dm3 w przypadku odmiany Nutri Honey. Biomasa ligninocelulozowa, zarówno pochodzenia rolniczego, jak i odpady z przemysłu, stanowi akceptowalną społecznie grupę surowców do produkcji biopaliw II generacji. Decyduje o tym brak konkurencyjności tego rodzaju surowców z żywnością i paszami, jak ma to miejsce w przypadku materiałów skrobiowych oraz sacharozowych1). Głównym czynnikiem generującym wysokie koszty produkcji etanolu z ligninocelulozy jest koszt wstępnej prehydrolizy i enzymatycznej hydrolizy celulozy. Poszukując nietypowych substratów do produkcji etanolu, które mogłyby zapewnić ciągłość produkcji, warto zwrócić uwagę na sorgo cukrowe2), trawę sudańską lub ich mieszańce. [...]

Dynamika i efekty końcowe fermentacji stężonych (HG i VHG) brzeczek piwowarskich

Czytaj za darmo! »

Oceniono stabilność wybranych cech biotechnologicznych drożdży piwowarskich podczas fermentacji stężonych brzeczek słodowych oraz brzeczek zagaszczonych dodatkiem hydrolizatów skrobiowych. Jako kryteria oceny przyjęto aktywność fermentacyjną drożdży oraz ilość wytworzonego etanolu. Większość browarów produkuje obecnie piwo metodą High Gravity Brewing, która polega na poddaniu fermentacji brzeczki o podwyższonej (ponad 12%) zawartości ekstraktu. Po zakończeniu dojrzewania i leżakowania piwa, przed rozlewem, następuje rozcieńczenie produktu do zakładanego stężenia. Takie rozwiązanie pozwala browarowi na zwiększenie produkcji piwa bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Korzyści finansowe wynikające z prowadzenia fermentacji piwowarskiej w brzeczkach stężonych spowodowa[...]

Sorghum grain as raw material for bioethanol production Ziarno sorgo jako surowiec do produkcji bioetanolu DOI:10.12916/przemchem.2014.1390


  Hybryd Grain Sorghum 251, Sorghum bicolor (L.) Moench (starch content 66.6%) was used for EtOH production by using Saccharomyces cerevisiae at 30°C and 37°C. The EthOH yield was 390-594 L pure EtOH per 1 t of starch depending on the raw material concn. (20, 30, 35 and 40%), the methods for mash prepn. and fermentation and the process temp. Wydajność etanolu po fermentacji zacierów uzyskanych z ziaren sorgo wynosiła 390-594 dm3/t skrobi, co przekładało się praktyczną wydajność etanolu w granicach 54,62-83,23%. Zastosowanie równoczesnej hydrolizy i fermentacji (SSF) dawało lepsze wyniki, zarówno w zakresie ilości wytworzonego bioetanolu, wydajności praktycznej procesu, jak i stopnia odfermentowania. Mimo że dynamika procesu była lepsza w temp. 37°C, nie znalazło to odzwierciedlenia w końcowych efektach fermentacji. Rosnące zainteresowanie bioetanolem jako alternatywnym źródłem energii koncentruje się wokół nowoczesnych technologii jego produkcji1, 2), scriningu czy też konstruowania metodami inżynierii genetycznej szczepów drobnoustrojów o szerokim spektrum fermentowanych węglowodanów3-6), a także poszukiwania tanich surowców, dających wysoką wydajność etanolu7-11). Dzięki upowszechnieniu termostabilnej alfa-amylazy można zastosować mniej energochłonny, w porównaniu z tradycyjnym parowaniem, proces bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS). Scukrzanie i fermentacja mogą być realizowane odrębnie (SHF) w warunkach optymalnych dla każdego z procesów albo też równocześnie (SSF)12), co z kolei zapobiega inhibicji substrat[...]

The use of sorgo malt for beer production Wykorzystanie słodu sorgo do produkcji piwa DOI:10.12916/przemchem.2014.1444


  Sorghum grain-derived malt was added (40% by mass) to the barley-derived one and then fermented at 20°C for 7 days and then at 15°C for 14 days by using brewing yeasts to resp. beers. Use of the Safale S-04 yeast resulted in prodn. of the weekest beer (EtOH content 5.31%), while use of the Saflager W-34/70 yeast resulted in prodn. of a stronger beer (EtOH content 5.76%) with the best sensory note (38.1). All beers showed good foam, bright colour with slightly pink shade and bracing character. Słód otrzymany z ziarna sorgo posiadał niską siłę diastatyczną (64 j. WK) i dlatego do wytworzenia pełnowartościowej brzeczki piwnej zastosowano mieszankę słodu sorgo oraz słodu jęczmiennego w proporcji 40:60, stosując metodę zacierania dekokcyjnego oraz dodatek preparatu Ceremix Plus MG. Spośród czterech szczepów drożdży największą aktywność na początku fermentacji wykazywał szczep Safale S-04, dając jednak piwo o najmniejszej zawartości alkoholu (5,31%). Wysoką zawartością alkoholu (5,76%) oraz najwyższą oceną sensoryczną (38,1 pkt) charakteryzowało się piwo fermentowane przez drożdże Saflager W-34/70. Wszystkie piwa z 40-proc. udziałem słodu sorgo wyróżniała dobra pienistość, jasna barwa o lekko różowym odcieniu, a także orzeźwiający charakter napoju. W nowoczesnym przemyśle fermentacyjnym dość powszechne jest stosowanie nowych, nietypowych surowców lub ich tańszych zamienników. Wynika to nie tylko z chęci obniżenia kosztów produkcji, ale także z potrzeby poszerzania asortymentu o napoje o zróżnicowanych walorach odżywczych i organoleptycznych. Również w piwowarstwie stosuje się zamienniki tradycyjnego słodu jęczmienneg[...]

