Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KACZOR"

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wymagania jakie stawiają polskie przepisy prawne wdrażające dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Przedstawiono również najczęściej popełnianie błędy przez osoby dokonujące oceny zgodności. Abstract. The paper presents the requirements posed by the Polish law implementing the Directive 2004/108/WE. It also committed the most errors made by the person making the assessment of conformity (Assessment of products concerning the fundamental requirements in the area of electromagnetic compatibility). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, dyrektywa EMC, ocena zgodności. Keywords: electromagnetic compatibility, directive EMC, conformity assessment. Wstęp Wyroby elektryczne i elektroniczne wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku [...]

Reaktor plazmowy ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym jako źródło elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburzeń na inne urządzenia. Abstract The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other equipments. (Plasma reactor with gliding arc discharge as a source of conducted electromagnetic disturbances). Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Wstęp Od wielu lat obserwujemy lawinowy wzrost ilości używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w powszechnym użytkowaniu. Używamy zarówno urządzeń takich jak wiertarki, szlifierki czy komputery które powinny spełnić wymagania zasadnicze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, jak i urządzeń radiowych nadawczych (telefony bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania radiotelefony PMR, CB), które dodatkowo muszą spełniać wymagania w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości. Zarówno pierwsza jak i druga grupa urządzeń elektronicznych emituje zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone na liniach zasilających i sterujących oraz zaburzenia promieniowane. Zaburzenia takie mogą zakłócić pracę innego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. Z tego też względu przepisy prawne zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz odpowiednie dokumenty normalizacyjne dość precyzyjne regulują to zagadnienie [1]. Zakłócenie pracy urządzenia elektrycznego i elektronicznego Każde urządzenie, kt[...]

Conducted electromagnetic interference emitted by plasmatron discharges

Czytaj za darmo! »

The paper presents issues related to the electromagnetic compatibility of a plasma reactor. A diagram of a gliding arc discharge plasma reactor’s column and its power system are presented, as are the measuring system and the preliminary voltage measurement results of conducted electromagnetic disturbance on the power lines of the plasma reactor in question. Streszczenie. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną reaktora plazmowego. Zaprezentowano budowę kolumny reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym oraz jego układy zasilania. Przedstawiono układ pomiarowy oraz wstępne wyniki pomiaru napięcia przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora plazmowego. (Przewodzone zaburzenia elekromagnetyczne emitowane przez wyładowania w plazmotronie). Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Introduction Recent years have witnessed rapid development of modern technologies and the improvement of those currently used for the effective protection of the environment. Numerous conferences on global warming and environmental pollution point to excessive emissions of both greenhouse gases and the combustion by-products. The elimination of various harmful chemicals is possible by, inter alia, subjecting them to plasma treatment. Plasma reactors operate on the principle of processing the electromagnetic wave thus becoming a potential source of electromagnetic disturbances. Such disturbances, when at a level higher than that permitted by relevant standards, may adversely affect both animate and inanimate matter. Electromagnetic disturbances may hinder or prevent communication which uses an electromagnetic wave, they may also interfere with any other electrical or electronic equipment used a[...]

Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pomiarami emisji przewodzonych napięć zaburzeń. Zaprezentowano wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych, wpływ rodzaju gazu roboczego oraz jego przepływności i prądu układu zasilania elektrod roboczych na wartości napięć zaburzeń. Abstract The paper presents issues related to measurements of conducted voltage emission disturbances. presents the results of measurements conducted disturbances the influence the type of working gas and its throughput and power supply system (The influence of the plasma reactor GlidArc basic parameters on the value of the conducted disturbances). Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, reaktor plazmowy, wyładowanie łukowe. Keywords: Electromagnetic compatibility, disturbance conducted, plasma reactor, gliding arc. Wstęp Reaktory plazmowe typu GlidArc ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym są źródłem plazmy nietermicznej, wykorzystywanej coraz częściej do eliminacji szkodliwych związków lotnych w gazach [1], [2]. Ochrona środowiska naturalnego jest ważnym aspektem społecznym nie mniej jednak należy pamiętać, że takie urządzenia muszą również spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wymagania w zakresie EMC określone są przez dyrektywę unijną a wdrożone do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej [3]. Ponadto dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń zarówno przewodzonych jak i promieniowanych oraz wymagane poziomy odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, określone są prze normy zharmonizowane - odpowiednie dla właściwej grupy urządzeń lub środowiska elektromagnetycznego w jakim pracują. Z uwagi na brak normy zharmonizowanej dla takich urządzeń jak plazmotrony można zastosować właściwą normę środowiskową. W analizowanym przypadku założono, że urzadzenie będzie pracowało w środowisku przemysłowym i taką tez normę zastosowano [4]. Reaktor plazmowy typu Glid[...]

Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z monitoringiem widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych. Jednym z takich urządzeń jest Ruchoma Stacja Pomiarowa znajdująca się na wyposażeniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Za pomocą takiej stacji można dokonywać pomiarów wielu parametrów widma radiowego, jak również szybko i skutecznie namierzać nieporządane sygnały radiowe. Abstrakt. The paper presents the issues of spectrum monitoring with transportable devices. One of such devices is the Mobile Station Measuring equipment found on the Office of Electronic Communications. With such a mobile station various parameters of the radio spectrum, as well as quickly and efficiently track down unwanted radio signals, can be measured. (Monitoring of radio spectrum using transportable equipment). Słowa kluczowe: Monitoring widma radiowego, Ruchoma Stacja Pomiarowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Keywords: Monitoring of radio spectrum, Mobile Station Measuring, Office of Electronic Communications. Wstęp Współczesny rozwój elektroniki, a w szczególności systemów telekomunikacyjnych wymusza zwiększone zapotrzebowanie na widmo radiowe. Nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić urządzenia bez połączenia radiowego, a każdy z nas korzysta z takich urządzeń rozmawiając przez telefon komórkowy, używając Internetu, oglądając telewizję, słuchając radia czy nawet otwierając samochód za pomocą pilota. Widmo radiowe jest zasobem skończonym, zatem większa liczba urządzeń radiowych wymusza stosowanie technologii, które bardziej ekonomicznie wykorzystują zasoby radiowe. Jednocześnie zwiększa się również prawdopodobieństwo, że urządzenia te będą zakłócały wzajemnie swoją pracę. W Polsce organem odpowiedzialnym za gospodarkę zasobami częstotliwości jest m.in. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) [1]. Prezes UKE wydaje pozwolenia na używanie urządzeń radiowych, monitoruje podstawowe parametry tych urządzeń i sygnałów przez nie nadawanych, sprawdza za[...]

 Strona 1