Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Zielińska"

Photo- and biodegradation of cellulose triacetate - modified polystyrene. Foto- i biodegradacja polistyrenu modyfikowanego trioctanem celulozy


  Polystyrene (PS) and cellulose triacetate (CTA) as well as their mixts. were exposed to short-wavelength UV-irradn. (253,7 nm) and subjected to action of microorganisms present in an activated sludge. The changes in structure of polymers were monitored by FTIR and UV-Vis spectroscopy as well by gel permeation chromatog. The amt. of crosslinked gel was estd. by gravimetry. Photooxidative degradn. of PS and its blends with CTA was obsd. The addn. of CTA to PS matrix enhanced its susceptibility to biodegrdn. Próbki kompozytu polistyrenu (PS) z trioctanem celulozy (CTA) oraz czystych polimerów poddano działaniu krótkofalowego promieniowania UV (λ = 253,7 nm) oraz działaniu mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Zmiany, które zachodziły w strukturze polimerów i ich mieszaninach badano metodami spektroskopii FTIR i UVVis, a także chromatografii żelowej. Wyznaczono też zawartość usieciowanego żelu metodą wagową. Badania wykazały, że PS i jego mieszaniny z CTA ulegają procesowi fotodegradacji utleniającej, tworzenia grup chromoforowych i fotosieciowania z różną wydajnością. Dodatek TC do matrycy PS powoduje wzrost podatności próbek na biodegradację.Polistyren (PS) jest polimerem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu i gospodarki. Produkuje się z niego obudowy urządzeń elektrycznych, artykuły gospodarstwa domowego, elementy budowlane służące jako izolatory cieplne i akustyczne, jednorazowe naczynia, kamizelki ratunkowe i wiele innych artykułów1). Swoją popularność zawdzięcza dobrym właściwościom mechanicznym, termicznym, dielektrycznym, odporności chemicznej oraz łatwości przetwórstwa. Jest jednak polimerem niepodatnym na degradację w środowisku, co stwarza problem utylizacji jego odpadów, któremu w dzisiejszych czasach poświęca się szczególną uwagę. Dlatego też bada się procesy degradacji PS oraz możliwość przyspieszania jego rozkładu poprzez dodatek polimeru naturalnego (najczęściej skrobi lub celulozy). [...]

 Strona 1