Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Laszczyńska"

Odporność korozyjna chemicznych kompozytowych powłok niklowych

Czytaj za darmo! »

Otrzymano chemiczne powłoki stopowe Ni-P i powłoki kompozytowe Ni- P-ZrO2 z kąpieli opartej na diwodorofosforanie (I) sodu oraz kwasie aminooctowym. Parametrami zmiennymi były: pH kąpieli i zawartość ZrO2 w kąpieli. Tlenek cyrkonu (IV) wbudowywany w powłokę nie powoduje zauważalnego wzrostu stopnia jej spękania. Zwiększenie pH kąpieli łączy się ze zmniejszeniem ilości P oraz ZrO2 i obniżeniem[...]

Characterization of electrodeposited Ni-Mo alloy coatings with different molybdenum contents DOI:10.15199/40.2015.11.10


  Ni-Mo alloy coatings were prepared by electrodeposition from citrate solution with pH 4.5 and different molybdate concentrations. The influence of the chemical composition of the Ni-Mo alloy on the surface morphology, structure and properties of the deposit was examined. It was observed that the coatings surface morphology changed from polyhedral to cauliflower as the molybdenum content in the deposit increased from 8.9 to 22.4 wt.%. XRD analyses revealed that all the studied coatings were characterized by the nanocrystalline, FCC single phase structure. The crystallite size (estimated from X-ray line broadening) decreased when the Mo content in the alloy was increased. The corrosion resistance of the Ni-Mo deposits was evaluated by potentiodynamic polarization measurements. It was concluded that the corrosion properties of the studied coatings depended on two contradicting factors: crystallite size and chemical composition of the Ni-Mo alloy. The microhardness of the studied coatings was improved by an increase in the molybdenum content, which was related to a crystallite size refinement. Keywords: Ni-Mo alloys, electrodeposition, corrosion resistance, microhardness Charakterystyka elektrolitycznych powłok stopowych Ni-Mo o różnych zawartościach molibdenu W pracy przeprowadzono badania dotyczące powłok stopowych Ni-Mo otrzymanych metodą elektrolityczną z kąpieli cytrynianowych zawierających różne stężenia molibdenianu sodu. Określono wpływ składu chemicznego powłok na ich morfologię powierzchni, strukturę, właściwości korozyjne oraz mikrotwardość. Morfologia powierzchni badanych powłok zależy w znacznym stopniu od zawartości molibdenu w stopie. Powłoka zawierająca 9% masowych Mo zbudowana jest z ziaren wielościennych, natomiast stopy o wyższej zawartości Mo (14 oraz 22% masowe) charakteryzują się globularną morfologią powierzchni. Na podstawie analizy XRD stwierdzono, iż wszystkie badane powłoki są nanokrystaliczne, jednofazowe o struktur[...]

Wybrane metody wytwarzania powłok ochronnych na magnezie i jego stopach

Czytaj za darmo! »

Magnez oraz jego stopy należą do najlżejszych materiałów konstrukcyjnych. Dzięki doskonałym właściwościom fi zycznym i mechanicznym są coraz powszechniej stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz w elektronice. Magnez jest metalem reaktywnym i bardzo podatnym na korozję, szczególnie w środowiskach zawierających jony chlorkowe, co ogranicza obszar zastosowań stopów magnezu. Z tego względu konieczne jest zabezpieczanie powierzchni elementów magnezowych poprzez nakładanie dodatkowych powłok malarskich, powłok konwersyjnych czy powłok elektrochemicznych lub stosowanie procesów anodowania oraz osadzania powłok z fazy gazowej. W artykule opisano i porównano najczęściej stosowane metody modyfi kacji powierzchni stopów magnezu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, odporność na korozję, elektroosadzanie, powłoka konwersyjna, anodowanie, PVD, zol-żel, platerowanie laserowe Possible methods of obtaining of protective coatings on magnesium and its alloys Magnesium and its alloys, which are the lightest structural metal materials with excellent physical and mechanical properties are being used in a wide range of structural applications in industries as aerospace, automotive, computer and electronic. Unfortunately, magnesium is a very active metal and easy to be corroded, particularly in chloride environment. This has hindered its widespread use in many fi elds. Common processes used to enhance corrosion resistance include paints, conversion coatings, anodizing, vapor deposition, electrochemical plating. This review details the state of the art in coating and surface modifi cation technologies for magnesium-based substrates. Keywords: magnesium alloys, corrosion resistance, electroplating, conversion coating, anodizing, PVD, sol-gel, laser cladding ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Magnez oraz jego stopy ze względu na swoje w[...]

Electrochemical impedance spectroscopy of Ni-Mo alloy coatings in 0.5 M NaCl solution DOI:10.15199/40.2017.4.2


  The corrosion resistance of Ni-Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm-3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni-Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni-28 wt% Mo and Ni-32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni-32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cm2 after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure. Keywords: Ni-Mo coating; passive layer; electroplating, SEM, EIS Metodą EIS zbadano odporność na korozję powłok Ni-Mo (11÷32% mas. Mo) w czasie 72 h ekspozycji w 0,5 mol·dm-3 roztworze NaCl. Najwyższą odpornością na korozję (rezystancja przeniesienia ładunku >12 kΩ·cm2), spośród wszystkich zbadanych powłok, charakteryzowały się powłoki Ni-Mo o zawartości 21÷32% mas. molibdenu. Zauważono jednak, że po 36÷60 h ekspozycji, na powierzchni powłok Ni-28% mas. Mo oraz Ni-32% mas. Mo pojawiły się widoczne pęknięcia, których przyczyną są najprawdopodobniej duże naprężenia wewnątrz powłok. To zjawisko było szczególnie wyraźne w przypadku powłoki Ni-32% mas. Mo, bowiem towarzyszył mu gwałtowny spadek rezystancji przeniesienia ładunku z 8,7 do 2,7 kΩ·cm2 po odpowiednio 5 i 24 h ekspozycji. Zgodnie z wynikami pomiarów metodą EIS, powłoka Ni-Mo zawierająca 21% mas. Mo zapewnia najlepsze właściwości ochronne podłoża stalowego, pomimo nieznacznie niższej[...]

 Strona 1