Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Piekarz"

Charakteryzacja materiałów dielektrycznych z wykorzystaniem pobudzonych różnicowo sekcji linii sprzężonych DOI:10.15199/59.2019.6.68


  1. WSTĘP W literaturze zostało opisanych wiele metod umożliwiających charakteryzację mierzonej próbki dielektrycznej (Chen et al. 2004), (Krupka 2006, R55-R70), które w ogólnym przypadku można podzielić na dwie klasy w zależności od pasma pracy tj. sensory wąskopasmowe (rezonatory) oraz sensory szerokopasmowe. Techniki rezonansowe charakteryzują się zazwyczaj wyższymi dokładnościami oraz czułościami niż metody nierezonansowe, ponieważ ich zasada działania jest związana z pomiarem przesunięcia częstotliwości rezonansowej (Chen et al. 2004). Jednakże, wspomniane metody rezonansowe charakteryzują się obniżoną selektywnością ze względu na fakt, iż pozwalają one na charakteryzację badanej próbki na pojedynczej częstotliwości. Z drugiej strony metody nierezonansowe, których technika działania opiera się o zmianę impedancji falowej oraz prędkości rozchodzącej się fali charakteryzują się ograniczoną dokładnością. Jednakże, powyższe metody umożliwiają wyznaczenie zespolonej przenikalności mierzonych materiałów w szerokim zakresie częstotliwości oraz charakteryzują się podwyższoną selektywnością w stosunku do metod rezonansowych, co jest bardzo istotne w przypadku charakteryzacji materiałów biologicznych lub materiałów charakteryzujących się przenikalnością, która zmienia się w funkcji przenikalności. Pośród metod nierezonansowych umożliwiających charakteryzację badanego materiału dielektrycznego, techniki wykorzystujące planarne układy (Shete et al. 2013, 4706-4715), (Narayanan 2014, 2784-2790), są bardzo atrakcyjne, ponieważ technika planarna oferuje miniaturyzację wielkości układu, niski koszt produkcji oraz prostotę w wykonaniu. Jednakże wiele technik opisanych w literaturze wymaga aby badana próbka była znaczych rozmiarów. W tym artykule została przedstawiona nowa nierezonansowa technika pomiarowa, która została opisana przez Autorów artykułu w (Piekarz et al. 2017, 1615-1631). Zaproponowana metoda pomiarowa wykorzystuje s[...]

 Strona 1