Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Karol LUDWIKOWSKI"

Odpowiedź częstotliwościowa (FRA) jako metoda diagnostyczna transformatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wykorzystanie metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej jako narzędzie diagnostyczne w wykrywaniu odkształceń uzwojeń transformatora. Przedstawiono wyniki pomiarów na obiekcie rzeczywistym oraz wstępną analizę przebiegów w oparciu o dostępny stan wiedzy. Abstract. The article describes the use of sweep frequency response analysis method as a diagnostic tool to detect windi[...]

Badanie odpowiedzi częstotliwościowej wybranych rozwiązań konstrukcyjnych transformatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano możliwość wykorzystania metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej jako narzędzia diagnostycznego w wykrywaniu odkształceń uzwojeń transformatorów energetycznych w zależności od rodzaju zastosowanego uzwojenia. Przedstawiono wyniki pomiarów rekonesansowych na obiekcie rzeczywistym. Abstract. The paper describes the possibility of use sweep frequency response analysis method as a diagnostic tool for detection of windings deformations in power transformers according to used type of windings. The presented results originate from real object measurement. (Investigation of frequency response of chosen transformer constructions). Słowa kluczowe: odpowiedź częstotliwościowa, SFRA, transformator, diagnostyka. Keywords: frequency response analysis, SFRA, transformer, diagnostics. Wprowadzenie Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora przy użyciu metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA) polega na doprowadzeniu do transformatora sygnału sinusoidalnego o zmiennym paśmie częstotliwości oraz rejestracji odpowiedzi obiektu, zwanej funkcją przejścia (ang. transfer function - TF). Uzyskaną odpowiedź porównuje się z przebiegiem wzorcowym, tzw. odciskiem palca (ang. finger print), wykonanym na nowo wyprodukowanej jednostce. W przypadku jednostek nieposiadających własnego przebiegu wzorcowego, porównanie wykonuje się z szeregiem odpowiedzi wykonanych na jednostkach o identycznej konstrukcji oraz wykonaniu (transformatory bliźniacze) lub na jednos[...]

Badanie modelu uzwojenia transformatora metodą SFRA

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań wpływu zjawiska wyboczenia cewek uzwojenia wewnętrznego na funkcję przejścia przy użyciu metody analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Badania przeprowadzono na modelu transformatora jednofazowego z uzwojeniami dyskowym i śrubowym. Abstract. The article describes the results of investigation of the internal windings buckling phenomena influence on transfer function using the frequency response analysis method. The study was conducted on a single-phase transformer model with disk and helical windings. (Investigation of transformer model winding by SFRA method). Słowa kluczowe: odpowiedź częstotliwościowa, SFRA, transformator, model. Keywords: frequency response analysis, SFRA, transformer, model. Wprowadzenie Transformatory energetyczne stanowią jeden z najważniejszych oraz najdroższych elementów systemu elektroenergetycznego. W związku ze skomplikowaną budową, niemożliwa jest ich szybka wymiana w przypadku uszkodzenia. Czas remontu używanej jednostki bądź budowy nowego transformatora liczony jest w miesiącach i pociąga za sobą poważne koszty [1, 2]. Spośród wielu metod diagnostycznych, do badania stanu układu elektrycznego i mechanicznego najczęściej stosowaną jest metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej SFRA (ang. Sweep Frequency Response Analysis). Metoda ta charakteryzuje się bardzo dobrą czułością na zmiany w strukturze wewnętrznej transformatora. Służy do wykrywania wielu nieprawidłowości oraz defektów spowodowanych najczęściej przepływem prądów zwarciowych przez uzwojenia. Jednym z najpoważniejszych jest defekt zwany wyboczeniem cewek uzwojenia (ang. hoop buckling). Wyboczenia powstają na skutek działania promieniowych sił dynamicznych pojawiających się podczas przepływu prądu zwarciowego. Siły te doprowadzają do powstania naprężeń mechanicznych powodujących charakterystyczne wygięcie cewek. Defekt ten dotyczy najczęściej uzwojenia wewnętrznego głównego, znajdującego się najbliżej [...]

Ocena pola elektrycznego i magnetycznego generowanego przez napowietrzne linie wysokiego napięcia w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod napowietrznymi liniami średniego i wysokiego napięcia znajdującymi się na terenie miasta Poznania. Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zostały porównane z wartościami dopuszczalnymi, obowiązującymi w Polsce dla ekspozycji środowiskowej. Abstract. The paper presents the results of measurements of electric and magnetic field intensity under overhead power distribution lines of medium and high voltage, located in Poznan. Values of the intensity were compared with allowable values of electric and magnetic field in Poland (Analysis of electric and magnetic field intensity generated by overhead power distribution lines of high voltage in Poznan). Słowa kluczowe: napowietrzne linie średniego i wysokiego napięcia, pole elektryczne i magnetyczne. Keywords: overhead power distribution lines of medium and high voltage, electric and magnetic field. Wprowadzenie Pole elektryczne i magnetyczne, źródłem którego są przede wszystkim napowietrzne linie wysokiego napięcia, budzi wśród opinii publicznej jednoznacznie negatywne skojarzenia i obawy. Istnieje duża liczba artykułów, opisująca negatywny wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na zdrowie ludzi [1-2]. Warto przypomnieć, że do lat 70. ubiegłego wieku pola elektryczne i magnetyczne nie budziły żadnych negatywnych skojarzeń. Pierwsze poważne badania, dotyczące możliwości negatywnego oddziaływania pola na organizmy żywe, zostały wymuszone intensywnym rozwojem prac pod napięciem, który miał miejsce na początku lat 60. Jednakże przełom w postrzeganiu pola, zwłaszcza magnetycznego, miał miejsce w roku 1979, wraz z opublikowaniem wyników badań N. Weitheimer’a i E. Leeper’a, w których opisują oni większą od przeciętnej zachorowalność na białaczkę wśród dzieci, wywołaną prawdopodobnie bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia w miejscu ich zamieszkania. Od tego czasu notuje się[...]

 Strona 1