Bakterie jako partner drożdży piwowarskich w produkcji piw kwaśnych DOI:10.15199/64.2016.9.2


  Oceniono możliwość otrzymywania lekkich, kwaśnych piw przy użyciu drożdży Saccharomyces cerevisiae Safale US-05 i bakterii Lactobacillus delbrueckii WLP 667. Po zakończeniu cichej fermentacji brzeczek piwowarskich młode piwa refermentowano z dodatkiem cukru białego, nierafinowanego cukru trzcinowego, miodu wrzosowego lub syropu wiśniowego. W młodych piwach i gotowych produktach porównano zawartość etanolu, ekstraktu rzeczywistego, odfermentowanie rzeczywiste, pH i kwasowość ogólną. Piwa oceniono również sensorycznie. Największą aprobatą wśród oceniających (39,2 pkt.) cieszyły się piwa z dodatkiem syropu wiśniowego fermentowane z udziałem skojarzonych kultur drożdży i bakterii.Wstęp Spożycie piwa w Polsce od kilkunastu lat wykazuje tendencje wzrostowe, a w ubiegłym roku przeciętny Polak wypijał blisko 99 l tego złocistego trunku [7]. Rynek piwa w naszym kraju wydaje się być jednak wysycony. Konsumenci piwa, być może znudzeni piwami typu lager, poszukują nowych, oryginalnych napojów alkoholowych, w tym także produktów o mniejszej zawartości etanolu. Produkcją tych nowatorskich piw mogą być szczególnie zainteresowane browary lokalne, restauracyjne, rzemieślnicze czy też amatorzy, warzący piwa w warunkach domowych. Jedną z ciekawych propozycji mogą być piwa wytwarzane z udziałem bakterii kwasu mlekowego, które nadają piwu orzeźwiający kwaśny smak oraz owocowe nuty aromatyczne. Ponadto zastosowanie zakwaszania zacierów i brzeczek wpływa pozytywnie na proces filtracji, poprawia m.in. stabilność mikrobiologiczną i koloidalną, także przyswajalność składników mineralnych,[...]

Production of bioethanol from sweet sorghum juices with varying content of mineral compounds Produkcja bioetanolu z soku sorga cukrowego o zróżnicowanej zawartości składników mineralnych DOI:10.12916/przemchem.2014.565


  Sweet sorghum (Sucrosorgo 304) juices were analyzed for N, K, P, Ca and Mg contents to establish the effect of fertilizing methods on the juice compn. and used for prodn. of EtOH by yeast fermentation (Saccharomyces cerevisiae SIHA Active Yeast 6). The EtOH yield was 29.2-33.7 kg/t of juice and was increased with the increasing N content in the juice. The best results were achieved when the sorghum was fertilized with high doses of urea. Zawartość ekstraktu w sokach z sorgo cukrowego odmiany Sucrosorgo 304, nawożonego azotem w zróżnicowany sposób, kształtowała się w zakresie 9,65-10,53 oBx. Największy wpływ na zmiany składu makroskładników w soku, a w szczególności wzrost zawartości azotu, wapnia i magnezu obserwowano po zastosowaniu mocznika otoczkowanego. Wydajność etanolu po fermentacji soków z sorga wynosiła 29,2-33,7 kg z 1 t soku. Najwyższą wydajność etanolu uzyskano w próbach soku z sorga nawożonego jednokrotnie przed siewem większą z badanych dawek mocznika. Wykazano też pozytywny wpływ zawartości azotu w surowcu na wydajność etanolu. Wśród nietypowych i tanich surowców do produkcji etanolu w wielu krajach (USA, Indie, Chiny, Tajlandia) rosnące zainteresowanie wzbudza sorgo cukrowe1, 2). Sok wytłaczany z łodyg sorgo jest bogaty w cukry proste i dwucukry, bardzo szybko metabolizowane przez drożdże gorzelnicze3-7). Ponadto fermentacji, poprzedzonej niestety ciągle jeszcze kosztowną prehydrolizą i hydrolizą, można poddawać pozostałą biomasę ligninocelulozową8-10). Udział gleb lekkich i bardzo lekkich w Polsce jest bardzo duży i rolniczy sposób ich zagospodarowania jest jednym z ważniejszych problemów produkcji roślinnej. Sorgo cukrowe ma mniejsze wymagania glebowe niż kukurydza i jęczmień, i może być gatunkiem alternatywnym przeznaczonym na gleby piaszczyste. Celem prac[...]

 Strona 1