Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Zinecker"

Determinanty handlu wewnątrzgałęziowego produktami przemysłu farmaceutycznego. Przypadek Republiki Czeskiej i jej unijnych partnerów handlowych DOI:10.15199/62.2019.7.27


  Farmaceutyki (leki, suplementy diety i wyroby farmaceutyczne), podobnie jak żywność, są uważane za najważniejsze produkty z punktu 98/7(2019) 1163 Doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D., ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Przedsiębiorczości Politechniki w Brnie (Republika Czeska). W 2006 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Pracuje w Instytucie Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości Politechniki w Brnie. Specjalność - makroekonomia, finanse. Doc. Ing. Tomáš MELUZÍN, Ph.D. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Przedsiębiorczości Politechniki w Brnie (Republika Czeska). W 2011 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Pracuje w Instytucie Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości Politechniki w Brnie, gdzie pełni funkcję dyrektora. Specjalność - ekonomia międzynarodowa, finanse, bankowość. widzenia potrzeb człowieka. Mają one bowiem istotny wpływ na jego zdrowie, często podtrzymują i przedłużają życie. Ze względu na specyficzne właściwości związane z funkcją ochrony zdrowia należą one do kategorii produktów podstawowych, których istotne znaczenie dostrzegają nie tylko nabywcy (pacjenci), ale również władze większości państw. Stąd w wielu krajach przywiązuje się szczególną wagę do rozwoju produkcji i handlu produktami farmaceutycznymi. Szczególne znaczenie przemysłu farmaceutycznego zostało również podkreślone w dokumencie Komisji Europejskiej, w którym wskazano, że jest to strategiczna gałąź europejskiego przemysłu1). Istotna rola międzynarodowego handlu farmaceutykami jest wypadkową wielu czynników determinujących sytuację na globalnym rynku produktów farmaceutycznych. Należą do nich przede wszystkim restrykcyjne przepisy prawne, dotyczące każdego etapu łańcucha produkcji i dystrybucji produktów farmaceutycznych oraz ograniczona możliwość transferu unikatowych technologii w sektorze farmaceutycznym, wynikająca głównie z ogromnych kosztów[...]

 Strona 1