Wyniki 1-10 spośród 105 dla zapytania: authorDesc:"A .Dudek"

Kompozytowe elektrolity stałe jako elementy do budowy urządzeń elektrochemicznych i tlenkowych ogniw galwanicznych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowano właściwości elektryczne kompozytowych dyspersyjnych przewodnikó­w jonowych oraz omó­wiono modele teoretyczne opisujące wzrost wartości przewodnictwa jonowego w tych materiałach. W tej pracy skoncentrowano się na analizie właściwości elektrycznych i mechanicznych ceramicznych elektrolitó­w tlenkowych zawierających min. roztwory stałe Zr0.8[...]

Polski Kongres Górniczy

Czytaj za darmo! »

Członkowie stowarzyszenia OSPSBHP uczestniczyli w sesji naukowej "Bezpieczeństwo pracy w górnictwie", która odbyła się w ramach Kongresu Górniczego. Sesję zorganizowali: dr hab. inż. Andrzej Hebda z AGH i prezes oddziału małopolskiego OSPSBHP mgr inż. Waldemar Dudek. Świetnie przygotowane obrady odbywały się w Auli Małej Auditorium Maksimum przy ulicy Krupniczej w Krakowie. Treści refera[...]

I Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego (Wisła 16-18.04.2008 r.)

Czytaj za darmo! »

Ponad 400 przedstawicieli branży gazowniczej, ministerstwa gospodarki, środowisk akademickich oraz dziennikarskich wzięło udział w I Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Wiśle. Zasadniczą część kongresu stanowiły wykłady, podzielone na dwie sesje tematyczne. Tematem pierwszej,, prowadzonej przez prof. Jakuba Siemka(AGH) była problematyka gazu ziemnego, w kontekście bezpieczeństwa ene[...]

Charakterystyka natryskiwanej plazmowo powłoki NiCrBSi

Czytaj za darmo! »

Materiałem do badań był proszek na bazie niklu (NiCrBSi), który stosuje się na pokrycia elementów, zapewniając im odporność na zużycie ścierne czy erozję oraz odporność korozyjną. Metodą natryskiwania plazmowego wykonano powłokę o grubości około 400 µm na stali niskostopowej. Za pomocą rentgenowskiej analizy jakościowej określono skład fazowy: proszku NiCrBSi oraz naniesionej powłoki. [...]

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem jako istotny etap przygotowania dokumentacji projektowej instalacji gazu ziemnego

Czytaj za darmo! »

Z koniecznością wykrywania przestrzeni wypełnionych niewidoczną mieszaniną gazowo-powietrzną grożącą wybuchem, ludzie zetknęli się najwcześniej w kopalniach węgla kamiennego. Najprostszym sposobem wykrywania i próbą likwidacji zagrożenia było codzienne wprowadzanie do kopalnianych tuneli ochotnika wyposażonego w lampę zamocowaną do długiej drewnianej tyczki. Potencjalnie występująca atmosfera wybuchowa podsycała płomień palący się w lampie, sygnalizując obecność niebezpiecznego gazu - metanu. Jak nietrudno się domyślić, metoda ta często zawodziła, a tragiczne w skutkach wypadki nie należały do rzadkości. W wielu kopalniach nia wybuchem dla stacji gazowych i innych instalacji sieci gazowej określają odrębne przepisy. Obecnie w Polsce przy określaniu zasięgów SZW dla instalacji g[...]

 Strona 1  Następna strona »